Hotărârea nr. 303/2009

Hotărârea 303/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 125177/45/17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str Retezat nr. 4, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 al. I, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Retezat nr. 4, identificat prin nr. topo 23453/2, potrivit planului de situație (anexa 1) și a Cărții Funciare nr. 39107 (anexa 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită către SC Compania Națională de Investiții - CNI SA, pe toată durata construirii obiectivului “Sală de Sport”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții - CNI SA.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Preș               nță,

Dr. IConi

Secr               jiului,

Jr. A               e

Nr.303 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CLUJ
'-vi