Hotărârea nr. 297/2009

Hotărârea 297/2009 - Hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri şi însuşirea unor rapoarte de evaluare a proprietăţii imobiliare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea unor rapoarte de evaluare a proprietății imobiliare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea unor rapoarte de evaluare a proprietății imobiliare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 125218 din 17.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea unor rapoarte de evaluare a proprietății imobiliare;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbul între terenul în suprafață de 1.140 mp., înscris în CF nr. 167361- Cluj, identificat sub nr. topo.4578/2, terenul în suprafață de 430 mp., înscris în CF nr,167360-Cluj, identificat sub nr. topo.4575/2, 4576/1/2, aflate în proprietatea Statului Român, terenul în suprafață de 168 mp., înscris în CF nr,178215-Cluj, identificat sub nr. cadastral 17762 ( topo. 4578/1/3) și terenul în suprafață de 762 mp., înscris CF nr.l78216-Cluj, identificat sub nr. cadastral 17763 (topo.4578/1/4), aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local, terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 90, cu terenul în suprafață de 1017 mp., înscris în CF nr,134509-Cluj, identificat sub nr. topo. 21496/2/3, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr.4B, și terenul în suprafață de 1039 mp., înscris în CF nr. 108983-Cluj, identificat sub nr. topo. 15927/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr.97, aflate în proprietatea S.C. Transilvania Construcții S.A., cu plata unei sulte în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 402.120 Euro.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare a proprietății imobiliare „Teren”, situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 90, în suprafață totală de 2500 mp., care constă din teren în suprafață de 1.140 mp., înscris în CF nr. 167361- Cluj, identificat sub nr. topo.4578/2, teren în suprafață de 430 mp., înscris în CF nr,167360-Cluj, identificat sub nr. topo.4575/2, 4576/1/2, teren în suprafață de 168 mp., înscris în CF nr,178215-Cluj. identificat sub nr. cadastral 17762 (topo. 4578/1/3) și teren în suprafață de 762 mp., înscris CF nr. 178216-Cluj, identificat sub nr. cadastral 17763 (topo.4578/1/4), Rapoartul de evaluare a proprietății imobiliare „Teren”, situată în municipiul Cluj-Napoca str. Taberei nr.4B, care constă din teren în suprafață de 1017 mp., înscris în CF nr,134509-Cluj, identificat sub nr. topo. 21496/2/3 și respectiv Rapoartul de evaluare a proprietății imobiliare „Teren”, situată în municipiul Cluj-Napoca str. Cojocnei nr.97, care constă din teren în suprafață de 1039 mp., înscris în CF nr. 108983-Cluj, identificat sub nr. topo. 15927/2, terenuri ce fac obiectul schimbului între municipiul Cluj-Napoca și S.C. Transilvania Construcții S.A.

Art.3. Cele trei rapoarte de evaluare a proprietății imobiliare „Teren”, întocmite de către CS Invest Consulting Cluj, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Plata sultei în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 402.120 Euro. se va face eșalonat, respectiv lunar și în rate egale, pe o perioadă de cinci ani. Termenul de plată a ratelor va fi începând cu luna semnării actului de schimb imobiliar în formă autentică.

Art.5. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr. 10.600/10.03.1998, încheiat în baza Hotărârii nr. 328/1997, începând cu data încheierii actului de schimb imobiliar în formă autentică.

Art.6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr, Laszlo/Attila

Nr. 297 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)