Hotărârea nr. 255/2009

Hotărârea 255/2009 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 712/2007 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată şi completată de Hotărârea nr. 148/2008 şi încetarea valabilităţii Hotărârii nr. 501/2001.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 712/2007

(reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată de Hotărârea nr. 148/2008 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 501/2001

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 712/2007 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată de Hotărârea nr.148/2008 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 501/2001- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84271 din 23.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 712/2007 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată de Hotărârea nr.148/2008 și încetarea valabilității Hotărârii nr. 501/2001;

Reținând prevederile Legii nr. 38/2003, modificată și completată de Legea nr. 265/2007 și Legea nr. 68/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă completarea art.8 al Hotărârii nr. 712/2007 cu următorul alineat:

“Se aprobă ca până la data de 01.01.2010 toți deținătorii de autorizații de transport și autorizații de taxi, emise în baza Legii nr. 38/2003, modificată de Legea nr. 265/2007 și Legea nr. 68/2008, prin preschimbare, să fie scutiți de plata redevențelor și a garanției de bună execuție a serviciului public de transport local în regim de taxi.”

Art.ll. Se aprobă modificarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea nr. 148/2008 ce modifică Hotărârea nr. 712/2007, în sensul excluderii modelului de Contract-cadru de prestări servicii de dispecerat taxi.

Art.III. Se aprobă modelul pentru autorizația de dispecerat taxi, prevăzut în Anexa I la prezenta hotărâre.

Art.IV. Se aprobă completarea cap. III “Drepturi și obligații” al Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea nr. 148/2008 ce modifică Hotărârea nr. 712/2007, cu următorul articol:

“Art.45. In completarea obligațiilor ce decurg din prevederile secțiunilor 3 și 4 ale Capitolului II din Regulamentul-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi și art. 42 al prezentului capitol, transportatorii autorizați au următoarele obligații ce se constituie în norme locale pe raza municipiului Cluj-Napoca:

 • a. Transportatorii autorizați în regim de taxi vor folosi ca locuri de așteptare clienți numai standurile special amenajate. Pentru îndeplinirea acestei obligații, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca asigură în mod gratuit un număr optim de amplasamente exclusiv pentru standuri de taximetre. Aceste standuri vor fi folosite doar de către transportatorii autorizați. Ocuparea standurilor se va face în ordinea strictă a sosirii taximetrelor numai în zona destinată standului.

Amplasamentele standurilor vor fi marcate și semnalizate cu indicatoare “TAXI - nr. locuri” precum și “Oprirea interzisă”, însoțită de tăblița adițională “Cu excepția TAXI”, lucrări ce vor fi realizate prin grija Consiliului local.

 • b. Staționarea taximetrelor în alte locuri decât în standurile aprobate se sancționează; face excepție parcarea în locul de domiciliu al transportatorului persoană fizică sau sediul/punct de lucru pentru societăți - care va fi adusă la cunoștința autorității de autorizare.

 • c. Conducătorii auto taximetriști vor avea pe timpul desfășurării activității o ținută decentă.

 • d. Sunt interzise, pentru transportatorii autorizați, în autovehiculul - taxi, precum și pe amplasamentul stațiilor de taximetre pe toată durata desfășurării activității, consumul de mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice, fumatul precum și interzicerea expunerii materialelor cu caracter obscen în sau pe autovehiculele de taxi.

Această interdicție se aplică și călătorilor.

 • e. Taximetrele vor îndeplini permanent condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind circulația rutieră, în ceea ce privește starea tehnică și de întreținere, astfel autovehiculul (taxi) va fi permanent curat, fără pete de noroi, fără pete de rugină sau exfolieri ale vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul și luneta curate.

 • f. în portbagaj nu se vor găsi niciun fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptând lotul de bord (sculele pentru micile intervenții) și roata de rezervă.

 • g. în stația de taximetre, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • -  în perimetrul acesteia precum și pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, nu se execută lucrări de reparații la autovehicule sau de întreținere a curățeniei. Acestea se vor executa numai în unitățile SERVICE sau SPĂLĂTORII AUTORIZATE.

Pe suprafața amplasamentului stației, transportatorii autorizați vor menține curățenia străzii.

 • - taximetrele vor staționa cât mai aproape de trotuar.

 • h. Dispeceratele de taxi la începutul fiecărui an sau ori de căte ori se va solicita, vor pune la dispoziția autorității de autorizare, lista nominală a membrilor societății, cu datele personale ale acestora, indicativele, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care execută taximetrie. în cazul firmelor nou înființate, se va prezenta și statutul de funcționare a firmei și o copie de pe certificatul de înmatriculare al acesteia.

 • i.  Modificările intervenite pe parcursul a 30 de zile, cu privire la noi angajați, demisii, mutații, suspendarea temporară a activității, reclamații din partea călătorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor autorizați, vor fi comunicate de conducătorul dispeceratului de taximetrie (sau persoana desemnată) până cel târziu în data de 5 a lunii următoare autorității de autorizare.

Operatorii dispeceri autorizați au obligația de a solicita pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispecerizare, un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența în baza de date a autorității de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate.

 • j. Dispeceratele firmelor de taximetrie vor avea înregistrate numerele de telefon ale Primăriei (ofițerul de serviciu), pentru o legătură informațională de interes reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse etc.

 • k. Conducătorii autovehiculelor - taxi vor înștiința imediat, prin radio, propriile dispecerate privind apariția unor fenomene ce afectează desfășurarea fluentă și siguranța circulației rutiere și pietonale, precum și orice alte probleme ce interesează drumul public (obstacole, accidente, ambuteiaje etc.).

 • l. Afișarea ecusonului eliberat/emis de către autoritatea de autorizare se face prin bandă adezivă/autocolant, nu pe suport magnetic.

Art. V. Se aprobă completarea cap. V “Răspunderi și sancțiuni” al Regulamcntului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea nr. 148/2008 ce modifică Hotărârea nr. 712/2007, cu următorul articol:

“Art. 47.1. Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt considerate infracțiuni și se sancționează ca atare, următoarele fapte și situații menționate la art. IV lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, 1.

 • 47.2. Sancțiuni - amenzi

 • a. de la 100 lei la 500 lei, pentru faptele prevăzute la art. IV, lit. c, d, f;

 • b. de la 500 lei la 1.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. IV, lit. a, b, e, g, h, i, 1.

 • 47.3. Prevederile de la punctele 47.1 și 47.2 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

 • 47.4. Contravențiile prevăzute în prezenta Hotărâre se constată și se sancționează de către: personalul Primăriei municipiului Cluj-Napoca — Direcția Poliția Comunitară și de către Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

Art. VI. Cu data prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 501/2001.

Art.VII. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică, Direcția Poliția comunitară și Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

Nr. 255 din 12 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)