Hotărârea nr. 279/2009

Hotărârea 279/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 118461/43/9.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

60313/402/14.05.2009 - PUZ - str. Viilor - Turturicei PARIS 1ANCU și asociații

17180/403/14.05.2009 - PUZ- str. Scorțari lor-Buftea - 21 Decembrie 1989

SC STEMMER DEVELOPPMENT SRL

96033/404/14.05.2009

96830

- PUZ - str. Pandurilor - Parcul Iuliu Hațieganu (zona gospodărească) U.B.B.

75891/433/21.05.2009

- PUZ - str. AL. Vaida Voevod - Slănic

VELCHEREAN VASILE

197279/435/21.05.2009

- PUZ- str. Fânațelor I

BUNEA IZIDOR și asociații

191334/437/21.05.2009

- PUZ -str.Mihai Românul-Nord (între pâraie) COJAN TRAIAN și asociații

213499/438/21.05.2009

- PUZ - str. Valea Chintăului. pentru introducere în intravilan, în vederea construirii

TOBIAS ȘTEFAN și asociații

70421/443/21.05.2009   - PUZ - str. Valea Fânațelor II (din dosul din Valea Chintăului)

77752               ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI prin ADI RARES

104781/446/03.06.2009 - PUZ - Valea Fânațelor - zona Dealul Morii

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MĂGURĂ

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


( ^7

* fVr-

i ■

O

Secret;

k. O Vtf £

Jr. /

■ n

Cohtrasemnează:

nicipiului,

Țărm urc


Nr. 279 din 23 iunie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)