Hotărârea nr. 305/2009

Hotărârea 305/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în Municipiul Cluj-Napoca Str. Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru lacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Ghcorghe Ioan;

Analizând Referatul nr. 125180/45/17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str Giordano Bruno nr. 46, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 al. 1, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Giordano Bruno nr. 46, identificat prin nr. topo 7892/2/2, potrivit planului de situație (anexa 1) și a Cărții Funciare nr. 6809 Cluj (anexa 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită către SC Compania Națională de Investiții - CNI SA, pe toată durata construirii obiectivului “Sală de Sport”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predarc-primire încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții - CNI SA.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Preșe»           :dință, .

Dr. Li          a

Contrasemnează: Secretarul fnunicipiului, Jr. AurorX/firmure

Nr. 305 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

PLAN DE AMPLASAMENT

SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

Scara 1:1000TOPO NOU 7892/1/1

ȘCOALA NR.7 .. EMIL ISAC ,

V

\cP

\>

0*1

KM

--


Execu?^«Ș^/'/«'


7892/1/2


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y (m)

1002

588804.795

391514.363

34.657

1003

588821.430

391544.767

17.899

24

588830.285

391560.322

10.955

11

588820.931

391566.024

7.951

8

588825.069

391572.813

33.802

7

588796.766

391591.294

10.638

1004

588787.402

391596.343

62.574

1005

588757.210

391541.535

48.893

13

588799.642

391517.244

5.904

S (1) =

3300,36mp

P=233.273m


•eunțsasod afi areoj

4*^ ■^>^07B/j,\ / " Sj jJtClJ O^T^^^^C-'c^yJSarj'^ *1o </xt/ (fjtd- {yftr Z^'l j?/-lj.v-z<s6--cfuw.-^ e d'dtyS/yi- eJ^-. ty 'jj-'fjfâ 'iS , ~’>u-C p^,- t-'jy.                                  fa

X/ytux . pVZu-&-£-<' /?&•        l^$'. /0-g/t,. V i ,/CmJ               '7jL'lsC')>& —1
KULOZSVAl


( No.

, z -         -                Z-

c o u m a

g

-\ 7 <"> '-r- X i> V i--x

seri 2.1

L^,Z66^- !p''. ■■'/. 6Z6&2Z,

Lei

B.

J

s

J

_____—____j

'^i-

i

(CS^>2-            y£&7~&sr£'t-' -^' ’

C-      /                                "____        . '

&,               /^ZT^. ZZ^

_z2                        -

■6^66^ a^z            <?&.

&■&.

^-6 cZZ- ZZ a<66/ /7-6-ZZtf-&/■£                 f

62^^/J'ZZZ.                      .ZL^rv-e'&'aZr

Zid- ^'Zz-Z>7^~ Z?~ &S, ZZ

\^&ZiZZ&64Z>C . —

y

zgdj?

c

Za f

ie sarcini.