Hotărârea nr. 301/2009

Hotărârea 301/2009 - Încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 124981 din 17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune încetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Coastei f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 54671/05.08.2005, raportat la prevederile cap. IV, art. 10, pct. lO.c.2. din contract, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Coastei f.n., în suprafață de 5000 mp., beneficiar S.C. “Tomșa Import Export” S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.Nr. 301 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată

cu 22 voturi)