Hotărârea nr. 258/2009

Hotărârea 258/2009 - Aprobarea Organigramei, Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Statului de funcţii ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor

din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57885 /18.03.2009 al Serviciului resurse umane, prin care se propune inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Statului de funcții ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

In conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) și (2) lit. a), alin. (3) lit.b), 39 și 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reorganizarea activității de administrare parcări din municipiul Cluj-Napoca prin înființarea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 3.

Art. 2. Se aprobă Organigrama Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă trecerea salariaților încadrați în muncă la Serviciul evidență parcări, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, la Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, respectiv Codul muncii și Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Cu data adoptării prezentei hotărârii se revocă Hotărârea nr. 222/2008.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și Serviciul resurse

umane.



Nr. 258 din 12 mai 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Primar


LEGENDĂ

POSTURI BUGETATE

NR. POSTURI APROBATE

Personal contractual din care:

30

- de conducere

2

- de execuție

28


Director


Serviciul evidență și administrare parcări


Compartimentul financiar-contabil, salarizare


Compartimentul juridic-contencios


Compartimentul

administrativ-aprovizionare


Proiect avizat:

Primar,

Sorin Apostu



întocmit:

Șef Serviciu resurse umane,

Iosif Madru


ORGANIGRAMA

Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, aprobată în ședința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în data de 12.05.2009


CONSILIUL LOCAL AL                     Anexa 2 la Hotărârea nr. 258/2009

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA organizat în subordinea Consiliului local

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca

INTRODUCERE

Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se organizează în subordinea Consiliului local, respectând prevederile art. 2 coroborat cu art. 3 alin. 1 lit. i și art. 7 alin.l din O.G. nr.71/2002.

Structura organizatorică, numărul de personal, precum și bugetul serviciului public, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, astfel încât funcționarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca are rolul de a administra toate locurile de parcare din cartiere, zona centrală precum și a celor din parkingul situat pe str. Moților nr. 5.

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, cu personalitate juridică, este înființat în baza Hotărârii nr. 258/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. "c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este compartimentul de specialitate al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care asigură la nivelul municipiului Cluj-Napoca administrarea parcărilor situate pe domeniul public al statului precum și a parkingului din str. Moților.


Art.3.( 1) Sediul administrativ al Serviciului public de interes local pentru parcărilor din municipiul Cluj-Napoca va fi stabilit printr-o Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Pe toate actele emise de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se va menționa: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca — Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor.

Art.4. Durata de funcționare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este nelimitat.

Art.5. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, precum și a "Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcări și garaje”, aprobat prin Hotărârea nr. 204/2009, a "Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată", aprobat prin Hotărârea nr. 857/2007, modificată prin Hotărârea nr. 35/2008 și Hotărârea nr. 147/2008 și a "Regulamentului de exploatare a parking-ului Moților" aprobat prin Hotărârea nr. 400/2007, modificată prin Hotărârea nr. 428/2007 și Hotărârea nr. 83/2008.

Art. 6 Obiectul de activitate al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca îl constituie atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, amenajarea de noi locuri, exploatarea parcărilor din zona centrală, punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, elaboararea proiectelor de acte normative, reprezentarea intereselor autorității administrației publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice precum și colectarea creanțelor bugetare.

Art.7.(l) Serviciul public pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de cod fiscal și cont bancar propriu.

 • (2) Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca dispune de ștampilă și sigiliu propriu.

Art.8.(l) Conducerea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurată de către directorul executiv, în condițiile prezentului regulament.

 • (2) Postul de director executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se ocupă prin concurs sau, după caz, prin examen, în condițiile legii.

 • (3)  Numirea directorului executiv se face prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.9. în problemele de specialitate, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca întocmește proiecte de hotărâri și dispoziții pe care le prezintă primarului în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art. 10. Legătura dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se face prin primar.

Art.ll. (1) Angajarea salariaților se face în condițiile legii, de către directorul executiv al Serviciului public pentru administrarea parcărilor, în limita posturilor din organigrama aprobată de Consiliul local.

(2) Salarizarea personalului se stabilește potrivit legislației, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, în funcție de numărul de personal aprobat și resursele financiare alocate.

Art.12. în structura actuală, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor va funcționa cu un număr de 30 posturi potrivit organigramei și a Statului de funcții aprobat prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 13. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca poate fi înființat, restructurat, reorganizat prin hotărâre a Consiliului local, respectând prevederile O.G. nr. 71/2002 care stabilește înființarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat.

CAPITOLUL II

PATRIMONIUL SERVICIULUI PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Art. 14. Patrimoniul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor este format din bunurile mobile și imobile preluate, pe bază de protocol, de la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

CAPITOLUL III

GESTIUNEA ȘI FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Art. 15. Forma de gestiune a serviciului public este directă, aprobată prin hotărâre a Consiliului local. Activitățile serviciului se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a regulamentului de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor prestate, respectând prevederilor art. 10, 11 și 14 din O.G. nr. 71/2002.

Art. 16. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii, din alocații de la bugetul local și alte surse respectând prevederile art. 18 din O.G. nr. 71/2002.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se aprobă de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.I7. Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca va putea completa veniturile din surse permise de lege — taxe speciale și subvenții.

Art.18. Veniturile Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către acesta, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 19. Directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca are calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.20. (1) Angajarea și efectuarea cheltuielilor, se aprobă de către ordonatorul terțiar de credite numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale.

(2) Ordonatorul terțiar de credite întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor prin intermediul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.21. Trimestrial, ordonatorul terțiar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare, care se depune la compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.22. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii.

CAPITOLUL IV

ANGAJAREA, PROMOVAREA $1 SALARIZAREA PERSONALULUI SERVICIULUI PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

Art.23. Personalul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este angajat sau concediat de directorul executiv în condițiile legii.

Art.24. încadrarea în muncă a personalului se va face potrivit prevederilor legale, în limita posturilor aprobate de către Consiliul local.

Art.25. Nivelul salariilor pe funcții și categorii de personal, sporurile și adaosurile se stabilesc conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL V

MANAGEMENTUL SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC PENTRU ADMINISTRAREA PARCĂRILOR

Art.26. Primarul conduce și controlează Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca.

Primarul poate delega, prin dispoziție, unele atribuții, conform legii, unuia dintre viceprimari sau secretarului municipiului Cluj-Napoca.

Art.27. (1) Conducerea curentă a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurată de către directorul executiv al acestuia, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, Primarului, Secretarului municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) In exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor emite decizii.

 • (3) Directorul executiv al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții și responsabilități:

 • •    reprezintă Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate precum și injustiție;

 • •   exercită atribuțiile ce-i revin Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca în calitate de persoană juridică,

 • •   exercită funcția de ordonator tertiar de credite;

 • •   întocmește proiectul bugetului propriu al Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și contul de încheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării Direcției economice din cadrul Primăriei Cluj-Napoca;

 • •  asigură conducerea curentă a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor, în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin, stabilite de legislația în vigoare, ducând la îndeplinire și hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau dispozițiile primarului;

 • •  răspunde pentru rezultatele obținute în fața Consiliului local și a primarului;

 • •  informează periodic, la solicitare, asupra activității realizate;

 • •   răspunde asupra derulării în bune condiții a tuturor activităților, lucrărilor, programelor;

 • •  aprobă acordarea de recompense sau dispune aplicarea unor sancțiuni disciplinare;

 • •   urmărește derularea programelor de pregătire și perfecționare a personalului din subordine, corelat cu noile cerințe;

 • •   angajează instituția în relațiile contractuale pentru executarea de lucrări și aprovizionarea cu materiale;

 • •   angajează și eliberează din funcții personalul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • •   aprobă sarcinile de serviciu pentru personalul din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor;

 • •  răspunde de aplicarea normelor PSI și Protecția Muncii;

 • •   urmărește modul de gestionare al patrimoniului;

 • •  organizează și controlează efectuarea inventarelor și a modului de efectuare a pazei bunurilor;

 • •  elaborează și aprobă indicatorii de performanță a serviciului;

• asigură medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari și operatorii prestatori de servicii;

 • •   anunță organele de urmărire penală în condițiile și termenele stabilite de lege în caz de lipsă de gestiune, sustrageri sau alte fapte generatoare de pagube;

 • •   îndeplinește, în condițiile legii, alte atribuții stabilite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sau de primar.

 • •  pentru perioadele de timp în care directorul executiv lipsește din unitate, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de persoana desemnată.

 • •  Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a directorului executiv se face de către Primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • •  întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe baza fundamentărilor existente;

 • •  răspunde de organizarea activității economico-financiare a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • •  asigură și răspunde de activitatea de control financiar-preventiv, conform legislației în vigoare;

 • •   angajează Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor în toate operațiunile patrimoniale;

 • •  aprobă documentele privind obligațiile financiare ale Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • •   organizează contabilitatea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, urmărește arhivarea și păstrarea tuturor documentelor;

 • •   urmărește și răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și a programelor aprobate;

 • •  asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare și administrativ-gospodărești etc.;

 • •   răspunde de organizarea activității de inventariere, reparare și exploatare a patrimoniului Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca;

 • •  asigură procurarea de bunuri, conform legislației în vigoare;

 • •  conduce direct activitățile economice, de informatizare, aprovizionare, transport și P.S.I.;

 • •   asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;

 • •   primește corespondența unității referitoare la domeniul de activitate, dispunând măsuri de realizare în termen;

 • •  aprobă alte documente și situații prevăzute de lege în mod expres în competența sa;

Art.28. (1) Structura organizatorică a Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca și numărul de posturi sunt prevăzute în Statul de funcții aprobat de Consiliul local.

Art.29. Atribuții specifice:

 • •   punerea în executare a legilor și a actelor normative;

 • •  elaborarea proiectelor de acte normative și a reglementărilor specifice instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 • •   administrarea terenului care aparține domeniului public al statului pentru parcarea autoturismelor, în conformitate cu "Regulamentul de închiriere a terenului pentru parcări și garaje", aprobat prin Hotărârea nr. 204/2007, cu "Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de administrare a parcărilor publice cu plată", aprobat prin Hotărârea nr. 857/2007, modificată prin Hotărârea nr. 35/2008 și Hotărârea nr. 147/2008 și cu "Regulamentul de exploatare a parking-ului Moților" aprobat prin Hotărârea nr. 400/2007, modificată prin Hotărârea nr. 428/2007 și Hotărârea nr. 83/2008.

 • •   identificarea de noi locuri de parcare pe platforme betonate sau carosabil;

 • •   întocmirea de referate și proiecte de hotărâri de consiliu local referitoare la activitatea Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor;

 • •   propune, prin proiecte de hotărâre, tarifele anuale corespunzătoare terenului pentru parcări precum și a altor taxe speciale stipulate prin hotărâri ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • •   verificarea pe teren a cererilor înregistrate în vederea încheierii de abonamente de parcare;

 • •   verificarea pe teren a cererilor înregistrate în vederea transcrierii abonamentelor de parcare pentru locurile ocupate cu garaj sau copertine;

 • •   întocmirea referatelor în vederea soluționării cererilor privind utilizarea terenurilor ocupate cu parcări, copertine și garaje;

 • •  încheierea de abonamente de parcare în baza autorizațiilor de construire;

 • •  eliberarea de abonamente pentru parcările aflate pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

 • •  rezervarea de locuri de parcare pentru persoane cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 și a Legii nr. 448/2006;

 • •   încasarea taxei de parcare pentru terenul ocupat cu parcari, copertine și garaje;

 • •   efectuarea de măsurători și întocmirea planurilor de situație a parcărilor situate pe platforme betonate și carosabil pentru care se eliberează abonamente de parcare;

 • •   verificarea în teren și efectuarea de măsurători la garajele construite pe domeniul public al statului;

 • •   efectuarea inventarierii anuale, conform legislației în vigoare, a terenurilor aparținând domeniului public al municipiului Cluj-Napoca pe care sunt amplasate parcări, copertine sau garaje; transmite rezultatele acestei inventarieri, în vederea reactualizării inventarului întocmit, conform Legii nr. 213/1998, subcomisiilor de inventariere;

 • •  colaborează permanent cu toate direcțiile din primărie în vederea rezolvării tuturor problemelor care au legătură cu competențele serviciului;

 • •   soluționează, în condițiile legii, hotărârile Consiliului local și dispozițiile primarului, cererile, sesizările și reclamațiile adresate serviciului;

 • •   întocmirea de referate pentru aprobarea scutirii de la taxa de parcare, conform legislației în vigoare;

 • •   întocmirea de informări și referate privind activitatea specifică Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor;

 • •   relații cu publicul;

 • •   verificarea legalității ocupării locurilor de parcare;

 • •  colectarea banilor încasați din aparatele de taxare automată din parking;

 • •  colectarea monezilor din aparatele de taxare automată amplasate în parcările cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca;

 • •   distribuirea de tichete pentru parcările plata cu ora;

 • •  vânzarea de abonamente și chip-carduri pentru parcările plata cu ora;

 • •  urmărirea sistemului de management;

 • •   asigură marcarea parcărilor din cartiere și a parcărilor plata cu ora, montarea de indicatoare corespunzătoare;

 • •   asigură funcționarea parking-urilor construite de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 30. (1) Managementul resursei umane din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca este asigurat de Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Acesta elaborează proiectul Statului de funcții, recrutarea și selecția personalului, salarizarea și promovarea personalului, pregătirea profesională, evidenta resursei umane.

»

 • (2) . Compartimentul economic din cadrul Serviciului public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca asigură întocmirea statelor de plată a salariaților.

 • (3) . Activitatea de securitate și sănătate în muncă este asigurată de Serviciul Protecție civilă, securitate și sănătate în muncă din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (4) . întreținerea sistemului informatic este asigurată de Serviciul Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE $1 TRANZITORII

 • 1. Serviciul public pentru administrarea parcărilor este un serviciu public de interes local cu personalitate juridică, funcționând în subordinea Consiliului local.

 • 2. Serviciul public pentru administrarea parcărilor va funcționa cu personalul transferat în interes de serviciu, conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 258/2009, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și coroborată cu Legea nr. 215/2001, precum și personal nou încadrat în limita fondurilor bugetare alocate.

 • 3. Serviciul public pentru administrarea parcărilor își va organiza arhiva proprie în care va păstra, în conformitate cu prevederile legale, documente specifice activității sale curente.

>

 • 4. Personalul Serviciului public pentru administrarea parcărilor este obligat:

să cunoască și să respecte prevederile prezentului Regulament;

să manifeste grijă, disciplină, inițiativă și o bună colaborare în îndeplinirea sarcinilor specifice;

să răspundă personal pentru conținutul, forma și legalitatea actelor și a materialelor scrise pe care le întocmește în cadrul competențelor sale;

are obligația de a informa cetățenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite și a tuturor drepturilor și să-i trateze cu respect și demnitate, păstrând confidențialitatea informațiilor.

î                                                 J

 • 5. Măsurile de răspundere disciplinară și materială se aplică de către:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, la propunerea Primarului, în ceea ce privește directorul executiv;

Directorul executiv, pentru personalul din subordine.

 • 6. Prevederile prezentului regulament se completează, de drept, cu prevederile actelor normative în vigoare.

 • 7. Anexele cuprinzând organigrama Serviciului public pentru administrarea parcărilor și statul de funcții fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare, aprobat de către Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 258/2009

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA TEHNICĂ VIRGIL PORUȚ1U

ȘEF SERVICIU,



România

Județul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local


Anexa 3 la Hotărârea nr. 258/2009


PROIECT

AVIZAT:

Primar, Sorin Apostu


STAT DE FUNCȚII

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


Compartimentul de muncă Denumirea funcției (clasă, grad, treaptă)

Nivel studii

Personal contractual

Total

din care:

conducere

execuție

Director (inspector de specialitate I/A)

S

1

1

Serviciul evidență și administrare parcări

Șef serviciu - inspector specialitate I/A

S

1

1

Inspector de specialitate I/A

S

3

3

Inspector de specialitate I

S

2

2

Inspector de specialitate II

S

1

1

Inspector I/A

M

5

5

Inspector I

M

5

5

Inspector 11

M

5

5

Inspector III

M

1

1

Compartimentul financiar-contabil, salarizare

Inspector de specialitate I

S

3

3

Casier I

M

2

2

Compartimentul juridic-contencios

Consilier juridic I/A

S

1

1

Compartimentul administrativ-aprovizionare

Inspector I/A

M

1

1

Total:

30

2

28


Total funcții contractuale: din care:

 • - de conducere:

 • - de execuție:


30

2

28


Total posturi serviciul public:


30


Șef Serviciu resurse umane, Iosif Madru