Hotărârea nr. 300/2009

Hotărârea 300/2009 - Demolarea şi scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea și scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea și scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Laszlo Attila, Sandu Mihai, Popa Liviu, Suciu Marcelus Lucian, Anastase Claudia și Chira Manuel;

Analizând Referatul nr. 124433 din 16.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune demolarea și scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87;

Reținând prevederile II.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 3 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă demolarea si scoaterea din circuitul locativ a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 87.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 300 din 23 iunie 2009 (Hotărârrea a fost adoptată cu 22 voturi)