Hotărârea nr. 308/2009

Hotărârea 308/2009 - Aprobarea taxei de conectare la reţeaua municipală de canalizaţie pe care operatorii de telecomunicaţii o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxei de conectare la rețeaua municipală de canalizație pe care operatorii de telecomunicații o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de conectare la rețeaua municipală de canalizație pe care operatorii de telecomunicații o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120.928 din 11.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea taxei de conectare la rețeaua municipală de canalizație pe care operatorii de telecomunicații o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Reținând prevederile art. 6 al Hotărârii nr. 565/ 2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă taxa de conectare la rețeaua municipală de canalizație în cuantum de 2.000 lei, pe care operatorii de telecomunicații o vor achita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Conectarea la rețeaua municipală de canalizație de către operatorii de telecomunicații va fi realizată după obținerea avizului S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L. și achitarea taxei de conectare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția tehnică.


Contrasem nează:

nicipiului,


Secretarul

Jr. Auro


lărmure


Nr. 308 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)