Hotărârea nr. 293/2009

Hotărârea 293/2009 - Revocarea Hotărârii nr. 188/2008 (asocierea în participaţiune a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC IULIUS MALL CLUJ SRL privind administrarea în comun a Lacului I Est din cartierul Gheorgheni).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii nr. 188/ 2008 (asocierea cu S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 188/ 2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120.551 din 11.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 188/ 2008;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr. 188 din 15.04.2008 privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. IULIUS MALL CLUJ S.R.L. vizând administrarea în comun a Lacului I Est din cartierul Gheorgheni.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul Juridic-contencios.

Nr. 293 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)