Hotărârea nr. 264/2009

Hotărârea 264/2009 - Aprobarea contului anual de execuţie a bugetului general pe anul 2008.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2008

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2008 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104239 din 20.05.2009 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție a bugetului general pe anul 2008;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit.”a”, 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului general pe anul 2008 al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

 • a) La venituri:

 • - bugetul local, în sumă de 602.286.234 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 12.821.048 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în suma de zero lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 1.377.314 lei;

 • - veniturile evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 11.025.938 lei.

 • b) La cheltuieli:

 • - bugetul local, în sumă de 598.658.643 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, în sumă de 11.714.901 lei;

 • - bugetul împrumuturilor interne, în sumă de zero lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în suma de 1.739.207 lei;

 • - bugetul cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local, în sumă de 32.578.668 lei, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr. 264 din 26 mai 2009 (Horărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca


ANEXA 1 la Hotărârea nr.264/2009

EXECUȚIA BUGETU1 LOCAL PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

încasări

2008

A

Venituri - total, din care :

0001

853.883.938

759.253.774

602.286.234

Venituri proprii

4802

644.488.690

568.430.163

420.086.397

I.

Venituri curente

0002

619.294.590

616.447.758

572.076.261

A.

Venituri fiscale

0003

584.475.600

581.743.785

533.869.800

AL

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

328.478.000

332.321.174

300.949.737

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

1.000.000

3.522.412

3.517.037

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

327.478.000

328.798.762

297.432.700

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

327.000.000

323.079.265

291.713.203

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

478.000

5.719.497

5.719.497

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

0

0

0

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

62.206.700

57.870.841

52.197.471

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

62.206.700

57.870.841

52.197.471

-Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

41.250.000

47.250.000

43.701.578

-Impozit și taxă pe terenuri

07.02.02

7.156.700

7.456.700

5.386.929

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

13.700.000

3.144.141

3.107.232

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

100.000

20.000

1.732

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

193.140.900

190.901.770

180.137.667

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

157.935.900

155.246.770

151.715.600

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru

11.02.02

136.768.000

148.949.000

147.017.830

sistem.centraliz. de producere și distribuție

11.02.04

16.600.000

0

0

energie termică

- Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

4.567.900

6.297.770

4.697.770

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

---X--------------

încasări 2008

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

2.800.000

3.000.000

3.101.606

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

700.000

950.000

987.634

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

31.705.000

31.705.000

24.332.827

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

16.700.000

16.700.000

14.864.008

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

15.000.000

15.000.000

9.464.193

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

5.000

5.000

4.626

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

650.000

650.000

584.925

C.

Venituri nefiscale

0012

34.818.990

34.703.973

29.035.062

CI.

Venituri din proprietate

0013

20.830.790

20.130.790

15.523.149

Venituri din proprietate

30.02

20.830.790

20.130.790

15.523.149

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale

30.02.01

100.790

100.790

53.173

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

700.000

0

0

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

20.000.000

20.000.000

15.469.976

- Venituri din dividende

30.02.08

30.000

30.000

0

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

13.988.200

14.573.183

13.511.913

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

705.000

1.079.000

1.053.684

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.635.000

2.635.000

2.485.345

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

8.006.200

8.006.200

7.595.125

4.

Diverse venituri

36.02

2.592.000

2.592.000

2.103.495

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

50.000

260.983

274.264

II

Venituri din capital

0015

183.180.000

107.490.158

9.171.399

IV

Subvenții

0017

51.409.348

35.315.858

30.209.973

Subvenții de la bugetul de stat

- Retehnologizarea centralelor termice și eletrice de

42.02

50.809.348

34.815.858

29.998.143

termoficare

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor

42.02.01

380.938

423.270

377.716

de locuit

- Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de

42.02.12

17.283.000

4.303.000

2.163.042

învățământ preuniversitar

42.02.14

4.742.000

4.750.000

2.454.000

- Finanațarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

20.000

0

- Subvenții pentru compensarea creșterilor neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

26.373.900

23.284.000

23.284.000

 • - Sprijin financiar la constituirea familiei

 • - Subvenții pentru acordarea ajutorului pt.încălzirea

42.02.33

1.600.000

1.400.000

1.177.697

locuinței

42.02.34

29.510

35.588

35.588

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

400.000

600.000

506.100

Subvenții de Ia alte administrații

43.02

600.000

500.000

211.830

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

600.000

500.000

211.830

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

Plăți

2008

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

853.883.938

759.253.774

598.658.643

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

93.202.400

82.692.400

63.396.672

- cheltuieli de personal

10

31.000.000

24.000.000

21.201.924

bunuri și servicii

20

51.182.400

50.064.444

37.676.877

transferuri între unități ale administrației publice

51

0

200.000

0

alte transferuri

55

1.200.000

200.000

0

cheltuieli de capital

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în

70

9.820.000

8.320.000

4.609.915

anul curent

85

0

-92.044

-92.044

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

7.265.000

3.815.000

2.902.336

- cheltuieli de personal

10

5.500.000

2.000.000

1.710.799

- bunuri și servicii

20

1.565.000

1.815.000

1.191.537

- fonduri de rezervă

50

200.000

0

0

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

200.000

0

0

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidentă persoanelor

54.02.10

2.365.000

2.065.000

1.668.787

Alte servicii publice generale

54.02.50

4.700.000

1.750.000

1.233.549

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

10.200.000

7.700.000

7.640.610

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

56.02

40.000

40.000

11.161

- transferuri între unități ale administrației

51

40.000

40.000

11.161

publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate (Direcția de Asistentă Socială)

560209

40.000

40.000

11.161

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

61.02

12.126.000

9.876.000

8.219.539

- cheltuieli de personal

10

8.580.000

6.930.000

5.937.411

bunuri și servicii

20

3.076.000

2.626.000

2.282.062

alte transferuri

55

0

0

0

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

470.000

320.000

66

Politia comunitară

61020304

10.750.000

9.250.000

8.164.979

Protecție civilă

610205

1.376.000

626.000

54.560

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

214.575.000

218.066.000

203.181.986

- cheltuieli de personal

10

128.874.000

141.474.772

140.918.919

bunuri și servicii

20

62.842.000

56.382.674

49.279.932

asistență socială din care:

57

5.357.000

5.757.000

5.162.307

- transport elevi

3.657.000

2.657.000

2.268.300

- tichete cadou

1.700.000

3.100.000

2.894.007

- alte cheltuieli - burse

59

360.000

580.000

525.667

- cheltuieli de capital

70

17.142.000

14.015.000

7.438.607

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

85

0

-143.446

-143.446

în anul curent

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

Plăți

2008

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

4.110.000

4.441.000

3.851.647

cheltuieli de personal

10

0

0

0

bunuri și servicii

20

2.110.000

1.724.340

1.724.340

- asistență socială

57

0

0

0

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

2.000.000

2.716.660

2.127.307

Spitale -Spitalul Clinic Municipal

66020601

4.110.000

4.441.000

3.851.647

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

41.769.000

40.670.000

23.854.246

cheltuieli de personal

10

900.000

600.000

418.605

bunuri și servicii

20

35.568.000

34.800.000

21.708.503

- transferuri între unități ale administrației publice

51

500.000

500.000

451.023

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

4.801.000

4.770.000

1.276.115

Case de cultură -Casa Municipală de Cultură

67020306

500.000

500.000

451.023

întreținere zone verzi

67020503

36.468.000

35.400.000

22.127.108

Alte servicii culturale

670250

4.801.000

4.770.000

1.276.115

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

47.552.000

49.422.000

39.862.678

cheltuieli de personal

10

26.160.000

26.310.000

23.182.005

- bunuri și servicii

20

11.311.000

11.511.000

8.071.813

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.551.000

1.586.440

1.430.373

- alte transferuri

55

800.000

800.000

150.523

asistență socială

57

5.900.000

6.920.000

6.421.671

cheltuieli de capital

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

70

1.830.000

2.330.000

641.733

în anul curent

a) din care, pe subcapitole:

85

0

-35.440

-35.440

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

22.030.000

23.030.000

20.945.765

Asistentă socială pt.familie și copii

680206

2.751.000

2.751.000

2.375.198

Creșe

680211

6.394.000

9.764.000

7.769.748

Ajutor social

68021501

350.000

350.000

235.089

Cantine de ajutor social

68021502

7.347.000

5.817.000

4.177.502

Alte chelt.în domeniul asig. și asist.soc

b) instituții subordonate

Centrul de Rec. a Copiilor Handicapați Motor

Centrul Bugetar de Administrare Creșe

Cantina de Ajutor Social

Direcția de Asistență Socială

680250

8.680.000

530.000

6.394.000

7.347.000

30.270.000

7.710.000

530.000

9.764.000

5.817.000

30.300.000

4.359.376

279.410

7.769.748

4.177.502

25.145.363

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

106.678.400

62.075.400

38.861.283

- bunuri și servicii

20

26.000.000

20.312.401

12.551.130

subvenții

40

0

0

0

transferuri

55

280.000

917.000

296.362

- cheltuieli de capital

70

80.398.400

40.958.400

26.126.192

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

din care, pe subcapitole:

85

0

-112.401

-112.401

Locuințe

70020301

20.140.000

14.240.000

14.058.444

Iluminat public

700206

34.800.000

15.500.000

9.212.096

Alte servicii

700250

51.738.400

32.335.400

15.590.743

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

Plăți

2008

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

47.300.000

36.320.000

29.201.015

bunuri și servicii

20

45.000.000

34.020.000

29.001.015

cheltuieli de capital

70

2.300.000

2.300.000

200.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

69.789.138

61.523.974

58.323.555

subvenții

40

51.258.200

59.690.704

57.158.199

transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

alte transferuri

55

18.530.938

1.973.270

1.305.356

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

85

0

-140.000

-140.000

în anul curent

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

199.277.000

182.612.000

119.351.915

- bunuri și servicii

20

97.125.000

87.025.000

55.443.971

subvenții

40

16.800.000

20.541.935

19.723.930

alte transferuri

55

1.900.000

6.370.000

5.045.000

cheltuieli de capital

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate

70

83.452.000

68.917.000

39.380.949

în anul curent

85

0

-241.935

-241.935

din care, pe subcapitole:

Transport în comun

Străzi

84020302

18.700.000

26.670.000

24.526.995

84020303

180.577.000

155.942.000

94.824.920

14.

Excedent

98.02

3.627.591

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, ec. DORINAjPETRICE

EXECUȚIA BUGETULUI

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE,


- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

“X---------------

Incasări/Plăți 2008

I

VENITURI TOTALE

000110

17.395.000

18.895.000

12.821.048

1.

Venituri curente

0010

16.895.000

18.395.000

12.370.025

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

500.000

500.000

451.023

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

17.395.000

18.895.000

11.714.901

1.

învățământ

6510

16.695.000

18.295.000

11.213.280

2.

Cultură, recreere și religie

6710

700.000

600.000

501.621

- Casa Municipală de Cultură

67100306

700.000

600.000

501.621

3

Excedent

98.10

1.106.147

ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

ec. DORINA PETRICE


ȘEF SERVICIU BUGET,


ec.OLIMPIA MOIGRĂțJAN


ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ


EXECUȚIA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. Crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

A----------------

Incasări/Plăți 2008

I

CREDITE INTERNE

5007

52.208.000

52.208.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

52.208.000

52.208.000

0

ACTIVE NEFINANCIARE

71

52.208.000

52.208.000

0

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

10.000.000

10.000.000

0

Active nefinanciare

71

10.000.000

10.000.000

0

2.

TRANSPORTURI, din care:

8407

42.208.000

42.208.000

0

Active nefinanciare

71

42.208.000

42.208.000

0ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, ec. DORINA PETRICE

XI

EXECUȚIA BUGETULUI

FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. Crt.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

Incasări/Plăți

2008

I

VENITURI TOTALE

000108

12.487.000

2.687.000

1.377.314

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

12.487.000

2.687.000

1.739.207

Autorități publice

5108

4.800.000

150.000

0

învățământ

6508

1.187.000

1.537.000

1.528.156

Asigurări și asistență socială

6808

6.500.000

1.000.000

211.051

Deficit

99.08

-361.893


ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘ k

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, ec. DORINA ^ETRICE


EXECUȚIA BUGETULUI

VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2008

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

ec.OLIMPIA MOIGȘEF SERVICIU BUGET,


lei

Nr. Cri.

Denumire indicatori

cod

Buget inițial 2008

Buget final 2008

Incasări/Plăți 2008

I

VENITURI TOTAL

000111

54.838.400

62.058.400

11.025.938

1

Taxe speciale

361106

300.000

300.000

1.833.995

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

1.500.000

3.500.000

3.206.828

3

Fond de rulment

361110

52.456.400

52.456.400

3.841.759

4

Alte venituri

361150

582.000

5.802.000

2.143.356

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

54.838.400

62.058.400

32.578.668

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

607.000

827.000

264.390

- bunuri și servicii

20

607.000

727.000

264.390

- active nefinanciare

71

0

100.000

0

2

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.450.000

950.000

77.053

-active nefinanciare

71

1.450.000

950.000

77.053

3

CULTURĂ, RECREERE

67.11

13.764.000

13.214.000

5.068.744

-active nefinanciare

71

13.764.000

13.214.000

5.068.744

4

LOCUINȚE,      SERVICII      ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

12.857.400

23.058.400

11.012.699

- active nefinanciare

71

12.857.400

23.058.400

11.012.699

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

2.350.000

2.350.000

361.233

- active nefinanciare

71

2.350.000

2.350.000

361.233

6

TRANSPORT

84.11

23.810.000

21.659.000

15.794.549

190.000

- active nefinanciare

71

23.620.000

21.469.000

15.794.549

7

DEFICIT

-17.925.139

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA1MĂDĂRAȘ

r[

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, ec. DORINA PETRICE