Hotărârea nr. 29/2009

Hotărârea 29/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru două case: de vacanţă P+E şi familială D+P+E, Colonia Făget; beneficiari: Nicoară Dănuţ şi Berar Ovidiu.


Consiliul local al municipiului cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru două case: de vacanță P+E și familială D+P+E, Colonia Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două case: de vacanță P+E și familială D+P+E, Colonia Făget - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 178348/43/19.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru două case: de vacanță P+E și familială D+P+E, Colonia Făget, beneficiari; Nicoară Dănuț și Berar Ovidiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29409/100187/16.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5, lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două case: de vacanță P+E și familială D+P+E, Colonia Făget, beneficiari; Nicoară Dănuț și Berar Ovidiu, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, indicii de ocupare a terenului; POT = 20% și CUT = 0,6 ADC/mp. teren pentru casa Berar și POT = 9,5 % și CUT = 0,18 ADC/mp.teren pentru casa Nicoară, în UTR = 25 (PUZ Făget), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29409/100187/16.07.2008.

In vederea autorizării se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței de teren necesar pentru realizarea drumului de acces.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.