Hotărârea nr. 285/2009

Hotărârea 285/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Paris nr. 71

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71, deținut de SC BORZOI SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea, Pctric Mircea Cosmin, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe Ioan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 705 din 28.05.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004. deținut de SC BORZOI SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71, în suprafață de 18,25 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTÂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea duratei Contractului de asociere nr. 305 din 28.07.2004, de la data de 23.06.2009, până la soluționarea revendicării în baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de 31.12.2009. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Paris nr. 71, în suprafață de 18.25 mp., având destinația de magazin nealimentar și depozit, deținut de SC BORZOI SRL.

Art.2 - Cota de asociere de 500 lci/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data de 23.06.2009. Contractul încetează de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 285 din 23 iunie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)