Hotărârea nr. 306/2009

Hotărârea 306/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 434/2005 şi Hotărârii nr. 277/2004 (prelungirea valabilităţii asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi SC Parcul Distractiv Fărcaş SRL).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârilor nr. 434/ 2005 și nr. 277/ 2004 (prelungirea valabilității asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârilor nr. 434/ 2005 și nr. 277/ 2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104568/ 451.2/ 20.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârilor nr. 434/ 2005 și nr. 277/ 2004, în sensul prelungirii valabilității asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 434/ 2005, care va avea următorul cuprins:

„Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L., pentru o perioadă de doi ani. începând cu data de 01.07.2009, având ca obiect exploatarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul Simion Bărnuțiu (lângă Stadionul Ioan Moina), având o suprafață de 700 mp., pentru parc de distracții.”

Art. II. Se modifică art. 2, lit. a) din Hotărârea nr. 434/ 2005, care va avea următorul cuprins:

„ Art. 2. a) Să achite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca suma de 500 lei indexabilă/ lună, până în data de 25 a lunii curente.”

Art. III. Se completează condițiile asocierii prevăzute în art. 2 al Hotărârii nr. 277/ 2004, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 434/ 2005, după cum urmează:

,,g). La solicitarea Consiliului local, S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R.L. va executa lucrări de întreținere a parcului, respectiv:

Activități curente zilnice:

  • - curățarea parcului de resturile lăsate de cei ce frecventează parcul (ambalaje, pet-uri etc.);

  • - măturarea aleilor;

  • - greblarea suprafaței parcului (iarbă, frunze, resturi);

  • - golirea coșurilor de gunoi;

  • - încheierea unui contract cu o firmă de salubritate.

Activități periodice:

  • - Primăvara: - curățarea copacilor de crengile uscate;

  • - văruirea pomilor și a bordurilor;

  • - vopsirea băncilor și a aparatelor dejoacă;

  • - vopsirea și întreținerea cișmelei;

  • - verificarea aparatelor dejoacă din parc (leagăne, topogane, hinte).

Se interzice parcarea autoturismelor aparținând S.C. Parcul Distractiv Fărcaș S.R..L. în incinta parcului distractiv.”

Art. IV. Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 434/ 2005, care va avea următorul cuprins:

“Art. 3. Durata asocierii este de doi ani, începând cu data de 01.07.2009, până la data de 01.07.2011.”

Art. V. Nerespectarea suprafeței terenului, a obiectului de activitate, respectiv a oricăreia dintre condițiile asocierii atrage după sine încetarea de plin drept a contractului de asociere, fără intervenția instanței de judecată, fără somație și fără punere în întârziere.

Art. VI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.Secretarul municipiului, Jr. Ainxana Țărmure

Nr. 306 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)