Hotărârea nr. 256/2009

Hotărârea 256/2009 - Transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiii S.A., a terenului în suprafaţă de 3300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului „Sală de sport”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții S.A. a terenului în suprafață de 3300 mp., situat în municipiul CIuj-Napoca, str.Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții S.A. a terenului în suprafață de 3300 mp., situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 95136/45/07.05.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții S.A. a terenului în suprafață de 3300 mp., situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Taberei nr. 3, pe durata construirii obiectivului „Sala de Sport”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. ”c”, 39 alin. 1, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3300 mp, situat în județul Cluj, localitatea CIuj-Napoca, str. Taberei nr. 3, identificat potrivit planului de situație și a Cărții Funciare nr.134438, nr. topo. 21546/1/1/1/1/2, anexate și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului CIuj-Napoca și se transmite în folosință gratuită SC Compania Națională de Investiții SA pe toată durata realizării construcției „Sala de sport”.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire între Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca și SC Compania Națională de Investiții.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 256 din 12 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

0


A) Foaia de avereSuprafața cadastrală


’ViAj/                 M ' tAAf4       5

^C-^o /} v-fiocLv. Ua

CAnc a^,     f>1

P       CI                   C\A V^a J r

&(& p Laa )       Clf* L (l>XAA^^)C

pnV-o,          2, oc, cPo^i r !ctJ,, y^J-

JL^J^ 2 ^-0 <-O Jo.          , (tV3lM< fVt^.

C\J f      V cd C, AsacJ L-vi (\_P              C

Z, OfVaVvv» ,  £_ eld^AcJ^ } / ^*JC , ,Zz

i c«o<~ XAic' f Jl'^c.'' ft y ’ypj^ p\!>f         1 «tZ/AzZ^V/Cpic

')!>£. c/mc' r / c<-J/>

/ Zw<»aa f Z Vy£-x<a/  /

Co^/^0 1 A* / <Ao£ </  •>Ct<. Jkaj/ț~

( (di ** d            / cd\^ <J ^.d ■

Z c              d&AC. /           a*


p-f ZE (


C\Js>-4 d> ~~

dc    cias^oJ, atx>y3<*A')

CAa 4        » Q f /\s> l I


. v"      *''' Ac) Ap< / J

/ <£v*Az Me' 0444 e      ' ,

(_ ț <?£X^^     *" cd


tZ i/L,(

/

/>,*•»/ .V,   £

/ f La # *""

/


A<-


iugăre


stânginiPENTRU CONFORMITATE CU CRIGINALUL


'1 5 AI’R 200?(Foaia A)nuuicuui

de ordine


I I

Numărul


11


lâ-Cărții Funduarp


Coala Cărții Funduare

Nr, ...................Comuna


A) Foaia de avere+

CL\\y C-tr\ *>C v*—’          yM

tOWp^A       (Oc^o      r (

v                ( <<v •'£*''

2- cmJ'co. f '*'C"w*~z

4   / ÂA CV)c 4A uy»           X* 4 .VV) 7 c,

5L/ <>~iAr fo^- y} if m?

^c.' ^fa'cZ'v> Cm P-l f~

Cd 1              p,           ajs~ oL >,

/>&*,,e' Qj„^

2, /i1(J-Wa7

/ /

**oc^ii ( /

C4mx /Lp^/u  Z

6 P&yu»-j ;/t   2. Co-Uc/uay, O*A.'

'V Iu/, (?y/c, -J ( ojM

£. <ZV4/wi Av^^y }  2- olvs) 4w

“L <V Cyt> OU\ ,

y COzic c/~ nC^ț,^

Ofc,           f i- Zciok CC C cjp rzv, 2,^

f utV'tr/^kvrf Za. x/y / Or-Z." MĂ M)C < i 0<tZA' /yu^mcZt y ^-p'vA, < npcfi;f<n.l 2.            \ cfi^C oh

o cmc* 5^               $c Iv1)? ~y'

-vd n d c.     Ia pa^a c c.

(/*'• C CZ, (      (/w otgJC.‘ oh}

M",           otc^ (ț

! •                                ■• i

jpĂA/>-)              CQ^OCMji <*^z’’v» Z-

Vo


Suprafața cadastralăstângini
PENTRU CONFORMITATE

CU ORIGINĂ.UL


1 6 APR 2002Cărții FunduarcComuna


A) Foaia de avere


Numărul topografic


Suprafața cadastrală
ocJ<.      «/< y4,-i/ -

n y /> e. du 1       t c^)t

r

iz io u m z / </'Azy *^yr £ C 5^ h j-rf       t ^0     <V*< l7» <

/v —j c^t,^ '{W*'*      zZa X zZ aZ>A4


/ Ja vma U .  |

ca. /< c, Zvmc ,

1 am * j *3' r.

< f

$u 'ÎOipo

pi) -V

căi > c, mm (

c>Z*a,               J f).f

^CVțilAA)           CM

}>'<■

SC 7)f

t-fru / / Cc^ $ m                   A^r

^ZaztA-v u-, p-J ob~, ^-Cy *\ C* ^AA.-»pZt. yv                   Y ch'xy

tyfA-vj ( £^Ia aaz d pcr^J

JA,a_m PA4

4 cd c. ___


{\^Ci f / 61 n C'V f

( (c V} f ncfC^Jl t


I I

'   <^(vp cm',

4 ,AA U


•a-/

5^'<,1 1 r>e-<-i/ f (O\acI</~i !

ț{j ^s^ir^r


p /caa* 7 -O     -v Z jCm

/a^Cv>c /c, Ou C, 0,10,j /( fp"

/


, /              C f £,          ,

CMsJ/UA   C

/


iugărc


stânginiOC^/yț.',  1 (C^C^f / ^**7

J, / Zm Aoc' Z J-Ț d-O'y/v^-' /bfa f / QfiJ^               /

fM .3 /VM <Ai ( , j ( 0M Âs\b / (XAaZma^ V (j ^ ( t <f O^» »'       t ( <1^ (/w)

( Ofc/i. W £, -AM-,   </ O(^)

L cthy      ocAag  7c c/m

>/vftAA f              d             # aj

'      */'i _rr


ila Cărții Funduare
A) Foaia de avereNumărul topograficSuprafața cadastrală


stAngim


Notă'  4                            '

O,i _=


dc         , (oaA

,    1 ">/"■ tc/„‘i , I

v<c -

L cc™ ie*"* _

7 A aa^. jU       / </Cvv. A^i f

t                            /

/ ^fv/f I                       /

/ / ( ^cJt, M/C -      ( / 0<v)/

r Z- ck "»c^ f


/;/rPENTRU CON ^ORMlTATE CU ORIG NALUL


1 ț APR 2«
(Foaia A)
2i y >z/z/ ? j

Jdîh 7        /99P          .// j'jv ,/

NOTĂ


% Zy                   Uc>:J ,Ă^. c) .^..f /‘))2,

f/lll                                    ~        ~ i f<- ■*■, u &—     *-

1< ficc-**->■                       .v-y- .â. LL

(L d Z?/F ,7 ’ (MA > tA- / /^Z \    <*:               *■.

Foaia de proprietate