Hotărârea nr. 304/2009

Hotărârea 304/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 12.000 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod f.n. (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului „Bazine de înot”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod FN (fostă Aleea Tineretului), pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali' Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea loan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop loan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 125184/45/17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn (fostă Aleea Tineretului) pe durata construirii obiectivului “Bazine de înot”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 al. I, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod fn (fostă Aleea Tineretului), identificat potrivit planului de situație (anexa 1) și a Cărții Funciare nr. 3912 (anexa 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită către SC Compania Națională de Investiții - CNI SA, pe toată durata construirii obiectivului “Bazine de înot”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții - CNI SA;

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Contraseinnează:

SecretarulĂnunicipiului.

Jr. Auronflwfărmure

Nr.304 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Mid.<'•


ANCPL


i Nr. dos.

! 52825/28.05.2009


2 LA 'MÂL. 3O<f/2CO9


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE


Cartea funciară cu nr. 3912


Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA


__A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Suprafața

Observații

8.

15557/3/3/1

Teren

67    ha

4820 mp.


B. Partea a ll-a


I Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

4.

Cu nr. 1518/1945 c.f. cu titlu de drept restabilirea situației anterioare de c.f. in favoarea :

STATULUI ROMAN IN FOLOSINȚA CORPULUI VI Armata, ca terenuri pentru exerciții militare.

97

CU NR.52825/2009 CF

Se noteaza în baza Ordinului nr. 328/16.03.1962 MINISTERUL FORȚELOR ARMATE si SFATUL POPULAR AL REGIUNII CLUJ mențiuni de trecere in administrare a terenului de 4 ha in favoarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ


C. Partea a III- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciar ă poate fi folosit exclusiv la informare .

S-a achitat taxa la dos./200S pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.17/IDN. 2009