Hotărârea nr. 288/2009

Hotărârea 288/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 135/2000 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8. deținut de SC SAGONA IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu. Florea loan Horea. Petric Mircea Cosmin. Csoma Botond. Vușcan Gheorghe loan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 706 din 28.05.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000. deținut de SC SAGONA IMPEX SRL. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 8, în suprafață de 12,30 mp:

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 135 din 03.08.2000, de la data de 26.06.2009. până la soluționarea revendicării în baza Legii nr. 10/2001. dar nu mai mult de 31.12.2009. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Baba-Novac nr. 8. în suprafață de 12,30 mp., având destinația de ceasornicărie și bijuterie, deținut de SC SAGONA IMPEX SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 600 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data de 26.06.2009. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 288 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)