Hotărârea nr. 302/2009

Hotărârea 302/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI SA a terenului în suprafaţă de 900 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului „Sală de Sport”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 900 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 900 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca,str. Războieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 125168/45/17.06.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a terenului în suprafață de 900 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, pe durata construirii obiectivului “Sală de Sport”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, 39 al. 1,45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 900 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67, identificat prin nr. topo 7263/2 și 7262/8/2, potrivit planului de situație (anexa 1) și a Cărții Funciare nr. 1431 (anexa 2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. I face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită către SC Compania Națională de Investiții - CNI SA, pe toată durata construirii obiectivului “Sală de Sport”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții - CNI SA.;

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 302 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi)

A/tejro 2 /ct ffoforcf ret*ANCPT


Dataelib.: 15.06.2009OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

A. Partea l-a


Cartea funciară cu nr 1431

CLUJ NAPOCA

Nr.crt.

Nr. top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

553

7262/8

7263

Teren curtea scolii in str. Razboieni nr. 57

Școala primara Casa in Str. Razboieni nr. 57

1585

4697

I

1

1


B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

MUNICIPIUL CLUJ Act nr -

Inch nr 3640/1938

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 100 lei prin chitanța nr. 23498 /2009 pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 2.7.2.