Hotărârea nr. 272/2009

Hotărârea 272/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 674 din 18.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 01.07.2009, de la data expirării contractelor, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.272 din 26 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.272/2009

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII

CONTRACTULUI

SUPRAFAȚA MP.

CHIRIE ,CONFORM

HCL nr. 672/2004

1.

Uniunea Studenților Maghiari din județul Cluj

Str. Avram Iancu nr. 21

28.12.2008

106,96

26,7

2.

Club Sportiv Municipal

P-ța Unirii nr. 22

13.03.2009

161,37

72,00

3

Uniunea Artiștilor Plastici-Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița

B-dul Eroilor, nr. 4

08.04.2009

43,57

74,07

4.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr.24

13.03.2009

194,38

48,5

5.

Teatrul Maghiar de Stat

Str. E. Isac nr.24

13.03.2009

57,8

14,4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății