Hotărârea nr. 271/2009

Hotărârea 271/2009 - Completarea Anexei I la Hotărârea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă proprietatea municipiului şi aprobarea de gratuităţi pentru ocuparea unor spaţii din Turnul Croitorilor – Centru de Cultură Urbană – Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei I la Hotărârea nr. 238/2009

(stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului) și aprobarea de gratuități pentru ocuparea unor spații din Turnul Croitorilor-

Centrul de Cultură Urbană - Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei I la Hotărârea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului și aprobarea de gratuități pentru ocuparea unor spații din Turnul Croitorilor - Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali din Comisia mixtă pentru spații cu altă destinație: Csoma Botond, Florea Ioan Horea, Moisin Radu-Marin, Niculescu Nicoleta, Peter Teofil Claudiu. Pctric Mircea Cosmin și Vușcan Gheorghe;

Analizând Referatul nr. 104814 din 20.05.2009 al Serviciului Turism și Muzeul de Speologie, cu privire la completarea Anexei I la Hotărârea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului și aprobarea de gratuități pentru ocuparea unor spații din Turnul Croitorilor - Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Se aprobă completarea Anexei I - Nomenclator cu tarife pentru calculul chiriei - la Hotărârea nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, cu poziția 44 - închiriere sală în Turnul Croitorilor - Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35 (tarif/oră) - 20 lei.

Art. II - Se aprobă acordarea de gratuități pentru ocuparea unor spații din Turnul Croitorilor - Centrul de Cultură Urbană Cluj-Napoca. str. Baba Novac nr. 35, după cum urmează:

  • a) - pentru instituțiile publice, muzeele și alte instituții de cultură, fundațiile și asociațiile nonguvernamcntale, unitățile de învățământ (de stat și privat) și altele asemenea, pentru organizarea unor activități culturale;

  • b) — pentru organizarea de expoziții, în parteneriat cu Municipiul Cluj-Napoca, în vederea promovării culturii, atragerii turiștilor români și străini, educării și informării comunității clujene.

Art. III - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Relații comunitare și turism. Direcția de Administrare și pază proprie și Direcția economică.


Nr. 271 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)