Hotărârea nr. 289/2009

Hotărârea 289/2009 - Prelungirea Contractului de comodat nr. 2606/2006 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 47.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2606 din 10.07.2006 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca. întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de comodat -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea, Cosmin Mircea Petric, Csoma Botond, Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 884 din 16.06.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de comodat nr. 2606/10.07.2006 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, deținut de către Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Cluj al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE;

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de comodat nr. 2606/10.07.2007, până la data de 27.06.2010. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, în suprafață de 257.32 mp., având destinația de birouri, deținut de Oficiul Județean de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Cluj al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit.

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință.

Dr. Laszo^ttila

\ I


-rl

Nr. 289 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Contrasemnează; :rețarul municipiului Ir. Ăurora/Wmure