Hotărârea nr. 260/2009

Hotărârea 260/2009 - Aprobarea P.U.Z. Str. Victor Deleu – Bariţiu – Vasile Goldiş – Roosevelt şi P.U.D., imobil pentru servicii şi spaţiu expoziţional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1; beneficiară: Logean Adela Doina.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Victor Deleu-Barițiu-Vasile Goldiș-Roosevelt și a Planului Urbanistic de Detaliu - Imobil pentru servicii și spațiu cxpozițional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Victor Deleu-Barițiu-Vasile Goldiș-Roosevelt și a Planului Urbanistic de Detaliu -Imobil pentru servicii și spațiu cxpozițional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87450 din 19.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Victor Deleu-Barițiu-Vasile Goldiș-Roosevelt și a Planului Urbanistic de Detaliu - Imobil pentru servicii și spațiu cxpozițional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1, beneficiară Logean Adela Doina;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87450/393/07.05.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Victor Deleu-Barițiu-Vasile Goldiș-Roosevelt și Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil pentru servicii și spațiu expozițional, S+P+2E+M, str. Victor Deleu nr. 1, beneficiară Logean Adela Doina.

Prin P.U.Z. se reglementează încadrarea funcțională în UTR = CP la*** -subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric cu funcțiuni compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protecție a clădirilor pentru funcțiuni publice de interes supramunicipal și municipal, administrative, culturale, de învățământ, comerț, turism etc, se marchează aliniamentul corectat, se stabilește regimul de construire continuu și propunerea de rezolvare a circulației pietonale și carosabile.

Prin PUD se detaliază amplasarea unei clădiri pentru dotări și servicii de tip hotel, alimentație publică și birouri, cu subsol deschis accesului public. Amenajarea subsolului pentru expunere arheologică se va face de către beneficiarul investitor, în cadrul unei reglementări juridice, convenite cu primăria. Regimul de înălțime S+P+2E+M se corelează cu înălțimea la cornișă a clădirilor din zonă și este avizat de CZMI-Transilvania.

P.O.T. max = 75% și C.U.T. max= 4.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 87450/393/07.05.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 260 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)