Hotărârea nr. 277/2009

Hotărârea 277/2009 - Aprobarea P.U.D., două case familiale D+P+E cu câte două apartamente, str. Oaşului nr. 175A şi B; beneficiar: Moldovan Vasile.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

două case familiale cu D+P+E cu câte două apartamente, str. Oașului nr. 175A și B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case familiale cu D+P+E cu câte două apartamente, str. Oașului nr. 175A și B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 114725 din 09.06.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case familiale cu D+P+E cu câte două apartamente, str. Oașului nr. 175A și B, beneficiar: Moldovan Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42719/395 din 07.05.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Eegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două case familiale cu D+P+E cu câte două apartamente, str. Oașului nr. 175A și B. beneficiar: Moldovan Vasile, prin care se reglementează amplasarea pe teren a clădirilor propuse, retrase cu 19,0 m. de la stradă, la min. 3,0 m. de la limitele laterale și la min. 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul se face din str. Oașului pe o alee de servitute de 4,0 m. lățime.

Se asigură accesul auto pe fiecare parcelă și garaj în demisol pentru fiecare locuință. Ocuparea terenului pe parcelă va fi: POT = 35 % și CUT = 0,9.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42719/395 din 07.05.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.


Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 277 din 23 iunie 2009

(I lotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)