Hotărârea nr. 294/2009

Hotărârea 294/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Mansardare corp 1 de clădire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Mansardare corp 1 de clădire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții “Mansardare corp I de clădire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118686/09.06.2009 al Direcției tehnice prin care se propune

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare corp I de clădire la Liceu! Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare corp 1 de clădire !a Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr.La ,z ‘ ”


Nr.294 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează:


Secretarul înnnicipiului, .1 r. A u r o r a T ă r m u re


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.294/2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOM1CI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Mansardare corp 1 de clădire la Liceul Lucian Blaga, municipiul Cluj-Napoca*

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Aleea Băișoara nr. 2-4. municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHMCO-ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general Iară TVA, în prețuri martie 2009 este:

2.866.408,00 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M 2.324.693,00 LEI ( fără T.V.A.)

Regimul de înălțime al construcțiilor: P+2E

Construcții: sală de clasă, foaier, grupuri sanitare grupate pe sexe, centru documentare și informatizare, sală festivă, două cabinete lingvistice, centru resurse, casa scării și coridoare.

  • •  Suprafața construită 745,00 mp

  • •  Suprafața desfășurată 2.235,00 mp

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •  Clasa de importanță a clădirii II - construcții de importanță deosebită la care se impune limitarea avariilor

  • •   Durata de realizare a investiției: 12 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.