Hotărârea nr. 257/2009

Hotărârea 257/2009 - Aprobarea unei proceduri-cadru de „Selecţie de oferte” pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie din municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei proceduri-cadru de "selecție de oferte" pentru închirierea unor spații cu altă destinație din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea unei proceduri-cadru de "selecție de oferte" pentru închirierea unor spații cu altă destinație din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor locali: Csoma Botond, Moisin Radu Marin, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin și Vușcan Gheorghe Ioan

Analizând Referatul nr. 80942/16.04.2009 al Direcției tehnice și al Biroului spații cu altă destinație prin care se propune aprobarea unei proceduri-cadru de "selecție de oferte" pentru închirierea unor spații cu altă destinație din municipiul Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Văzând dispozițiile Legii nr. 215/2001, republicată, ale Legii nr. 213/1998, actualizată, ale art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2001 și ale ari. 2 din H.G. nr. 925/2006;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă procedura-cadru de "selecție de oferte" pentru închirierea spațiilor cu altă destinație de pe raza municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Faza 1 - propunerile de spații pentru închiriat se vor comunica din partea Biroului spații cu altă destinație din cadrul Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, alături de documente justificative aferente;

Faza 2 - va fi elaborat un caiet de sarcini cu specificațiile tehnice ale spațiului/spațiilor cu altă destinație vizate pentru închiriere, care va cuprinde minim specificațiile propuse prin caietul de sarcini constitutit în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Faza 3- va fi elaborată fișa de date a achiziției și contractul de închiriere prin care se demarează procedura de selecție de oferte, în care se va prezenta și criteriul de atribuire al ofertei câștigătoare: prețul/mp/ofertat; documentația va cuprinde minim specificațiile propuse prin fișa de date și contractul de închiriere, constituite în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- procedura de atribuire cuprinde patru etape: etapa depunerii ofertei în plic închis, în urma căreia se vor califica/descalifica ofertanții; etapa a doua: depunerea de către ofertanții calificați ai ofertelor financiare preliminare, în plic închis; etapa a treia: licitația cu strigare pentru fiecare spațiu în parte și ultima etapa: etapa reconfirmării ofertelor în scris;

Faza 4 - se va anunța prin mass-media și site-ul Primăriei Cluj-Napoca demararea procedurii cu cel puțin 15 zile anterior deschiderii ofertelor.

Art. 2. Valoarea minimă ce poate fi ofertată nu poate fi inferioară valorilor prevăzute în Hotărârea nr. 238/2009 (valori actualizate la data inițierii procedurii), în funcție de destinația avută în vedere și prevederile caietului de sarcini.

Art. 3. Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu întocmirea caietului de sarcini și respectiv a fișei de date a achiziției aferentă fiecărei proceduri ce urmează a se desfășura, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 257 din 12 mai 2009

(Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi)

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 257/2009.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA

SELECȚIE DE OFERTE

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNOR SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE, CLUJ-NAPOCA

A

„închiriere spații cu altă destinație, Cluj-Napoca”

2009

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE CLUJ-NAPOCAAPROBAT

PRIMAR,

SORIN APOSTU

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: Municipiul Cluj- Napoca

Adresă: Calea Moților nr. 3

Localitate: Cluj-Napoca

Cod poștal:        Țara: România

400001

Biroul Achiziții Publice

Persoana de contact: Lucia Lupea, Daniel

Campean

în atenția Lucia Lupea, Daniel Campean

Telefon: 0264-596030, interior: 4402

E-mail:

achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro

Fax: 0264-431575

Adresa autorității contractante: www.primariacluinaDoca.ro

II. Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

| autorități locale

 • □ alte instituții guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați) _

| Servicii generale ale administrațiilor publice

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

o altele

(specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante DA □ ’ NU|

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:

| la adresa mai sus menționată

□ altele: (specificați / adresa/fax/interval orar)

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:_______

Ora limită :_______,00

Adresa :Motilor nr. 1-3, Cluj-Napoca

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :

111: OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Denumire contract: închiriere spatii cu alta destinație amplasării, Cluj-Napoca .

 • 2) . LEGISLAȚIA APLICATA: Legea 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, Legea 215/2001 a administrației publice, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 privind achizițiile publice si art. 2 din HG 925/2006 privind normele de aplicare a OUG 34/2006, HCL cu nr.

IV. CRITERII DE CALIFICARE Șl/SAU SELECȚIE

 • 1. Fisa informații generale - Formular C

 • 2.  Copie după certificatul de inmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului

 • 3.  Dovada privind implementarea sistemului de management al calitatii sau colaborarea cu o firma de specialitate in vederea implementării sistemului de management al calitatii pentru activitatea ce urmeaza a fi desfasurata

 • 4.  Declarații privind eligibilitatea (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul A)

 • 5.  Declarație privind falimentul (Declarația pe propria răspundere completata in conformitate cu Formularul B)

 • 6.  însușirea contractului de inchiriere, fara/cu obiectiuni prin semnarea si parafare

 • 7.  Informații privind situația economico-financiara - Bilanțul contabil din anul precedent vizat și înregistrat de organele competente la data de 31.12.2008

Lipsa la data deschiderii ofertelor a mai mult de trei dintre documentele de calificare enumerate mai sus duce la RESPINGEREA ofertei depuse.

Procedura de atribuire cuprinde patru etape: etapa depunerii ofertei in plic inchis, in urma careia se vor califica/descalifica ofertantii; etapa a doua: depunerea de către ofertantii calificați a ofertelor financiare preliminare, in plic inchis, etapa a treia: licitația cu strigare pentru fiecare spațiu in parte si ultima etapa: etapa reconfirmării ofertelor in scris;

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.l) Limba de redactare a ofertei

limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Oferta va fi valabila pana in data de (z/I/a), inclusiv

V.3) Garanția de participare

Garanția va fi defalcata pentru fiecare spațiu, in parte, după cum urmeaza : 1000 lei/spatiu

 • -  Garanției pentru participare va fi valabila pana in

data de:              (z/l/a), inclusiv.

 • -  Modul de constituire a garanției pentru participare:

Garanția de participare se exprimă în și poate

fi constituită în următoarele forme:

• scrisoare de garanție bancara prezentata in ORIGINAL (se completează Formularul 11) In cazul scrisorilor de garanție bancara emise de o banca din străinătate, se va prezenta in anexa

traducerea autorizata si legalizata a acesteia

scrisoarea de garanție prezentata in ORIGINAL poate fi exprimata si in curo astfel incat sa echivaleze garanția solicitata in lei la cursul BNR pentru data de

 • •  depunerea sumei de bani la caseria autorității contractante

 • •  depunerea la autoritatea contractantă cu cel puțin 24 de ore înainte de data deschiderii ofertelor a unui ordin de plata în contul deschis la R017TREZ2165006XXX006924

- Modul de restituire a garanției pentru participare

 • •        Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnarea contractului.

V.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei pentru fiecare spațiu licitat. Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe spatii cu alta destinație. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă^Fomularul 10B) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

Nu se acceptă facilități.

V.5) Modul de prezentare a ofertei

 • -  Adresa la care se depune oferta : Municipiul Cluj- Napoca, Calea Moților nr. 3

 • -  Data       limită       pentru       depunerea

ofertei:

 • -  Numărul de exemplare în copie : 1

 • -  Modul de prezentare . Ofertantul trebuie să

sigileze originalul și fiecare set de copii în plicuri separate, marcând    corespunzător plicurile cu

« ORIGINAL » și, respectiv, « COPIE ». Plicurile se vor introduce într-un plic    exterior, închis

corespunzător și netransparent.

 • -  Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată.

Documentele ofertei propunerea financiară si documentele de calificare, garanția de participare in original, se vor introduce, în plicuri distincte (plicurile interioare), marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA

V.6) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

1.Ofertantul are dreptul de a-și retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorității contractante până la data și ora deschiderii ofertelor. Daca un ofertant isi retrage oferta după data limita de depunere a ofertelor pierde garanția de participare in favoarea autoritatii contractante.

2.Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la data și ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorității contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data și ora limită, stabilită în documentația de atribuire.

3.Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată și se retumează nedeschisă.

V.7) Deschiderea ofertelor

- Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul organizatorului in data de                     ,

la care vor fi prezenti membrii comisiei pentru evaluare, reprezentanții operatorilor economici care vor prezenta si documentul de imputemicire .

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE:

__________Pentru spatiile cu alta destinație - prețul cel mai mare pe mp ofertat -

Va fi desemnata castigatoare oferta cu cel mai mare preț valoarea minima ce poate fi ofertată este cea prevăzută in HCL cu nr.238/2009 in funcție de destinația spațiului

DIRECTOR

VIRGIL PORUTIU

SEF BIROU

LUCIA LUPEA

Anexa 2 la HCL nr. 257/2009

CAIET DE SARCINI

Primăria municipiului Cluj-Napoca pune la dispoziția ofertantilor mai multe spatii cu alta destinație existente in proprietatea privata a Municipiului Cluj-Napoca. Conform legislației in vigoare aceste spatii pot fi inchiriate astfel incat sa se obțină venituri la bugetul propriu.

Utilitati spatii: se va completa in funcție de imobil

Ofertantii câștigători au următoarele obligații: incheie contract cu furnizorii de utilitati si vor plăti facturile aferente contractelor. De asemenea, au obligația de a dota spatiile inchiriate cu toate obiectele de mobilier necesare desfășurării activi tatii declarate prin oferta făcută. Nedeclararea destinației spațiului atrage după sine descalificarea ofertantului.

Totodată, ofertantii au obligația de a face investiții cu caracter de necesitate pentru pastrarea si intretinerea spațiului inchiriat, avand in vedere perioada de chirie de 5 ani cu posibilitate de prelungire, suficienta pentru amortizarea investițiilor făcute.

Pentru desfasurarea activitatii propuse de către ofertant, acesta trebuie sa solicite si sa obțină toate autorizatiile/avizele/acordurile prevăzute de lege.

Ofertantii câștigători au obligația de a respecta toate normele legale in vigoare in ceea ce privește ordinea si liniștea pe domeniul public.

Durata de inchiriere va fi de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul prealabil al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Ca destinații ale spatiilor (conform prevederilor HCL nr. 238/2009) nu se vor putea prevedea următoarele: jocuri noroc (cod 14), magazin de tip second-hand, casa de amanet (cod 12), jocuri (cod 15), de asemenea, se elimina Codurile: 20, 24 si 25.

Anexa acestui caiet de sarcini cuprinde identificarea spatiilor si alte acte doveditoare pentru acestea.

SEF BIROU SPATII CU ALTA DESTINAȚIE

SEF BIROU ACHIZIȚII

LUCIA LUPEA


DANIEL CAMPEAN


ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.____DIN____________

încheiat in conformitate cu prevederile Legii 213/1998 actualizata, Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, art. 13 lit. a din OUG 34/2006 modif. si compl. cu Legea 337/2006, art. 2 din HG 925/2006 si a Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1 - Municipiul Cluj-Napoca, str.Motilor nr.1-3, reprezentat prin primar SORIN APOSTU, identificat prin____________________________________in calitate

de locator ,si

SC            cu sediul in municipiul Cluj-Napoca , Str. ap. inregistrata la

Registrul Comerțului la poziția        , avand cod fiscal RO si cont bancar

RO                              deschis la reprezentata prin si , in calitate de

locatar,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 a). Obiectul prezentului contract il constituie închirierea spațiului cu alta destinație situat in Cluj-Napoca, str.______________________, identificat prin nr.

topo________

 • b). spațiul are dimensiunea de...................

III. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.3 - Consiliul local al municipiului Cluj Napoca are următoarele obligații :

 • a) - sa pună la dispoziția             spațiul liber de sarcini situat in Cluj Napoca,

str.________________nr.______________in suprafața de

 • b) - sa predea pârtii contractante, prin organul de specialitate, spațiul de la punctul a)

 • c) - sa nu transfere sau sa nu constituie in favoarea terților vreun drept real sau de creanța asupra spatiilor închiriate.

Art.4 - SC           are următoarele obligații:

 • a) - sa preia spațiul atribuite de către locator.

 • b) -sa execute investiții si lucrările de reparații necesare si utile amenajării spațiului pe cheltuiala proprie, fara pretenții de compensare a chiriei cu contravaloarea reparațiilor si fara a solicita restituirea investițiilor la incetarea contractului, inclusiv rezilierea unilaterala din partea locatorului.

 • c) - sa utilizeze spațiul in stricta conformitate cu destinația stabilita prin HCL si prin prezentul contract de inchiriere.

 • d) - sa organizeze, sa coordoneze activitatea comerciala si sa utilizeze spatiul-obiect al contractului de inchiriere- cu maxima diligenta

 • e) - sa asigure aprovizionarea cu materii prime , cu materiale ( sau fond de marfa

- după caz) in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii comerciale

 • f) - sa asigure acoperirea tuturor cheltuielilor necesare asigurării desfășurării activitatii prevăzută in prezentul contract de inchiriere.

 • g) -- sa vireze pana la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedenta, chiria

lunara stabilita in urma procedurii de inchiriere a spatiilor, in cuantum de ____________lei/mp/luna pentru spațiul cu alta destinație situat in Cluj-Napoca, str. ___________, indexabila succesiv cu indicele prețurilor de consum (total) comunicat de Institutul Național de Statistică, in contul nr.R022TREZ21621300205XXXXX deschis la Banca Naționala - Trezoreria Cluj. Chiria lunara se va actualiza incepand cu data procesului verbal de predare-primire.        Chiria        aferenta        spațiului               este        de

 • h)sa nu subinchirieze, transfere sau sa cesioneze drepturile dobândite prin prezentul contract de inchiriere altor persoane fizice sau juridice decât cu acordul prealabil, scris al autoritatii contractante.

 • i) - sa obțină avizele si autorizațiile necesare desfășurării activitatii specifice, in conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

 • j) - sa asigure normele in vigoare privind apararea împotriva incendiilor:

 • k) sa asigure autentificarea acestui contract de inchiriere.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.5 a) Prezentul contract se incheie pe o durata de 5 ani, de la data de ______________pana la data_____________.

b) Durata contractului poate fi prelungita doar cu acordul scris, prealabil, al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

V. MODIFICAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.6 - Modificarea clauzelor prezentului contract de inchiriere se poate face numai prin acordul pârtilor contractante.

Art. 7 - încetarea prezentului contract poate avea loc in următoarele cazuri:

 • a) - la împlinirea termenului pentru care a fost incheiat

 • b) - prin acordul pârtilor contractante

 • c) pentru neexecutarea culpabila a obligațiilor stabilite in sarcina locatarilor, de drept, fara punere in întârziere si fara intervenția instanței.

 • f) - prin denunțarea unilaterala a contractului de către locator, in cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa măsură incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

 • g) prin notificarea rezilierii contractului de către locator in următoarele situații :

- in cazul neachitarii timp de cel mult 3 luni consecutive a chiriei .indexata cu rata inflației.

in cazul nerespectarii destinației spațiului prin schimbarea acesteia fara acordul locatorului

daca locatarul nu exploatează sau exploatează spațiul altfel decât stipulează prevederile contractului sau cele ale normelor legale in vigoare. in cazul in care locatarul pricinuieste insemnate stricăciuni spațiului aport al prezentului contract, sau ,daca instraineaza fara drept parti ale acestuia sau intregul spațiu.

daca nu se respecta clauzele stipulate in prezentul contract rezilierea contractului se face de plin drept, fara punere in intarziere si fara intervenția instanței de judecata.

VI. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art.8 - Orice litigiu, neintelegere sau pretenție avand legătură cu prezentul contract de inchiriere, sau incalcarea, incetarea sau invalidarea acestuia va fi soluționată pe cale amiabila. In caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. CLAUZE SPECIALE

Art.9 - Părțile au obligația de a nu intreprinde nimic de natura a afecta buna desfășurare a activitatii care face obiectul prezentului contract de inchiriere.

Art.10 - Prevederile prezentului contract nu pot fi interpretate ca dând naștere unui tip de persoana juridica, iar tertii au acțiune in jusititie numai impotriva pârtii cu care a contractat, cealalta parte neputand fi trasa la răspundere.

Art.11 - Neindeplinirea obligațiilor pecuniare din partea locatarului, atrage plata unei penalitati de 0,1%/zi intarziere, din valoarea ratelor neachitate, pana la indeplinirea efectiva a obligațiilor.

Art.12 - Forța majora exonerează părțile de răspundere pentru neindeplinirea totala sau parțiala a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract de inchiriere, in condițiile art.1083, Cod civil roman.

Nu constituie cauze de forța majora si nu pot fi invocate de parti pentru a se apara de neexecutarea obligațiilor:

 • - blocajul financiar existent in economia natiionala

 • - dificultățile de lichiditate

 • - creșterile intempestive ale preturilor

 • - incapacitatea de plata a unei banei , sau alte asemenea cauze care, deși provin de la un tert, sunt si raman previzibile

Art.13 - Constituie caz de forța majora orice eveniment aflat inafara controlului pârtilor, imprevizibil si de neinlaturat, intervenit după intrarea in vigoare a prezentului contract de inchiriere care împiedica părțile sa-si indeplineasca obligațiile parțial sau total.

Art.14- Partea aflata in caz de forța majora va notifica celeilalte parti, atat apariția cat si incetarea evenimentului in termen de 5 zile. Lipsa notificării evenimentului in termenul prevăzut mai sus, duce la decăderea pârtii aflate in caz de forța majora din dreptul de a fi exonerata de răspundere.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.15 - Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti , prin acte adiționale.

Art.16 - Prezentul contract are ca anexe :

-oferta făcută de către ofertantul câștigător pentru fiecare amplasament

 • - planul de amenajare a spatiului/CF/plan de situație, etc.

 • - caietul de sarcini

 • - actele adiționale

Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru partea contractanta.

Art. 17. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu in cazul nerescpectarii de către locatar a prevederilor contractuale si poate fi executat conform legislației in vigoare, de plin drept, fara punere in intarziere si fara intervenția instanței de judecata.

Art. 18 Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile legale in vigoare.

Art.19 - Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte, toate cu valoare de original si avand aceeași forța probanta.

SC


PRIMAR SORIN APOSTU

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRADAN

SERV. JURIDIC -CONTENCIOS ALINA RUS

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

SEF BIROU DANIEL CAMPEAN