Hotărârea nr. 268/2009

Hotărârea 268/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcţiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104730/45/20.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alipirea terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1, după cum urmează: terenul în suprafață de 414 mp., înscris în CF nr. 15060, cu nr. topo. 6350, terenul în suprafață de 1518 mp., înscris în CF nr. 1473, cu nr. topo. 6351, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/1, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/2, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/3, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/4, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/5, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/6, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/7, terenul în suprafață de 741 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/8, terenul în suprafață de 4852 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/10, terenul în suprafață de 367 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/11/1, terenul în suprafață de 1101 mp., înscris în CF nr.1431, cu nr. topo. 6352/12.

Acestea vor forma un singur corp de proprietate în suprafață totală de 14180 mp. și va fi înscris în CF NOU cu nr. cadastral NOU, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară a construcțiilor existente, pc terenul prevăzut la art.l, descrise conform documentației cadastrale, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății.Nr. 268 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                    Anexă la Hotărârea nr.268/2009

CLUJ-NAPOCA

FIȘA LUCRĂRII

DENUMIRE:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ ÎNTOCMITĂ PENTRU ALIPIRE TERENURI ȘI ÎNSCRIEREA UNOR CONSTRUCȚII PE TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. GRĂDINARILOR NR.l ȘCOALA ION AGÂRBICEANU

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul

Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-3EXECUTANT : cartograf-topograf, Cristian Alexandru Toma

Certificat de autorizare CJ nr. 116MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : Documentație cadastrală întocmită pentru întăbularea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr. 1. Numărul de evidență din registrul lucrărilor 7.

 • 2. Beneficiarii lucrării'. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.Moților nr.1-3.

 • 3. Executantul lucrării'. Toma Cristian Alexandru, Certificat de autorizare CJ nr.l 16.

 • 4.  Obiectul lucrării îl constituie corpul de proprietate situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l. Pe terenul susmenționat sunt edificate 7 corpuri de clădire.

  Nr. Crt.

  destinație

  »

  Suprafața la sol mp.

  Nr.etaje

  Nr.camere

  CI

  Clădire școala

  672

  P

  17

  C2

  -------Cladire-scoala

  614

  PT2E "

  51

  C3

  Clădire școala

  615

  P+1E

  30

  C4

  Clădire școala

  334

  P+2E

  19

  C5

  Sala de sport

  1104

  P

  7

  C6

  Centrala termica

  82

  P

  1

  C7

  Cabina poarta

  11

  P

  1

 • 5. Scopul lucrării : Ridicare topografică întăbularea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grădinarilor nr.l.

 • 6.  Amplasamentul bunului imobil : Corpul de proprietate este situat în intravilanul municipiul Cluj-Napoca, str.Gradinarilor nr.l, având o formă regulată.

 • 7.  Situația juridică a corpului de proprietate’. Imobilul este proprietatea publică a Statului Român, conform CF nr. 15060, 1473 si 1431 .

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : Lucrările au fost executate în sistem de proiecție „Stereo 70” și sistem de cote M. Neagră. S-a plecat din stația 200 (nr. punct de coordonate cunoscute), orientarea aparatului s-a calculat cu ajutorul coordonatelor punctului 601 (punct cunoscut), efectuându-se o drumuire cu stații în punctele 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 și 209. Din stațiile 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 și 209 s-a procedat la radierea punctelor de detaliu. Măsurătorile s-au efectuat cu stația totală Leica 407, cu precizia de 7CC, iar materializarea punctelor de stație s-a făcut prin țăruș metalic.

Prelucrarea datelor culese în teren s-a făcut cu ajutorul programelor specializate pe calculator, coordonatele puctelor au fost determinate în sistem stereografic 1970, în sistem Marea Neagră. S-a determinat din coordonate suprafața analitică a parcelei, suprafață ce diferă față de suprafața înscrisă în acte.

Documentația astfel elaborată se va înainta O.C.P.I.- Cluj pentru avizare și apoi Biroului de Carte funciară pentru înscrierea dreptului de proprietate imobilpl«^iN/^\

întocmit/^

Cristian Ale:


CERTIFICAT de AUTORIZARE A

®U Fomai Nr. 116  £

.2 Categoria B,C n/ L—" TOMA

\ CRISTIAN ALEXANDRU /

XO/VCGC


Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

S-a plecat din stația 200 (punct cu coordonate cunoscute din lucrări anterioare), orientarea aparatului făcundu-se cu ajutorul punctului 601 (punct cu coordonate cunoscute din lucrări anterioare), efectuându-se o drumuire cu stații în punctele 202, 303, 204, 205, 306, 207, 208, 209. Din stațiile 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 s-a procedat la radierea punctelor de detaliu. Aparatura folosită la măsurători a fost stația totală Leica 407, cu precizia de 7CC.

Sistem de proiecție folosit: Stereo 70 cu Sistem de cote : M.Neagră

Puncte geodezice vechi folosite :

Nr. 200 având coordonatele :X = 588051.400 m, Y = 394253.800 m

Nr. 601 având coordonatele : X = 588066.370 m, Y = 394229.890 m

Puncte geodezice noi folosite :

Nr. 202 având coordonatele : X = 588060.210 m, Y = 394300.318 m

_ Nr. 2Q3_având cQ-Qr-donatele_: X^= _5Â80_43. L23 m,„Y^3_94110.28Ym____

Nr. 204 având coordonatele : X = 587984.876 m, Y = 394349.412 m

Nr. 205 având coordonatele :X = 588002.070 m, Y = 394285.048 m

Nr. 206 având coordonatele :X = 588005.786 m, Y = 394250.630 m

Nr. 207 având coordonatele : X = 587944.125 m, Y= 394250.231 m

Nr. 208 având coordonatele :X = 587943.476 m, Y = 394317.929 m

Nr. 209 având coordonatele :X = 587943.285 m, Y = 394395.415 m

Descrierea punctelor noi ale rețelei de ridicare, determinate în cadrul lucrării :

Punctul 202 se află pe trotuarul opus aferent străzii Anina, la o distanță de 22,55 m de punctul nr. 111, care reprezintă colțul nord-estic al corpului de clădire C5 (Sala de sport) precum și la distanța de 23,66 m, față colțul nord-vestic al Corpului C7 (Cabina poarta).

Punctul 203 se află în interiorul curții aferente scolii situate la adresa str. Grădinarilor nr.l, la o distanță de 24,93 m de punctul nr. 111, care reprezintă colțul nord-estic al corpului de clădire C5 (Sala de sport) precum și la distanța de 10,52 m, față colțul nord-vestic al Corpului C7 (Cabina poarta).

Punctul 204 se află în interiorul curții aferente scolii situate la adresa str. Grădinarilor nr.l, la o distanță de 5,60 m de punctul nr. 125, care reprezintă colt al clădirii C2 și 15,33 m față de punctul nr. 128, care reprezintă colțul sud-vestic ale clădirii C4.

Punctul 205 se află în interiorul curții aferente scolii situate la adresa str. Grădinarilor nr.l, la o distanță de 5,73 m de punctul nr.l 12, care reprezintă colțul sud-estic al corpului de clădire C5 (Sala de sport) precum și la distanța de 14,82 m, față colțul nord-vestic al Corpului C2.

Punctul 206 se află în interiorul curții aferente scolii situate la adresa str. Grădinarilor nr.l, la o distanță de 4,47 m de punctul nr.l29, care reprezintă colțul sud-vestic al corpului de clădire C5 (Sala de sport) precum și la distanța de 4,06 m, față colțul nord-vestic al Corpului CI.

Punctul 207 se află pe trotuarul aferent străzii Grădinarilor, la o distanță de 7,47 m de punctul nr.148, care reprezintă colțul sud-vestic al corpului de proprietate precum și la distanța de 7,13 m, față punctul 147 care este colțul sud-estic al Corpului CI.

Punctul 208 se află pe trotuarul aferent străzii Grădinarilor, la o distanță de 33,39 m de punctul nr.136, care reprezintă colțul sud-vestic al corpului de clădire C2 precum și la distanța de 21,28 m, față punctul 156 care este colțul sud-vestic al Corpului C3.

Punctul 209 se află pe trotuarul opus aferent străzii Grădinarilor, la o distanță de 13,98 m de punctul nr. 157, care reprezintă colțul sud-estic al corpului de de proprietate precum și la distanța de 22,18 m, față de punctul 159, care reprezintă colțul sud-estic al Corpului C3..

Starea punctelor topografice vechi: bună

Data întocmirii

Mai 2009


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

L-34-48-C-a-4-IIFIȘĂ DE MĂSURĂTORI PRIN METODE CLASICE

STR. GRĂDINARILOR NR. 1

NUME LUCRARE "SC AGARBICEANU "

OPERATOR : CT

Data executării : 7. 4.2009

| Or: 42 |

0.0000 1 -

-------| ___

___ |-----

| ...101-

391.4147

88.5107

3.638 |

3.579 |2.000 |

| 102

335.7823

84.4162

2.643 |

2.564 | 2.000 |

1    103|

293.9785

90.2334

4.249 |

4.199 |2.000 |

1    104|

282.4124

94.0593

6.801 |

6.771 | 2.000 |

1    105|

280.1139 |

96.3407

9.619 |

9.603 | 2.000 |

| 2021

275.53294

99..7325-

-4X3X7-

X47.326-1-27000j-

1 106|

315.3714 |

89.3825

5.192 |

5.120 |2.000 |

| St: 202

|--------

------ |

____ | -----

— | 1.535 |

j Or: 200

| 75.5329

|--------|.

--------| __

------ | _____ |

1    107|

71.9835 |

98.4788 |

32.624 |

32.614 |2.000 |

1 108|

308.6708 |

99.1323

38.809

38.805 |2.000 |

1    109|

312.8585 |

96.6541

39.605

39.550 j 3.500 |

1 noi

301.9410 |

99.4960 |

81.888

81.886| 2.000|

|    203 |

353.3940 |

96.4338 |

19.812

19.781 | 2.000 |

| St: 203

l--------l _.

---------1

____ i ------

-1 1.488 1

| Or: 202 | 153.3940 |--------|--------

1 Hl|

94.6590 |

98.4812|

24.936 |

24.929 |2.000 |

1 1121

30.0814

99.1103 |

47.564 |

47.559 |2.000 |

1   H3|

2.7439 |

99.2833 |

47.624 |

47.621 |2.000 |

1   U4|

398.2679|

98.9821

| 34.572|

34.568 | 2.000 |

1   H5|

383.3919|

98.9105

| 34.274|

34.269 | 2.000 |

1 H6|

318.2534 |

98.8582

| 61.194

61.185| 2.000|

1 H71

314.3480|

99.5545

| 69.517|

69.515 | 2.000

1   H8|

290.6694 |

99.6529

| 71.806|

71.805 | 2.000 1

1   H9|

294.9297 |

99.6819

| 72.094 j

72.093 | 2.000 |

1 1201

295.8935 |

99.8306 |

78.070 |

78.070 | 2.000

204 |

349.7516 |

99.2821 |

70.171 |

70.167 | 2.000 |

1    205|

22.4991 |

99.3852 |

48.193 |

48.191 |2.000 |

| St: 204

|--------|

-------1 ___.

| ______

-| 1.564|

|Or: 203

| 149.7516

|--------|

--------1__

--------|-----|

1 121 |

111.78171

99.5755 |

40.027 |

40.026 | 2.000 |

1 1221

110.2819 |

99.5591 |

42.790 |

42.789 | 2.000 |123 | 110.1199 | 99.5341 | 44.432 | 44.431 | 2.000 | |    124 | 84.4038| 99.2472 | 41.513 |  41.510 | 2.000 |

|    125 | 53.4410] 95.7309|  5.644 |  5.631 | 2.000 |

 • 126 | 4.6255| 97.8369 | 19.998 j 19.986 | 2.000 |

 • 127 | 345.5742 | 98.8724]  24.686 |  24.682 | 2.000 |

|    128 | 303.0109 | 98.5258 |  15.329 |  15.324 | 2.000 |

| St: 205 |--------|--------|--------|--------| 1.607|

| Or: 203 |222.4991 |--------|--------|--------|-—|

 • 129 | 101.4831 | 97.9125 | 32.267] 32.250 | 2.500 |

 • 130 | 91.3323| 98.2561 | 25.728 | 25.719 | 2.000 |

|    131 | 91.0172| 98.3089| 22.223 | 22.215 | 2.000 |

|    132 j 84.7419 | 96.7518 j. 22.42-3 |  22.394 | 2.000Ț

|    133T78.4728 | 97.3842 |  14.042 |  14.030 | 2.000 |

|    134 | 29.2657| 98.9429 |  26.518 |  26.515 | 2.000 |

|    135 | 12.3993 | 99.5287 j  55.771 |  55.770 | 2.000 |

|    136 | 361.8969| 99.1847 | 34.229 | 34.226 | 2.000 |

|    137 ] 358.5092 | 98.9757^|__24..923-|-247969t2:000 Ț

-4-3-81735278^10798^80191 21.869 | 21.865 2.000 |

j    139 | 347.2329 | 97.8675 | 23.137 | 23.124 2.000 |

|    140|304.4311 | 98.3269| 20.015 | 20.008 | 2.000 |

|    206 | 94.2532 | 98.6655 | 34.626 | 34.618 | 2.000 |

| st: 206 |--------|--------|--------|--------| 1.570|

| Or: 206 | 0.0000 |--------|--------|--------| -— |

|    141 | 22.5287 | 98.2231 |  9.515 |  9.511|2.000|

|    142 | 58.2502 | 94.9178 |  4.116 |  4.103 | 2.000 |

 • 143 | 88.4413| 99.0805 | 46.879 | 46.874 | 2.000 |

 • 144 | 88.5978 j 98.3864 | 13.370 | 13.366 | 2.000 |

|    145 | 92.5864 | 99.1426 |  46.568 |  46.563 | 3.000 |

|    146 | 92.9449 | 99.1833 |  49.124 |  49.120 | 3.000 |

|   207 | 93.5671 | 99.2374|  61.667 |  61.663 | 3.000 |

| St: 207 |--------|--------|--------|--------| 1.662|

| Or: 206|293.5671 (--------|--------|

|    147 | 297.3077 | 98.3820 |  6.995 |  6.993 | 2.000 |

|    148 | 346.4540| 98.5569|  9.387 |  9.384 | 2.000 |

208 | 393.7642 | 99.7035 |  67.703 |  67.702 | 2.000

 • 148 | 211.7364| 96.6656 |  7.478 |  7.467 | 2.000 |


 • 149 | 256.1982| 97.6620 |  14.393 |  14.384 | 2.000

150|274.8053 | 96.2929| 26.793 | 26.747 | 3.000 | 151 |281.1984 | 97.2992 | 37.112| 37.078 | 3.000 |

| St: 208]--------|--------|--------|--------| 1.650|

| Or: 207 | 193.7642]--------|--------|

|    152] 270.2386| 100.6182| 28.728 | 28.727 | 1.650 |

 • 153 ( 272.2839 | 100.4873 | 30.766 | 30.765 | 1.650 |

 • 154 | 329.6555 | 100.2493 |  34.328 |  34.327 | 1.600 |

 • 155 | 337.4790 | 98.8343 |  28.943 |  28.938 | 2.000 |

|    156 j 358.6199 | 96.0607 |  21.380 |  21.339 | 2.000 |

|    209 | 393.3107 | 100.0927 |  77.486 |  77.486 | 2.000 |

157 | 393.1478| 100.4867| 63.511 | 63.509 | 1.600 | [St: 209 |--------|--------|--------|--------| 1.550|

| Or: 208 | 193.3107 |--------|--------|

159 | 224.3284| 98.0767 | 22.124 | 22.114 | 2.000 | |    160 | 259.5525| 98.4654|  38.532 j  38.520 | 2.000 |

|    161 | 259.6986 | 98.6937 |  43.626 |  43.617

 • 162 | 274.3502 | 99.3297   74.533 |  74.529

 • 163 | 286.8797 | 99.5226   91.444 j  91.442 | 2.000 |

 • 164 | 287.7813 | 99.6727 |  89.753 |  89.751 | 2.000 |

INVENTAR DE COORDONATE

202

588060.210

394300.318

203

588043.123

394310.287

204

587984.876

394349.412

205

588002.070

394285.048

206

588005.786

394250.630

207

587944.125

394250.231

208

587943.476

394317.929

209

587943.285

394395.415

101

588047.800

394253.483

102

588049.604

394255.568

103

588050.939

394257.886

104

588051.902

394260.460

105

588052.468

394263.249

107

588052.322

394268.552

108

588047.425

394336.875

109

588044.753

394336.645

110

588041.615

394379.976

118

588039.445

394381.998

119

588034.624

394381.877

163

588034.282

394386.418

120

588032.717

394387.850

157

587943.482

394381.439

148

587946.274

394243.079

149

587956.152

394242.342

150

587969.769

394242.627

151

587980.551

394243.308

Calcul suprafață
Municipiul Cluj-Napoca, str.Onisifor Ghibu nr.25

NUMĂR

COORDONATA X

COORDONATA

Y

101.

588047.800

394253.483

102

588049.604

394255.568

103

588050.939

394257.886

104

588051.902

394260.460

105

588052.468

394263.249

107

- 588052.322-

394268.552

108

588047.425

394336.875

109

588044.753

394336.645

110

588041.615

394379.976

118

588039.445

394381.998

119

588034.624

394381.877

163

588034.282

394386.418

120

588032.717

394387.850

157

587943.482

394381.439

148

587946.274

394243.079

149

587956.152

394242.342

150

587969.769

394242.627

151

587980.551

394243.308

Suprafața = 14180 mp

| SCatânBC '

\

KOLOZbVAR

No.No. serial


z

z.


-flâGla

du /oC<^^udZcojdc^ dej Aid?-fâ.3£- 39, dn X/jricdcs ~ - Jid' 'iX/dctcz d^^TJJtd- -C-^’ »d-Z>d5^ J/nXjKjjd/'/te/''JiA jjjn/yZcZL//muv, ■ZdZdd^

-/vJXJJ/d   djJJnx>^jJjriJJUup-3<jj/ d* dfv d& Aed'd

/risc- ./././. — X/ns'^uxd/L A^<xdj — X/ru ^djcaJUCOJ : j'dz/oA dddddd /ic Aoday /ruG/iC/

———      ■ ■            ...         ■ i ■ . Z-------------- --- -


NOTĂ


dUyycdjJ

. 't/dd^d ^t^-^Jt^ccccccC' :

3.                          dd^cy


Impr. P. G P. Cluj. 641—1937


Foaia do proprietate.


KOLOZSVĂR


No. serial0.


Suma

B.


NOTĂ


Lei70000


Zooo


OP-7
s I 3

3

O

CU d

cu

Q. BNr. cerere: 386352009

Elib.22.04.2009

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 1473       Municipiul/Comuna CLUJ NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr. crt.

  Nr. Top.

  Descrierea apartamentului

  Observații mp

  358

  6351

  STRADA ION BARDOSI

  1518

 • B. Partea a ll-a

  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1.

  2.

  Cu nr.3640/08.03.1938

  Drept de proprietate in fav.:

  STATULUI ROMAN

  Totodată se abnoteaza faptul ca acst imobil nu face obiect de circulație publica.

 • C. Partea a III- a
  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  NU SUNT.

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr.0014466/09, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3

Eliberat la


ANCEL

AGENȚIA NAȚIONALA OL c A li A » ! K L ț I rc BUC'IA Vi. IMIMIIIUA


Cerere 36336/2009 Eliberare 14.04.2009

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr:1431

Comuna/ Oraș/ Municipiu A. Partea l-a

CLUJ NAPOCA

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

360.

6352/1

6352/2

741

741

6352/3

6352/4

6352/5

6352/6

6352/7

6352/8

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 si stra.Horea nr.114

741

741

741

741

741

741

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

Municipiul CLUJ încheiere nr.3640/1938

C. Partea a III- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT SARCINI


Nr. 43984/06.05.2009

Elib.l 1.05.2009


ANCPJL

xvtii.x •.i •.

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 1431                                  Localitatea CLUJ

 • A. Partea l-a

  Nr.crt.

  Nr.top

  Descrierea imobilului

  Suprafața In mp

  Observații

  345

  6352/9

  6352/10

  6352/11

  6352/12

  6352/13

  Construcție acoperita cu țigla,compusa din 2 incaperi,dependințe, str.teglas nr.11-15 ; Csaba nr.114

  993

  4852

  532

  1101

  16783

  .........

 • B. Partea a ll-a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  1,104

  MUNICIPIULUI CLUJ

  Drept de proprietate, cu titlul de drept comasare

  Inch. cf. nr.3640/8.03.1938;6285/1943

 • C. Partea a III-

  Red. D.M.


  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  NU SUNT SARCINI

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la               și nu este valabil la încheierea actelor

autentificate de notarul public.

Sa achitat tariful de20 lei prin chitanța 0016208:0016207, pf serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr 272

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

Privind imobilul situat în municipiul Cluj-Napocaț str. Grădinarilor nr.l

i

1. SITUAȚIA EXISTENTA


Nr. crt.

Nr.CF

Nr. cad

Nr. topo.

Descriere imobil

Proprietar

Suprafața

teren

_

1.

15060

6350

Casa din cărămidă acoperita cu țigla cu 1 camera, 1 bucata curte si gradina in str.Caramidarilor nr.l7

-ie,

Municipiul Cluj-Napoca

414

2.

1473

6351

Strada Ion Bardosi

Statul Roman

1518

3.

1431

6352/1

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

4.

1431

6352/2

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

5.

1431

6352/3

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

6.

1431

6352/4

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

7.

1431

6352/5

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

8.

1431

6352/6

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

9.

1431

6352/7

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr.

114

Municipiul Cluj-Napoca

741

10.

1431.

6352/8

Loc de casa in str.Caramidarilor nr. 11-15 și str. Horea nr. |114

Municipiul Cluj-Napoca

741

11.

1431

6352/9

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

Municipiul Cluj-Napoca

993

12.

1431

6352/10

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

Municipiul Cluj-Napoca

4852

13.

1431

6352/11

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

1

Municipiul Cluj-Napoca

532

14.

1431

6352/12

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

1

1

i

Municipiul Cluj-Napoca

1101

15.

1431

6352/13

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

1

Municipiul Cluj-Napoca

16783 /

CERTIFICAT

i iAUTORIZARE

SeriaCJNI'8C6

Categoria »>'• m


1. SITUAȚIA VIITOARE ETAPA 1


Nr. crt.

Nr.CF

Nr. cad

Nr. topo.

Descriere imobil

!

I

Proprietar

Suprafața teren (mp)

1.

NOU

6350

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

414

2.

NOU

6351

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

1518

3.

NOU

6352/1

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

4.

NOU

6352/2

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

5.

NOU

6352/3

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

6.

NOU

6352/4

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

7.

NOU

6352/5

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

8.

NOU

6352/6

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

9.

NOU

6352/7

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

10.

NOU

6352/8

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

741

15.

NOU

6352/10

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

4852

11.

NOU

6352/11/1

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

367

12.

NOU

6352/12

Teren curte Liceul Agarbiceanu

Municipiul Cluj-Napoca

1101

rOTAL SUPRAFAȚĂ

14180

13

1431

6352/11/2

Construcție acoperita cu țigla compusa din 2 incaperi dependințe str. Teglas nr. 11-15 si Csaba nr. 114

Municipiul Cluj-Napoca

165

TOTAL SUPRAFAȚĂ

J:

165

1

certificat U DE £* autorizare z Sena O Nr. ș Categcna BA TOtfÂ

'■ CRISTIAN Al-tXAf^

1. SITUAȚIA VIITOARE ETAPA 2

I I

Nr. crt.

Nr.CF

Nr. cad

Nr. topo.

Descriere imobil

1

1

1

i

Proprietar

Suprafața teren (mp)

1.

NOU

 • 6350

 • 6351 6352/1 6352/2 6352/3 6352/4 6352/5 6352/6 6352/7 6352/8 6352/10

6352/11/1 6352/12

Școala Ion Agarbiceanu

Corp CI, clădire P, cu destinația clădire școala, având 17 de incaperi, cu o suprafața construita desfasurata de 541,18 mp.;

Corp C2, clădire P+2E cu destinația clădire școala, avand la Parter: 21 incaperi, la Etajul 1:15 incaperi, la Etajul II 15 incaperi, cu suprafața totala construita desfasurata de 1579,29 mp.

Corp C3, clădire P+1E cu destinația clădire școala, avand la Parter 1.8 incaperi, la Etajul 1 12 incaperi, cu suprafața totala construita desfasurata de 992,97 mp.

Corp C4, clădire P+2E cu destinația clădire școala, avand la Parter : 7 incaperi, la Etajul 1 : 6 incaperi, la Etajul II 6 incaperi, cu suprafața totala construita desfasurata de 811,74 mp.

Corp C5, clădire P cu destinația sala de sport, avand la Parter : 7 incaperi, cu suprafața totala construita desfasurata de 1060,44 mp. i Corp C6, centrala termica, suprafața construita desfasurata totata de 75,44 mp.;

Corp C7, cabina poarta, suprafața construita desfasurata totata de 10 mp.;

si teren curte situat in str. Grădinarilor nr. 1

Municipiul Cluj-Napoca

14180

IOT AL SUPRAFAȚĂ                                I                 14180

Nr. cadastral


Cartea Funciara nr. 15060,1473,1431


RELEVEU ANSAMBLU ETAJ 2 CORP B, D C2, C4

SCARA 1:350


Adresa imobilului

str.Gradinarilor nr.1

Unitatea administrativ teritoriala

Cluj-NapocaNr. cadastral


Cartea Funciara nr. 15060,1473,1431


Mrcrt

Dene»r*i ro;«*i

h»l

1

Hd« Caii uari

M2T

1

11.04

4

AJH»

«J4

U

O-epoti iui*

H M

s

VMfar

144

4

Oatoet

i||i

1

C*MK

14*4

1

Hd

44.71

U» dt Oiu

MU

5*4 Heliu

MU

11

Smi Heliu

«.11

11

Hd

17 44

U

IM

14

OdUM.

11.41

11

HdaCiuxvi

DM

5 Jtralau vil • $2114 n«


RELEVEU ANSAMBLU ETAJ 1 CORP B, C,D C2, C3, C4

SCARA 1:350

Suprafața masurata

14180 mp.Adresa imobilului

str.Gradinarilor nr.1

Unitatea administrativ teritoriala

Cluj-Napoca


Not

Denxan nc*(xii

•fl

74

1449

n

Hd

MM

»

Sau dtdui

$4.10

11

SM dictai

5410

»

s»j d< aiu

$4.10

n

Cin uit

17.44RECETIONAT


DATAEXJ


CHIST]


li

o\ta

I


CERTIFICAT Sat. DE i -iQjfAAWOMZARE | ' A^iCNr 1161 Categoria B,C

TOMA 1 CRISTIAN ALEXANDRU


OmcGC.


Nr. cadastral


RELEVEU ANSAMBLU PARTER CORP B, C,D C2, C3, C4

SCARA 1:350


Adresa imobilului str. Grădinarilor nr.1 Unitatea administrativ teritoriala

Cluj-Napoca'*Ot

1

Hol

7.41

1

Hol. CMisorî

VW

2

CXamI

IIM

4

An4«

KU

4e

I1J$

1

Vllt»

$.44

1

CatenM

IUI

CXM

11.40

"

15.M

m

17.11

>0

Hd

14.71

11

SMdsdiu

$$.12

12

MUMcUm

$$ 12

Vuia

11.11

14

G»X< ilamiuioțc

12 M

i$

CMMOMdQl

iui

11

Ha

10.»

Ha

27 M

II

CXour-.

1.7$

11

GA^ur-a

IUI

Hd« Șui Kyi---

MpibU uM • U4.H


*tr.

CJ»a»xtw« rc*f««

«1

M

G/UtKKUi

KM

40

Hei

4414

41

SMMdau

MJC

42

Sm M den

MX

42

SMhdJU

MX

44

Hol

IX

4$

C»ia wari

17.44

kț»»/sU util • 270.24 me


€■ 5

os.

IN Jl

J>

HjT‘
Nr, cadastral


RELEVEU PARTER CORP A-C1


Cartea Funciara nr. 15060.1473.1431


Adresa imobilului str.Gradînaritor nr.1 Unitatea administrativ teritoriala Cluj-NapocaNrcrt.

Denumire incapere

Supfilita util ‘ ("?■)

1

Cabinet

42.56

2

Hol

51.80

3

Depozit

14.80

4

Hol

12.00

5

Biblioteca

51.27

6

Hol

4.70

7

Vestiar

4.59

8

Sala de dasa

52.20

9

Depozit

11.40

10

Grup social

6.00

11

Sala de dasa

60.00

12

Sala de dasa

66.00

13

Sala de dasa

54.00

14

Hol

77.55

15

Grup social

15.27

16

Grup social

12.39      !

i"

Hol

4.65        :

i Suprafața utila = 541,18 mpP

p

n

I I

I

I

I


DATA

MAI

2009


•țVBUCfPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

14180 mp.

str. Grădinarilor nr.l

Funciiri nr. 15060,1473,1431 [ Unitatea «dministrativ teritorial a| Cluj-Napoca


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcele

1

Categorie d< foloiinta curți conaanictii

Suprafețe (mp.)

14180

Valoarea de impozitare

Mențiuni

TOTAL       14180

R. DATE REFERITOARE LA CONSTRUC TII


SALA DE SPORT


S"1104mpci c? _CL

C4


-££ 'C7“


TOTAL


3431


Supe conatr desfMurata - 544,19 mp. Supe con tir deaf Murata ■ 1579,39 mp. Supr. constr. desf Murata ■ 993,97 mp. Supr constr dcafaturata " 111,74 mp.

Supr. consu desfășurată - 1060.44 mp Supr constr. des (nunta - 75, -Supn-con iv^4et fe iurata-“-10.


ÎNTOCMIT,


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem d< proiecție "Stereo 70", Sistem de referata Marea Neagra

Pct.

E(m)

N(m)

101

588047.800

394253.483

102

588049.604

394255.568

103

588050.939

394257.886

104

588051.902

394260.460

105

588052.468

394263.249

107

588052.322

394268.552

108

588047.425

394336.875

109

588044.753

394336.645

110

5B8041.615

394379.976

118

588039.445

394381.998

119

588034.624

394381.877

163

588034.282

394386.418

120

588032.717

394387.850

157

587943.482

394381.439

148

587946.274

394243.079

149

587956.152

394242.342

150

587969.769

394242.627

151

587980.551

394243.308


AUTORIZARE Seria O Nr. 116

Categoria B.C


TOUA


CRISTIAN ALEXANDRU


Se confimte tupeafala din ntaurakin » iiHrnJiK'ern wnrthiliilui


CORP A


CI S-672mp
<P A