Hotărârea nr. 269/2009

Hotărârea 269/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcţiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, Bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 94-96.

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-duI 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decemrbie 1989 nr. 94-96 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104732/45/20.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decemrbie 1989 nr.94-96;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă alipirea terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decemrbie 1989 nr. 94-96, după cum urmează: terenul în suprafață de 2917 mp., înscris în CF nr. 1897, cu nr. topo. 4806 și terenul în suprafață de 5255 mp., cu nr. topo. 4805, neînscris în CF.

Acestea vor forma un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 8172 mp. și va fi înscris în CF NOU, cu nr. cadastral NOU, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor existente, pe terenul prevăzut la art. 1, descrise conform documentației cadastrale care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 269 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.269/2009

FIȘA LUCRĂRII

DENUMIRE:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ ÎNTOCMITĂ PENTRU ALIPIRE

TERENURI ȘI ÎNSCRIEREA UNOR CONSTRUCȚII PE UN TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA, B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.94-96

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3

EXECUTANT : cartograf-topograf, Cristian Alexandru Toma

Certificat de autorizare CJ nr. 116

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE:

Foaie de prezentare - Fișa lucrării

Borderou de piese scrise și desenate

Memoriu tehnic

Declarație pe proprie răspundere privind identificarea și individualizarea limitelor corpului de proprietate măsurat

Extras C.F. nr.1897 - Cluj

Fisa de măsurători prin metode clasice

Descrieri topografice ale punctelor noi din rețeaua de indesire si ridicare

Inventar de coordonate (puncte noi, puncte de contur)

Calculul analitic al suprafețelor

Tabel de mișcare a parcelelor

B. PIESE DESENATE:

Plan de încadrare în zonă scara 1:5000

Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate scara 1:500

Relevee scara 1:100 și 1:200

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

S-a plecat din stația 300 (punct cu coordonate cunoscute din lucrări anterioare), orientarea aparatului facundu-se cu ajutorul punctului 36 (punct cu coordonate cunoscute din lucrări anterioare), efectuându-se o drumuire cu stații în punctele 301, 302., 303, 304, 306. Din stațiile 300, 301, 302., 303, 304, 306, s-a procedat la radierea punctelor de detaliu. Aparatura folosită la măsurători a fost stația totală Leica 407, cu precizia de 7CC.

Sistem de proiecție folosit: Stereo 70 cu Sistem de cote : M.Neagră

Puncte geodezice vechi folosite :

Nr. 200 având coordonatele : X = 587029.3000 m, Y = 393268.9800 m

Nr. 4 având coordonatele :X = 587024.8926 m, Y = 393260.3755 m

Puncte geodezice noi folosite : .

Nr. 202 având coordonatele : X = 586991.7594 m, Y = 393295.8094 m

Nr. 203 având coordonatele : X = 586934.7644 m, Y = 393331.4830 m

Nr. 204 având coordonatele : X = 586978.9361 m, Y = 393287.6389 m

Nr. 205 având coordonatele : X = 587011.8261 m, Y = 393330.8697 m

Nr. 206 având coordonatele : X = 587042.0080 m, Y = 393319.8204 m

“Descfîefea’punctelofnoi ale rețelei de ridicare, determinate în cadrul lucrării :

Punctul 202 se află în interiorul curții aferente liceului situat la adresa B-DUL 21 Decembrie 1989 nr.94-96, la o distanță de 11,91 m de punctul nr.311, care reprezintă colțul nord-estic al corpului de clădire C2 (sala de sport) precum și la distanța de 24,61 m, față punctul 309, care reprezintă colț al clădirii CI.

Punctul 203 se află în interiorul curții aferente liceului situat la adresa B-DUL 21 Decembrie 1989 nr.94-96, la o distanță de 27,99 m de punctul nr.331, care reprezintă colțul sud-vestic al corpului de clădire C2 (sala de sport) precum și la distanța de 28,62 m, față punctul 333, care reprezintă colțul sud vestic al corpului de proprietate..

Punctul 204 se află în interiorul curții aferente liceului situat la adresa B-DUL 21 Decembrie 1989 nr.94-96, la o distanță de 4,26 m de punctul nr.312, care reprezintă colțul nord-vestic al corpului de clădire C2 (sala de sport) precum și la distanța de 3,07 m, față punctul 304, care reprezintă colț al clădirii CI.

Punctul 205 se află în interiorul curții aferente liceului situat la adresa B-DUL 21 Decembrie 1989 nr.94-96, la o distanță de 6,76 m de punctul nr.317, și la distanța de 6,69 m, față punctul 310, care reprezintă colțurile de sud-est ale clădirii CI.

Punctul 206 se află în interiorul curții aferente liceului situat la adresa B-DUL 21 9

Decembrie 1989 nr.94-96, la o distanță de 5,69 m de punctul nr.320, care reprezintă colțul al corpului de clădire CI, precum și la distanța de 5,78 m, față punctul 329, care reprezintă colțul nord estic al corpului de proprietate..

Starea punctelor topografice vechi: bună


Data întocmirii, Mai 2009

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : Documentație cadastrală întocmită pentru întăbularea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.94-96. Numărul de evidență din registrul lucrărilor 8.

 • 2. Beneficiarii lucrării'. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.Moților nr.1-3.

 • 3. Executantul lucrării'. Toma Cristian Alexandru, Certificat de autorizare CJ nr. 116.

 • 4.  Obiectul lucrării îl constituie corpul de proprietate situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.94-96. Pc terenul susmenționat sunt edificate 3 corpuri de clădire.

  Nr.

  Crt.

  destinație

  Suprafața la sol

  mp.

  Nr.etaje

  Nr.camere

  CI

  Liceu

  1559

  S+P+E

  64

  -C2

  Sala de sport

  408 '

  P

  6

  C3

  Magazie

  31

  P

  1

 • 5.  Scopul lucrării : Ridicare topografică întăbularea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr.25.

 • 6.  Amplasamentul bunului imobil : Corpul de proprietate este situat în intravilanul municipiul Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 1989 nr.94-96, având o formă neregulată.

 • 7.  Situația juridică a corpului de proprietate: Imobilul este proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, conform HG nr. 196/2006 .

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : Lucrările au fost executate în sistem de proiecție „Stereo 70” și sistem de cote M. Neagră. S-a plecat din stația 200 (nr. punct de coordonate cunoscute), orientarea aparatului s-a calculat cu ajutorul coordonatelor punctului 4 (punct cunoscut), efectuându-se o drumuire cu stații în punctele 202, 203, 204, 205, și 206. Din stațiile 200, 202, 203, 204, 205 și 206 s-a procedat la radierea punctelor de detaliu. Măsurătorile s-au efectuat cu stația totală Leica 407, cu precizia de 7CC, iar materializarea punctelor de stație s-a făcut prin țăruș metalic.

Prelucrarea datelor culese în teren s-a făcut cu ajutorul programelor specializate pe calculator, coordonatele puctelor au fost determinate în sistem stereografic 1970, în sistem Marea Neagră. S-a determinat din coordonate suprafața analitică a parcelei, suprafață ce diferă față de suprafața înscrisă în acte.

Documentația astfel elaborată se va înainta O.C.P.I.- Cluj pentru avizare și apoi Biroului de Carte funciară pentru înscrierea dreptului de proprietate imobilului.

Cristian Ale

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

L-34-48-C-a-4-II^certificat '^X

\ £?» 1) A-ZTOMA      /

IST1AN ALEXANDRU/


FIȘĂ DE MĂSURĂTORI PRIN METODE CLASICE

B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR.94-96


NUME LUCRARE "EMINESCU "

OPERATOR: CT

Data executării : 29. 4.2009

| Pct | Hz | V | SD | HD | hr/hi |

««««<|»»»»»»|«««««|<««|:

| St: 200

| Or: 4 |

I 301 |

|     3021

|     303 |

202 |

St: 202

Or: 200 | 363.5907 |


1 —1_

263.8633

269.3321

------- | ____ |--------|

98.5816 |

____ | ------

-------| ___ 19.267 |

-1 1.655 |

19.262

•1

2.000 |

76.8089 |

99.3647 |

32.312 |

32.310 |

2.000 |

75.6612 |

101.0545 |

46.425 |

46.418

0.900 |

163.5907

98.9762 |

46.928 1 46.922

2.000 |

l--------|_

-------I ____

-- | ------

-1 1.650

1


304

| 246.1471

| 98.5297

| 17.663

17.658 I 2.000

|    305

338.9106

| 97.4662

36.908

36.879

| 3.150

306

392.9127

98.8613

32.664

32.658

| 2.000

|    307

395.2737

| 98.8698

29.580

29.575

| 2.000

|    308

19.8161 |

99.0760 |

37.106

37.102

2.000 |

309

66.2973

98.8876 |

24.616

24.612

2.000 |

|    310

68.4400

99.0916|

33.755 |

33.752

2.000

|    311

191.0975

| 98.4962

11.917

| 11.914

| 2.000

312

226.4092

| 98.5282

17.959

| 17.954

| 2.000

|    313

177.2903

99.4841

32.471

| 32.470

| 2.000

|   314

175.2155

99.7206

44.681

| 44.680

| 2.000

|    203

167.2464

j. 100.4600

| 67.241

| 67.239 | 2.000

|    204

238.9658

98.4941

15.210

15.205

| 2.000 |

|    205

69.7557 |

99.3547 |

40.399 |

40.397 |

2.000 |

| St: 204

|--------I-

------- |

____ |-----

— | 1.664

1

Or: 202 | 38.9658

|--------|.

--------|__

------| ___.

-1

315

276.9177

97.0711

5.585 |

5.579 |

1.800|

1   316|

189.3677

99.3713

18.224

18.223

| 2.000 |

| St: 205

|__------|_

-------|

| _____

— | 1.600

1

Or: 202 | 269.7557 |--------1

--------

_______ | __.

-1

317|

283.1611

96.8498 |

6.770 |

6.762 |

2.000 |

318

314.5708

97.0342 |

5.528 |

5.522

2.000 |

319

359.1834

96.9292 |

29.739

29.705

3.500|

320 |

370.8330

99.7339 |

28.824

28.823

2.000 |


CERTIFICAT

/Zy      DE

> £ AUTORIZARE z Seria O Nr. 116 Categoria B,C

DMA


CRISTl


ALEXANDRU


P/V£GC


|    206 | 380.5061 | 100-5412 | 32.142 | 32.141 | 2.000 |

| St: 206 |--------|--------|--------|--------| 1.585|

j Or: 205 | 180.5061 |--------|--------|--------|-—|

|    321 | 196.8782 | 99.9016 |  28.221 |  28.221 | 1.700 |

|   322 | 177.1136| 99.5850|  29.365 |  29.364 | 1.700 |

|    323 | 176.8479| 99.9405 |  19.096 j  19.096 | 1.700 |

324 | 175.8849| 99.7055 | 15.298 | 15.298 | 1.700 | |    325 | 172.1387 | 99.8347 |  10.676 |  10.676 | 1.700 |

|    326 | 166.0556| 99.3237 |  10.891 |  10.891 | 1.550 |

|    327 | 129.2807 | 98.3664 |  3.013 |  3.012 | 1.550 |

|    328 | 121.8260| 96.9160 |  3.343 |  3.339 | 1.550 |

329 | 4.3537| 96.0622| 5.796 |  5.785 | 1.550 |

|    330 | 328.3453 | 101.2220 | 7.180 |  7.179 | 1.550 |

(St: 203 |--------|--------|--------|--------| 1.628|

| Or: 202 | 367.2464 |--------1--------|--------1 -— |

331 | 329.6082 | 99.7823 | 27.986 | 27.986 | 1.550 |

| __332_i_3123.6Z6-j_99-6993-|--■3-4'5-99-j -434t-59-9--|-1-.-55O-|—

 • 333 | 237.2492 j 99.6590 | 28.621 j 28.620 | 1.550 |

 • 334 | 100.6695 | 99.6453 | 26.207 | 26.206 | 1.550 |

 • 335 | 96.0986 | 99.1627 |  39.993 |  39.990 | 2.000

 • 336 | 63.3670 | 100.7243 |  37.542 |  37.539 | 1.550

 • 337 | 37.7833 j 100.4610 |  43.300 |  43.298 | 1.550

 • 338 | 16.3170 | 100.1985 |  57.931 |  57.930 | 1.550

INVENTAR DE COORDONATE

202

586991.7594

393295.8094

203

586934.7644

393331.4830

204

586978.9361

393287.6389

205

587011.8261

393330.8697

206

587042.0080

393319.8204

301

587020.3600

393252.0200

302

587042.8889

393298.3184

303

587049.2652

393310.9228

330

587044.8060

393313.2096

329

587047.7909

393319.9568

328

587041.0268

32332311125.

327

587040.7931

393322.5765

326

587032.8860

393325.7694

325

587032.5501

393324.7725

324

587028.0613

393326.1076

323

587024.4827

393327.4040

322

587015.0106

393331.3698

338

586991.4023

393343.6473

337

586971.7058

393354.0679

336

586956.5809

393362.0315

335

586938.9967

393371.2485

.341

586932.6590

393359.2476

334

586935.6610

393357.6741

333

586910.2211

393316.7593

■332

586942.5864

393297 7803

342

586959.0900

393288.0699

Xs^iNisr^x

ZA' CERTIFICAT

£ (\ DE _ x ț? z

AUTORIZARE Seria CJ NpJJ6 ĂCategcyfa 3.C \J TOMA CRISTIAN ALEXANDRU


-o\

<J3 c n m


2

ONC&C

Calcul suprafață

Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 decembrie 1989 nr. 94-96

NUMĂR

COORDONATA X

COORDONATA Y

301

587020.3600

393252.0200

302

587042.8889

393298.3184

303

587049.2652

393310.9228

330

587044.8060

393313.2096

329

587047.7909

393319.9568

328

---587041.0268

393323.0125

327

587040.7931

393322.5765

326

587032.8860

393325.7694

325

587032.5501

393324.7725

324

587028.0613

393326.1076

323

587024.4827

393327.4040

322

587015.0106

393331.3698

338

586991.4023

393343.6473

337

586971.7058

393354.0679

336

586956.5809

393362.0315

335

586938.9967

393371.2485

341

586932.6590

393359.2476

334

586935.6610

393357.6741

333

586910.2211

393316.7593

332

586942.5864

393297.7803

342

586959.0900

393288.0699

Suprafața = 8172 mp

CERTIFICAT /<£\ a? DE ^7 /AUTORIZARE Z siria O Nr. 115 C 2 / Categoria B,C £> \V TOMA / \ CRISTIAN ALEXANDRU /

OncgC-


NR.CERERE-

38646/2009

DATA ELIB. 22.04.2009

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR .1897                        LOCALITATEA CLUJ

                         A. PARTEA I-a

Nr.crt.

NR. TOP.

DESCRIEREA IMOBILULUI

Suprafața MP

Observații

1.

4806

CASA CU ETAJ DIN CĂRĂMIDĂ ACOPERITA CU ȚIGLA LA SUBSOL CU 1 SALA, 1 BUCĂTĂRIE,2 DEPOZITE SI DEPENDINȚE.

PARTER- 5 SĂLI,3 BIROURI, CAMERA,SALA PT. GIMNASTICA SI DEPENDINȚE.

ETAJ- 1 HOLL, 4 SĂLI,DEPENDINȚE.,CURTE SI GRADINA CALEA MAREȘAL FOCH NR.83

2917

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA PROPRIETATE

Observații

1

CU NR.-3640/1938

DREPT DE PROPRIETATE

ALBINA INSTITUT DE CREDIT SI ECONOMII SA CLUJ

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare LA SARCINI.....

----------------------

Observații

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la INFORMARE

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei, prin chitanța nr. 14470/2009 pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 7.7.3


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

Privind imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 2

(Liceul Mihai Eminescu)


Decembrie 1989 nr.94-96


1. SITUAȚIA EXISTENTA

Nr. crt.

Nr.CF

Nr. cad

Nr. topo.

Descriere imobil

Proprietar

Suprafața

(mp)

1.

1897

4806

Casa cu etaj din cărămidă acoperita cu tigla'la subsol cu 1 sala, 1 bucătărie, 2 depozite si dependințe. Parter din 5 săli birouri, camera, sala pt gimnastica și dependințe La etaj : 1 hol, 4 săli, dependințe, curte si gradina Calea Maresan Foch nr.83

,3

Albina Institut de Credit si Economii SA Claj

2917

2.

4805

Teren curte i

5255

i

1. SITUAȚIA VIITOARE ETAPA 1

Nr. crt.

Nr.CF

Nr. cad

Nr. topo.

Descriere imobil

i

Proprietar

Suprafața

(mp)

1.

1897

4806

Teren curtea Liceului Mihai Eminescu

Municipiul Cluj-Napoca

2917

2.

4805

Teren curtea Liceului Mihai Eminescu

--

Municipiul Cluj-Napoca

5255

1. SITUAȚIA VIITOARE ETAPA 2

Descriere imobil


Proprietar


Liceul Mihai Eminescu

Corp CI, clădire S+P+1E, cu destinația clădire școala, având la Subsol: 31 de incaperi, la Parter : 36 incaperi, la Etajul 1 : 27 incaperi cu o suprafața construita desfasurata de 3278 mp.;

Corp C2, clădire P cu destinația sala de sport, avand la Parter: 6 incaperi, cu suprafața totala construita desfasurata de 304 mp.

Corp C3, magazie, suprafața construita desfasurata totata de 68 mo.; si teren curte situat in B-dul 21 Decembrie 1989 nr.94-96.


Municipiul Cluj-Napoca


CMIT,
TOMA


Suprafața

(mP)

8172


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILUL!

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafat a masurata

Adresa imobilului

8172 mp.

str.21 Decembrie nr.94-96

Cartea Funciara nr. |Unitatea administrativ teritoriala |Cluj-Napoca

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nf. parcela

CaUjocx de foloarau

Suprafața

Valoarea de impozitare

Mențiuni

1

curți corutnictii

8172

TOTAL

un

R. DATE REFERITOARE LA CONSTRUC HI

Cod

Suprafața coctaeruiu la aol («p)

--

de impozitare

Mențiuni

CI

1459

Supe conatr. dcifnunta -3271 mp.

a

334

Supr. eonatr. deaf aiurita

• 304 mp.

CJ

73

Supr. eonau. dcif Murata dl ■ mpr-

TOTAL               1886

INVENTAR DE COORDONATE

Pct

E(m)

N(m)

301

587020.3600

393252.0200

302

587042.8889

393298.3184

303

587049.2652

393310.9228

330

587044.8060

393313.2096

CERTIFICAT

/ZF     DE     <\

329

587047.7909

393319.9568

328

587041.0268

393323.0125

327

587040.7931

393322.5765

/$ autorizare d\ 5 SenaCJNc. 11S  «

i i Categoria Q,c n \     TOMA     y

\ CRISStAtKAtiERANDRU / \ CiyTun Toma    /

326

587032.8860

393325.7694

325

587032.5501

393324.7725

324

587028.0613

393326.1076

323

587024.4827

393327.4040

322

587015.0106

393331.3698

\Mcgc

338

.586991.4023

393343.6473

-J37"

"'5'8V97T;7058

3'93 35 4’. 0 ’67'9

V —

336

586956.5809

393362.0315

335

586938.9967

393371.2485

341

586932.6590

393359.2476

334

586935.6610

393357.6741

333

586910.2211

393316.7593

MAI 21 >09

“3'3 2"~

586942.5864

393297.7803

342

' 58695'9 .'0900

393'28'879799

Supntfala loiala ma.euraia ■ SuprnfuiM din ud ■ SI72

172 mp. mp.

Se «.'•■nGrna- rMfw>f»au din nmuarraaivi «1 mn«<aMa¥fta> wnpHhiiui m hair tic dateA9//W-


' M/6J1X -4 \/Ut M/CTK

. ...~>

W<-r bPLAN SUBSOL (releveu)

SC. 1:200


- 1129,00 m.p.


-3278,0c p.


DWJ7M£

j. Ji fr*f


J£l/ J£ H£J£

J

*- "*** fAW


(tt/UTZJ£Z.

J~r.4e*r


/Ț£l/£l T/ucor/7 /

rs**»*

i-


HJ6rt/£


•RRCHI-TEEH

□ ESIEN    s^i-

TEL. 0722/773393NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

orb "hisu C.

PROIECTAT

arh. „.iisu C.

ncorniT

. ........

5/Beneficiar: Consiliul Locol Cluj-Nopoco str. Hoților nr. 3

Proiect: fifl/S P /9H0A

AMENAJARE MANSARDA, EXTINDERE SI MODERNIZARE TERMICA LA LICEUL ’H. EM1NESCUstr. 21 Oecembrie nr. 94-96 Cluj-Nopoco

Fozo:

S.F.

PLAN SUBSOL fRELEVEm

Planso:

40
'-J     «O .«■

7® J

gn <A

■* •

' 1V ■■ n v*

Zr'y> eT

■* * f- Y

tr3" \


>§|i &

HiXm'll _

7~Beneficior: Consiliul Local Cluj-Napoca str. Hoților nr. 3

Proiect

ro/sj /?nnR

AMENAJARE MANSARDA? EXTINDERE SI

MODERNIZARE TERMICA LA LICEUL 'H. EHINESCU' str. 21 Decembrie nr. 94-96 Cluj-Napoca

Faza:

SlF.

PLAN PARTER (RELEVEU)

Planșa;

5


oiWMKUKnquot

OINtOKiMu 4230

Cotmln

CHIȘU

Sc. parter = 1353,00 1110.

Sta(. = 3278,00 m.p.
Jfi-


o«wmu AiHmgiioi MX tOMbtU


4230


Cotmin CHIȘU


HRCHI-TRCH

□ ESIGN    5RL-

CLLT3-NFI>=OCF! TEI .0722/773393

NUME

SEMNĂTURĂ /

PROIECT

orh. Chisu C.

■CTAT

arh. Chisu C.

MAT

st. orh. Chiejdan A/

-


Beneflcior: Consiliul Locol Cluj-Nopoco str. Moților nr. 3

Proiect: ro/sj y^nns

AMENAJARE MANSARDA, EXTINDERE SI

MODERNIZARE TERMICA LA LICEUL 'M. EMINESCU' str. 21 Decembrie nr. 94-96 Cluj-Nopoco

Faza: sjț.

PLAN ETAJ (RELEVEU)

Planșa:

A5|


= 1325,00 m.p.