Hotărârea nr. 286/2009

Hotărârea 286/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 127/2000 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 34, deţinut de SC TEHNOFRIG SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. deținut de SC TEHNOFRIG SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. deținut de SC TEHNOFRIG SA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horia Ioan Florea. Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond. Gheorghe Vușcan și Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 859 din 28.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000. deținut de SC TEHNOFRIG SA. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. în suprafață de 69.91 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

II OTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 127 din 09.06.2000, de la data de 05.06.2009. până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de 31.12.2009, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul Eroilor nr. 34. în suprafață de 69.91 mp., având destinația de magazin nealimentar, deținut de către S.C. TEHNOFRIG S.A.

Art.2 - Cota de asociere de 3500 lei/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data de 05.06.2009. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 286 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)
Contrasemnează;

Secretarul

Jr. Auirolr

i u