Hotărârea nr. 295/2009

Hotărârea 295/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire sală multifuncţională de sport”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire sală multifuncțională de sport”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire sală multifuncțională de sport”-pro\QcX din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 110752/445/28.05.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire sală multifuncțională de sport”-,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire sală multifuncțională de sport”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local și alte surse legal constituite.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlb Attila


Nr. 295 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 295/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Construire sală multifuncțională (le sport”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Terenul este învecinat la nord de Splaiul Independenței, la vest de str.

Uzinei Electrice, la sud de Aleea Stadionului

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • >  Valoarea totală a investiției conform

devizului general, prețuri aprilie 2009:            269.010.000 lei (exclusiv TVA)

  • > Din care C+M :                               188.761.100 lei (exclusiv TVA)

  • > regim de înălțime: 2S+P+3E

  • > capacitate sală : 7.000 locuri

  • > Suprafața construită:                 Sc = 11 197.71 mp

  • > Suprafața desfășurata construită:     Sdc =   26 696.97 mp

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local și alte surse legal constituite

  • >  Durata de realizare a investiției: 48 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.