Hotărârea nr. 307/2009

Hotărârea 307/2009 - Constatarea nulităţii contractelor de concesiune încheiate în vederea amenajării a trei terase cu destinaţia de alimentaţie publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someşul Mic.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constatarea nulității contractelor de concesiune încheiate în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, precum și revocarea Hotărârilor nr. 431/2007, nr.

474/2007, nr. 475/2007 și nr. 476/2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind constatarea nulității contractelor de concesiune încheiate în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, precum și revocarea Hotărârilor nr. 431/2007, nr. 474/2007, nr. 475/2007 și nr. 476/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65721 din 27.03.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune constatarea nulității contractelor de concesiune încheiate în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, precum și revocarea Hotărârilor nr. 431/2007, nr. 474/2007, nr. 475/2007 și nr. 476/2007;

Reținând prevederile O.U.G. 195/2005, modificată de O.U.G. nr. 114;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată nulitatea Contractului de concesiune nr. 79443/29.04.2008. beneficiar S.C. OVIAD COM SRL, a Contractului de concesiune nr. 49547/17.03.2008, beneficiar S.C. Show Technic SRL și a Contractului de concesiune nr. 49549/17.03.2008, beneficiar S.C. Activ Corn SRL., încheiate în vederea amenajării a trei terase cu destinația de alimentație publică, care să deservească zona de agrement aferentă malului stâng al râului Someșul Mic, raportat la prevederile art. 71 din O.U.G. 195/2005, privind protecția mediului, modificat de pct. 1 al art. I din O.U.G. nr. 114/2007.

Art.2. Se revocă Hotărârile nr. 431/2007, nr. 474/2007, nr. 475/2007 și nr. 476/2007.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Contrasemnează:


Secretarul

Jr. *

Nr. 307 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)