Hotărârea nr. 274/2009

Hotărârea 274/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eşalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociaţiilor de proprietari nominalizate în Programul de acţiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe-condominii), modificată prin Hotărârea nr. 253/2009.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii, modificată prin Hotărârea nr. 253/2009)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii, modificată prin Hotărârea nr. 253/2009) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brîndușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea loan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop loan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 105.473/801/21.05.2009 al Direcției de asistență socială prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii, modificată prin Hotărârea nr. 253/2009);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 453/2008 în sensul suportării de la bugetul local a sumelor care revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în “Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca” și în Programele de acțiuni de reabilitare termică anterioare anului 2009.

Art.II. Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 453/2008, astfel: Sumele alocate vor fi recuperate de la familiile cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în “Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca” și în Programele de acțiuni de reabilitare termică anterioare anului 2009, în rate lunare, după cum urmează:

  • a)  de la familiile cu un venit net lunar pe membru de familie, din luna anterioară depunerii cererii, cuprins între 0-500 lei, pe o perioadă de trei ani de la data recepției la terminarea lucrărilor;

  • b)  de la familiile cu un venit net lunar pe membru de familie, din luna anterioară depunerii cererii, cuprins între 501 -1000 lei, pe o perioadă de un an de la data recepției la terminarea lucrărilor;

  • c)  ratele se vor indexa lunar pe toată perioada.

Art. ni. Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 253/2009.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția tehnică și Direcția de asistență socială.


Nr. 274 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)