Hotărârea nr. 263/2009

Hotărârea 263/2009 - Aprobarea unor reglementări de construire în zona Făget.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor reglementări de construire în zona Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor reglementări de construire în zona Făget - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 104285 din 20.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea unor reglementări de construire în zona Făget;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă următoarele reglementări de construire în zona Făget:

autorizarea construirii se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate: PUG/ PUZ/ PUD - după caz, și numai dacă se rezolvă problemele de canalizare prin realizarea de stații de epurare ecologice;

se interzice realizarea de fose septice, care nu asigură condițiile sanitare și de protecție a mediului, precum și deversarea directă în cursuri de apă;

în vederea autorizării se va prezenta avizul Agenției de Protecție a Mediului pentru rezolvarea canalizării;

stația de epurare ecologică va fi autorizată împreună cu construcțiile, iar la eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției se va verifica realizarea acestui echipament, conform autorizației de construire.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și

dezvoltare urbană.


Nr. 263 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)