Hotărârea nr. 253/2009

Hotărârea 253/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eşalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociaţiilor de proprietari nominalizate în „Programul local multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OT Ă R Ă R E

privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în "Programul de acțiuni pe anul 2008 de reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 453/2008 (eșalonarea sumelor ce revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în "Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca”)- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea Ioan Horea. Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin. Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marceluș Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin Ioan și Vușcan Gheorghe Ioan

Analizând Referatul nr. 93865/06.05.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 453/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 453/2008 în sensul suportării de la bugetul local a sumelor care revin familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în “Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca”.

Art.II - Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 453/2008 astfel: sumele alocate vor fi recuperate de la familiile cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în “Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Cluj-Napoca”, în mod eșalonat, în următoarea modalitate:

  • - de la cele cu venit net mediu pe membru de familie, cuprins intre 0-500 lei, pe o perioadă de trei ani de la data recepției la terminarea lucrărilor;

  • - de la cele cu venit net mediu pe membru de familie, cuprins între 500.01-1000 lei, pe o perioadă de un an de la data recepției la terminarea lucrărilor;

Ratele se vor idexa lunar pe toată perioada.

Art.III - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția de asistență socială.


Nr. 253 din 12 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)