Hotărârea nr. 252/2009

Hotărârea 252/2009 - Gotărâre privind aprobarea participării la înfiinţarea „Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj”, a însuşirii actului constitutiv şi a statutului acestei asociaţii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării la înființarea "Asociației de dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj", a însușirii actului constitutiv și a statutului acestei asociații

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la înființarea "Asociației de dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj", a însușirii actului constitutiv și a statutului acestei asociații - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62709/443/ 15.04.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea participării la înființarea "Asociației de dezvoltare Intercomunitară ECO METROPOLITAN Cluj", a însușirii actului constitutiv și a statutului acestei asociații.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1, județul Cluj, reprezentat prin primar, domnul Sorin Apostu, în calitate de asociat - membru fondator, cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, prevăzute la Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea constituirii "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj", persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică.

Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj", conform Anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și care vor fi semnate de către Primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Sorin Apostu.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei, reprezentând aportul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la constituirea patrimoniului inițial al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj".

Art. 4. Se aprobă cotizația pentru anul 2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la susținerea activităților asociației, în suma de 0,7 lei/locuitor, dar nu mai mult de 100.000 lei pentru Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. Se aprobă ca sediul "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj" să fie în județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, bdul 21 Decembrie 1989 nr. 58, în vederea desfășurării activității acesteia.

Art. 6. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj", dl. Sorin Apostu, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Se mandatează dl. Primar Sorin Apostu să semneze împreună cu reprezentanții asociaților, cu membrii consiliului director și cu comisia de cenzori.

Art. 8. Procedura de achiziție publică pentru delegarea serviciului de salubrizare menajeră în Municipiul Cluj-Napoca, demarată anterior constituirii A.D.I. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 modificată, se va desfășura conform procedurilor legale.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția tehnică si Biroul Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Cluj și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Nr. 252 din 12 mai 2009

(Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi)

Anexa 1 Ia Hotărârea nr. 252/2009

LISTA privind membrii fondatori ai

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj:

 • 1.  Județul Cluj

 • 2.  Municipiul Cluj-Napoca

 • 3.  Municipiul Cîmpia Turzii

 • 4.  Municipiul Dej

 • 5.  Municipiul Gherla

 • 6.  Municipiul Turda

 • 7.  Orașul Huedin

 • 8.  Comuna Aghireșu

 • 9.  Comuna Aiton

 • 10. Comuna Aluniș

 • 11. Comuna Apahida

 • 12. Comuna Așchileu

 • 13. Comuna Baciu

 • 14. Comuna Băișoara

 • 15. Comuna Beliș

 • 16. Comuna Bobîlna

 • 17. Comuna Bonțida

 • 18. Comuna Borșa

 • 19. Comuna Buza

 • 20. Comuna Căianu

 • 21. Comuna Călărași

 • 22. Comuna Călățele

 • 23. Comuna Cămărașu

 • 24. Comuna Căpușu Mare

 • 25. Comuna Cășeiu

 • 26. Comuna Cătina

 • 27. Comuna Ceanu Mare

 • 28. Comuna Chinteni

 • 29. Comuna Chiuiești

 • 30. Comuna Ciucea

 • 31. Comuna Ciurila

 • 32. Comuna Câțcău

 • 33. Comuna Cojocna

 • 34. Comuna Corn ești

 • 35. Comuna Cuzdrioara

 • 36. Comuna Dăbâca

 • 37. Comuna Feleacu

 • 38. Comuna Fizeșu Gherlii

 • 39. Comuna Florești

 • 40. Comuna Frata

 • 41. Comuna Geaca

 • 42. Comuna Gilău

 • 43. Comuna Gărbău

 • 44. Comuna Iara

 • 45. Comuna Iclod

 • 46. Comuna Izvoru Crișului

 • 47. Comuna Jichișu de Jos

 • 48. Comuna Jucu


 • 49. Comuna Luna

 • 50. Comuna Măguri-Răcătău

 • 51. Comuna Mănăstireni

 • 52. Comuna Mărgău

 • 53. Comuna Mărișel

 • 54. Comuna Mica

 • 55. Comuna Mihai Viteazu

 • 56. Comuna Mintiu Gherlii

 • 57. Comuna Mociu

 • 58. Comuna Moldovenești

 • 59. Comuna Negreai

 • 60. Comuna Palatca

 • 61. Comuna Panticeu

 • 62. Comuna Petreștii de Jos

 • 63. Comuna Ploscoș

 • 64. Comuna Poieni

 • 65. Comuna Recea Cristur

 • 66. Comuna Rișca

 • 67. Comuna Săcuieu

 • 68. Comuna Săndulești

 • 69. Comuna Săvădisla

 • 70. Comuna Sic

 • 71. Comuna Sîncraiu

 • 72. Comuna Sînmărtin

 • 73. Comuna Sînpaul

 • 74. Comuna Suatu

 • 75. Comuna Tritenii de Jos

 • 76. Comuna Tureni

 • 77. Comuna Țaga

 • 78. Comuna Unguraș

 • 79. Comuna Vad

 • 80. Comuna Valea Ierii

 • 81. Comuna Viișoara

 • 82. Comuna VultureniAnexa 2 la Hotărârea nr. 252/2009

ACTUL CONSTITUTIV al „Asociației de dezvoltare intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj”

Asociații:

 • 1.  Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989

nr.58, județul Cluj, cod 400094, reprezentat de Alin Tișe, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP....................în calitate de Președinte al Consiliului Județean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.___din______2008 ;

 • 2. Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul .......... cod ............reprezentat de Sorin Apostu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........,  nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr........

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 3. Municipiul Cîmpia Turzii, prin Consiliul Local al Municipiului Cîmpia Turzii, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Vasinca, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 4. Municipiul Dej, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Costan Morar, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 5.  Municipiul Gherla, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul........., cod............reprezentat de Ionel Ovidiu Drăgan Giurgean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria....... nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 6.  Municipiul Turda, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Tudor Ștefanie, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............Ia data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ; • 7.  Orașul Huedin, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mircea Moroșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din___2008 ;

 • 8. Comuna Aghireșu, prin Consiliul Local al Comunei Aghireșu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Sorinei Gelu Lehene, cetățean român născut la data de ...........în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 9. Comuna Aiton, prin Consiliul Local al Comunei Aiton, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ....... , cod............reprezentat de Nicolae Făgădar, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____din______2008 ;

 • 10. Comuna Aluniș, prin Consiliul Local al Comunei Aluniș, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Mihai Sav, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;


 • 11. Comuna Apahida, prin Consiliul Local al Comunei Apahida, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ional Fărcaș, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 12. Comuna Așchileu, prin Consiliul Local al Comunei Așchileu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Porumb, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

 • 13. Comuna Baciu, prin Consiliul Local al Comunei Baciu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Pop, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;


 • 14. Comuna Băișoara, prin Consiliul Local al Comunei Băișoara, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Minodora Susana Luca, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............Ia data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 15. Comuna Beliș, prin Consiliul Local al Comunei Beliș, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod...........reprezentat de Viorel Crainic, cetățean român născut la data de

..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BL/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 16. Comuna Bobîlna, prin Consiliul Local al Comunei Bobîlna, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Augustin Mureșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 17. Comuna Bonțida, prin Consiliul Local al Comunei Bonțida, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Vasile Baciu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 18. Comuna Borșa, prin Consiliul Local al Comunei Borșa, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mariana Secară, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 19. Comuna Buza, prin Consiliul Local al Comunei Buza, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Ștefan Czegher, cetățean român născut la data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

 • 20. Comuna Căianu, prin Consiliul Local al Comunei Căianu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod............reprezentat de Vasile Pop, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 21. Comuna Călărași, prin Consiliul Local al Comunei Călărași, cu sediul în ...................., str.

..................nr......Județul........., cod............reprezentat de Ioan Vasile Racolța, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 22. Comuna Călățele, prin Consiliul Local al Comunei Călățele, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Petru Tuadere, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 23. Comuna Cămărașu, prin Consiliul Local al Comunei Cămărașu, cu sediul în...................., str.

nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Iancu Marcel Mocean, cetățean

român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 24. Comuna Căpușu Mare, prin Consiliul Local ai Comunei Căpușu Mare, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ionel Bodea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP................. în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 25. Comuna Cășeiu, prin Consiliul Local al Comunei Cășeiu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Silviu Boldor, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr._____din______2008 ;

 • 26. Comuna Cătina, prin Consiliul Local al Comunei Cătina, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Alexandru Bota, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 27. Comuna Ceanu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare, cu sediul în

str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Virgil Păcurar, cetățean român

născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 28. Comuna Chinteni, prin Consiliu! Local al Comunei Chinteni, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod............reprezentat de Magdalena Lucia Suciu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din_____2008 ;

 • 29. Comuna Chiuiești, prin Consiliul Local al Comunei Chiuiești, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ga vrii Mihuț, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 30. Comuna Ciucea, prin Consiliul Local al Comunei Ciucea, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Popa, cetățean român născut la

data de..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în localitatea.........., strada........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;


 • 31. Comuna Ciurila, prin Consiliul Local al Comunei Ciurila, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Teodor Cristinel Popa, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin Bl/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 32. Comuna Câțcău, prin Consiliul Local al Comunei Câțcău, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Călin Mureșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 33. Comuna Cojocna, prin Consiliul Local al Comunei Cojocna, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Sorin Radu Ranga, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 34. Comuna Cornești, prin Consiliul Local al Comunei Comești, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Aurel Ilișie Mureșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de y.Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 35. Comuna Cuzdrioara, prin Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, cu sediul în ....................,

str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Nicolae Bătinaș, cetățean român

născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 36. Comuna Dăbâca, prin Consiliul Local al Comunei Miceștii de Câmpie, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Vaier Petrindean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

 • 37. Comuna Feleacu, prin Consiliul Local al Comunei Feleacu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Nicolae Balea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 38. Comuna Fizeșu Gberlii, prin Consiliul Local al Comunei Fizeșu Gherlii, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Virgil Marinei Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat

în localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............Ia data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 39. Comuna Florești, prin Consiliul Local al Comunei Florești, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioachim Vancea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 40. Comuna Frata, prin Consiliul Local al Comunei Frata, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul........., cod............repiezentat de Vasile Trif, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 41. Comuna Geaca, prin Consiliul Local al Comunei Geaca, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Miron, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr. nr._____din______2008 ;

 • 42. Comuna Gilău, prin Consiliul Local al Comunei Gilău, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Dumitru Sfârlea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 43. Comuna Gârbău, prin Consiliul Local al Comunei Gârbău, cu sediul în ...................., str.

..................nr......Județul........., cod............reprezentat de Lucian Gh. Broaină, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 44. Comuna Iara, prin Consiliul Local al Comunei Iara, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Dorin Popa, cetățean român născut la data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 45. Comuna Iclod, prin Consiliul Local al Comunei Iclod, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Maria Mureșan, cetățean român născut la data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............Ia data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 46. Comuna Izvoru Crișului, prin Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Antal, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 47. Comuna Jichișu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Jichișu de Jos, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Moncea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotăr âr ea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 48. Comuna Jucu, prin Consiliul Local al Comunei Jucu, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Dorel Pojar, cetățean român născut la data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap , identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 49. Comuna Luna, prin Consiliul Local al Comunei Luna, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Aurel Giurgiu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 50. Comuna Măguri-Răcătău, prin Consiliul Local al Comunei Măguri-Răcătău, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod............reprezentat de Petru Prigoană, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 51. Comuna Mănăstireni, prin Consiliul Local ai Comunei Mănăstireni, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod............reprezentat de Petru Coldea, cetățean român

născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 52. Comuna Mărgău, prin Consiliul Local al Comunei Mărgău, cu sediul în ...................., str.

..................nr......Județul........., cod............reprezentat de Mircea Sorin Suciu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 53. Comuna Mărișel, prin Consiliul Local al Comunei Mărișel, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Traian Mariș, cetățean român născut Ia data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 54. Comuna Mica, prin Consiliul Local al Comunei Mica, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Pavel Goron, cetățean român născut la data de

..........,în localitatea..........județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 55. Comuna Mihai Viteazu, prin Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Zeng, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data dc ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 56. Comuna Mintiu Gherlii, prin Consiliul Local al Comunei Mintiu Gherlii, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul ........., cod............reprezentat de Dumitru Oltean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 57. Comuna Mociu, prin Consiliul Local al Comunei Mociu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Marton Horvath, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 58. Comuna Moldovenești, prin Consiliul Local al Comunei Moldovenești, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Paul Kanyaro, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 59. Comuna Negreni, prin Consiliul Local al Comunei Negreni, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Dorin Manea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 60. Comuna Palatca prin Consiliul Local al Comunei Palatca, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Huldușan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din_____2008 ;

 • 61. Comuna Panticeu, prin Consiliul Local al Comunei Panticeu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Aron Lungu, cetățean român născut

la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.__din______2008 ;

 • 62. Comuna Petreștii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Petreștii de Jos, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Pîrv, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 63. Comuna Ploscoș, prin Consiliul Local al Comunei Ploscoș, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Sabău, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 64. Comuna Poieni, prin Consiliul Local al Comunei Poieni, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Gh. Constantin Boca, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 65. Comuna Recea Cristur, prin Consiliul Local al Comunei Recea Cristur, cu sediul în

....................,  str................... nr......, județul .........,  cod ............reprezentat de Laurian Alexandru Rus, cetățean român născut Ia data de ..........,în localitatea .........., județul ...........,

domiciliat în localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......,

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 66. Comuna Rîșca, prin Consiliul Local al Comunei Rîșca, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Morar, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 67. Comuna Săcuieu, prin Consiliul Local al Comunei Săcuieu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Aurel Potra, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 68. Comuna Săndulești, prin Consiliul Local al Comunei Săndulești, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Florin Traian Pădurean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

69 Comuna Săvădisla, prin Consiliul Local al Comunei Săvădisla, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Gebe Andrei Tamas, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.___din______2008 ;

 • 70. Comuna Sic, prin Consiliul Local al Comunei Sic, cu sediul în...................., str...................nr.

....., județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Sallai, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 71. Comuna Sîncraiu, prin Consiliul Local al Comunei Sîncraiu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Andrei Gh. Poca, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............Ia data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 72. Comuna Sînmărtin, prin Consiliul Local al Comunei Sînmărtin, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul ........., cod............reprezentat de Ioan Fartan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 73. Comuna Sînpaul, prin Consiliul Local al Comunei Sînpaul, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ...........reprezentat de Ovidiu Colceriu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din _____2008 ;

 • 74. Comuna Suatu, prin Consiliul Local al Comunei Suatu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......Județul........., cod............reprezentat de Mihai Szobo, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 75. Comuna Tritenii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Tritenii de Jos, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Vaier Sașa, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea ..........,  strada ........,  nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 76. Comuna Tureni, prin Consiliul Local al Comunei Tureni, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Elena Daniela Mănăilă, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 77. Comuna Țaga, prin Consiliul Local al Comunei Țaga, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Romulus Mârza, cetățean român născut la data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 78. Comuna Unguraș, prin Consiliul Local al Comunei Unguraș, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ...........reprezentat de Ildiko Mureșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea ..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 79. Comuna Vad, prin Consiliul Local al Comunei Vad, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul ........., cod............reprezentat de David Prunean, cetățean român născut Ia data

de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........,

nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 80. Comuna Valea Ierii, prin Consiliul Local al Comunei Valea Terii, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Gabriel Alexandru Duma, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

 • 81. Comuna Viișoara, prin Consiliul Local al Comunei Viișoara, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Roman, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr._____din _____2008 ;

 • 82. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local al Comunei Vultureni, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............cu sediul în...................., str...................nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Eugen Mureșan, cetățean român născut la data de

..........,în localitatea..........județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de

........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____din__2008 ;

Denumiți colectiv asociații și individual asociatul,

s-au asociat și au înființat Asociația de dezvoltare inter comunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare a localităților „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj” (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr, 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, ale HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

TI. DENUMIREA ASOCIAȚIEI

Denumirea Asociației este „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj”, conform dovezii nr.69336 din 02.02.2009, eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii Asociației.

HL SEDIUL ASOCIAȚIEI

Sediul Asociației este în România, Palatul Administrativ al Județului Cluj, B-dul 21 Decembrie 1989, nr 58, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • IV. DURATA ASOCIAȚIEI:

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Cluj-Napoca.

 • V. VOINȚA DE ASOCIERE/ SCOPUL ASOCIAȚIEI

 • (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj” constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților, incluzând activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare deșeuri municipale (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului de salubrizare a localităților pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată care se va realiza în baza unui/unor contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006. cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

 • VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

ljPatrimoniul inițial al Asociației este de 61.500 lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, 5.000 lei

după cum urmează : Județul Cluj -Municipiul Cluj-Napoca -Municipiul Turda -Municipiul Cîmpia Turzii-Municipiul Dej -Municipiul Gherla -Orașul Huedin -Comune (75)-


5.000 lei

3.000 lei

3.000 lei

3.000 lei

3.000 lei

2.000 lei

500 lei/comună

 • 2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) Contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • c) Donații, sponsorizări sau legate ;

 • d) Orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației;

 • 3) Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

 • VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai primei Adunări Generale.

-Dl. Tișe Alin numit de Consiliul Județean Cluj;

-Dl. Apostu Sorin numit de Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca;

-Dl. Ioan Vasinca numit de Consiliul Local al municipiului Cîmpia Turzii;

-Dl. Costan Morar numit de Consiliul Local al municipiului Dej;

-Dl. Ionel Ovidiu Giurgean Drăgan numit de Consiliul Local al municipiului Gherla;

-Dl. Tudor Ștefanie numit de Consiliul Local al municipiului Turda;

-Dl. Mircea Moroșan numit de Consiliul Local al orașului Huedin;

-Dl. Sorin Gelu Lehene numit de Consiliul Local al comunei Aghireșu;

-Dl. Nicolae Făgădar numit de Consiliul Local al comunei Aiton;

-Dl. Mihai Sav numit de Consiliul Local al comunei Aluniș;

-Dl. Ionel Fărcaș numit de Consiliul Local al comunei Apahida;

-Dl. Ioan Porumb numit de Consiliul Local al comunei Așchileu,

-Dl. Ioan Pop numit de Consiliul Local al comunei Baciu;

-D-na Minodora Susana Luca numită de Consiliul Local al comunei Băișoara;

-Dl. Viorel Crainic numit de Consiliul Local al comunei Beliș;

-Dl. Augustin Mureșan numit de Consiliul Local al comunei Bobîlna;

-Dl. Vasile Baciu numit de Consiliul Local al comunei Bonțida ;

-D-na Mariana Secară numită de Consiliul Local al comunei Borșa;

-Dl. Ștefan Czegher numit de Consiliul Local al comunei Buza ;

-Dl. Vasile Pop numit de Consiliul Local al comunei Căianu ;

-Dl. Ioan Vasile Racolța numit de Consiliul Local al comunei Călărași;

-Dl. Petru Tuadere numit de Consiliul Local al comunei Călățele ;

-Dl. Iancu Marcel Mocean numit de Consiliul Local al comunei Cămărașu ;

-Dl. Ionel Bodea numit de Consiliul Local al comunei Căpușu Mare ;

-Dl. Silviu Boldor numit de Consiliul Local al comunei Cășeiu ;

-Dl. Alexandru Bota numit de Consiliul Local al comunei Cătina;

-DI. Virgil Păcurar numit de Consiliul Local al comunei Ceanu Mare;

-D-na Lucia Magdalena Suciu numită de Consiliul Local al comunei Chinteni;

-Dl. Gavril Mihuț numit de Consiliul Local al comunei Chiuiești;

-Dl. Ioan Popa numit de Consiliul Local al comunei Ciucea ;

-Dl. Teodor Cristinel Popa numit de Consiliul Local al comunei Ciurila ;

-Dl. Călin Mureșan numit de Consiliul Local al comunei Câțcău ;

-Dl. Radu Sorin Ranga numit de Consiliul Local al comunei Cojocna ;

-Dl. Aurel Ilișie Mureșan numit de Consiliul Local al comunei Comești ;

-Dl. Nicolae Bătinaș numit de Consiliul Local al comunei Cuzdrioara ;

-Dl. Vaier Petrindean numit de Consiliul Local al comunei Dăbâca ;

-Dl. Nicolae Balea numit de Consiliul Local al comunei Feleacu ;

-Dl. Virgil Marinei Mureșan numit de Consiliul Local al comunei Fizeșu Gherlii ; -Dl. Ioachim Vancea numit împuternicit de Consiliul Local al comunei Florești; -Dl. Vasile Trif numit împuternicit de Consiliul Local al comunei Frata ;

-Dl. Ioan Miron numit de Consiliul Local al comunei Geaca;

-Dl. Dumitru Sfârlea numit de Consiliul Local al comunei Gilău;

-Dl. Lucian Gh Broaină numit de Consiliul Local al comunei Gâbău;

-Dl. Ioan Dorin Popa numit de Consiliul Local al comunei Iara ; -D-na Maria Mureșan numită de Consiliul Local al comunei Iclod;

-Dl. Ioan Antal numit de Consiliul Local al comunei Izvoru Crișului;

-Dl. Ioan Moncea numit de Consiliul Local al comunei Jichișu de Jos;

-Dl. Ioan Dorel Pojar numit de Consiliul Local al comunei Jucu ;

-Dl. Aurel Giurgiu numit de Consiliul Local al comunei Luna ;

-Dl. Petru Prigoană numit de Consiliul Local al comunei Măguri-Răcătău ;

-Dl. Petru Coldea numit de Consiliul Local al comunei Mănăstireni ;

-Dl. Mircea Sorin Suciu numit de Consiliul Local al comunei Mărgău ;

-Dl. Traian Mariș numit de Consiliul Local al comunei Mărișel ;

-Dl. Pavel Goron numit de Consiliul Local al comunei Mica ;

-Dl. Ioan Zeng numit de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu ;

-Dl. Dumitru Oltean numit de Consiliul Local al comunei Mintiu Gherlii ;

-Dl. Marton Horvath numit de Consiliul Local al comunei Mociu ;

-Dl. Paul Kanyaro numit de Consiliul Local al comunei Moldovenești ;

-Dl. Dorin Manea numit de Consiliul Local al comunei Negreni ;

-Dl. Ioan Huldușan numit de Consiliul Local al comunei Palatca; -Dl. Aron Lungu numit de Consiliul Local al comunei Panticeu ;

-Dl. Ioan Pârv numit de Consiliul Local al comunei Petreștii de Jos;

-Dl. Ioan Sabău numit de Consiliul Local al comunei Ploscoș;

-Dl. Gh. Constantin Boca numit de Consiliul Local al comunei Poieni;

-Dl. Alexandru Laurian Rus numit de Consiliul Local al comunei Recea Cristur; -Dl. Ioan Morar numit de Consiliul Local al comunei Rîșca;

-Dl. Aurel Potra numit de Consiliul Local al comunei Săcuieu ;

-Dl. Florin Pădurean numit de Consiliul Local al comunei Săndulești;

-Dl. Gebe Andrei Tamas numit de Consiliul Local al comunei Săvădisla ;

-Dl. Ioan Sallai numit de Consiliul Local al comunei Sic;

-Dl. Andrei Gh. Poka numit de Consiliul Local al comunei Sîncraiu;

-Dl. Ioan Fartan numit de Consiliul Local al comunei Sînmărtin;

-Dl. Ovidiu Colceriu numit de Consiliul Local al comunei Sînpaul ;

-Dl. Mihai Szobo numit de Consiliul Local al comunei Suatu;

-Dl. Vaier Sașa numit de Consiliul Local al comunei Tritenii de Jos;

-D-na Elena Daniela Mănăilă numită de Consiliul Local al comunei Tureni; -Dl. Romulus Mârza numit de Consiliul Local al comunei Țaga;

-D-na Ildiko Mureșan numită de Consiliul Local al comunei Unguraș;

-Dl. David Prunean numit de Consiliul Local al comunei Vad;

-Dl. Gabriel Alexandru Duma numit de Consiliul Local al comunei Valea Ierii ;

-Dl. Ioan Roman numit de Consiliul Local al comunei Viișoara ;

-Dl. Eugen Mureșan numit de Consiliul Local al comunei Vultureni;

Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în Statutul Asociației și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor a Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului consiliu director :

 • •  Dl...............[date de identificare} — Președintele Asociației;

 • •  Dl.............. [date de identificare} — un reprezentant al municipiilor/orașului;

 • •  Dl.............. [date de identificare} — un reprezentant al comunelor;

Controlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membrii numiți de Adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.

Primii membri ai comisiei de cenzori ai Asociației sunt.

-d-nul ..

..., cetățean român, născută la data de ........

....... , domiciliat în...

., titular al C.I. seria...

nr...,

eliberat

de... la data de ...

-d-nul

...., cetățean român, născută la data de.......

....... , domiciliat în...

.., titular al C.I. seria...

nr...,

eliberat

de... la data de...

-d-nul.

...., cetățean român, născută Ia data de........

....... , domiciliat în..

.., titular al C.I. seria...

nr...,

eliberat

de... la data de...

VIU. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice se împuternicește președintele Consiliului Județean sau o persoană împuternicită din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Cluj, prin dispoziția președintelui.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în................exemplare originale, azi, data autentificării.

ASOCIAȚII

Județul Cluj,

Prin președintele Consiliului Județean Tișe Alin [semnătura și ștampila]

Municipiul Cluj-Napoca

Prin primar Apostu Sorin

[semnătura și ștampila]

Municipiul Câmpia Turzii

Prin primar Vasinca Ioan

[semnătura și ștampila]

Municipiul Dej

Prin primar Morar Costan

[semnătura și ștampila]

Municipiul Gherla

Prin primar Drăgan Giurgean Ionel Ovidiu [semnătura și ștampila]

Municipiul Turda

Prin primar Ștefanie Tudor

[semnătura și ștampila]

Orașul Huedin

Prin primar Moroșan Mircea

[semnătura și ștampila]

Comuna Aghireșu

Prin primar Lehene Sorinei Gelu

[semnătura și ștampila]

Comuna Aiton

Prin primar Făgădar Nicolae

[semnătura și ștampila]

Comuna AJuniș

Prin primar Sav Mihai [semnătura și ștampila]

Comuna Apahida

Prin primar Fărcaș Ionel [semnătura și ștampila]

Comuna Așchileu

Prin primar Porumb Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Baciu

Prin primar Pop Ioan

{semnătura și ștampila]

Comuna Băișoara

Prin primar Luca Minodora Susana [semnătura și ștampila]

Comuna Beliș

Prin primar Crainic Viorel

[semnătura și ștampila]

Comuna Bobâlna

Prin primar Mureșan Augustin [semnătura și ștampila]

Comuna Bonțida

Prin primar Baciu Vasile [semnătura și ștampila]

Comuna Borșa

Prin primar Secară Mariana [semnătura și ștampila]

Comuna Buza

Prin primar Czegher Ștefan [semnătura și ștampila]

Comuna Căianu

Prin primar Pop Vasile

[semnătura și ștampila]

Comuna Călărași

Prin primar Racolța Ioan Vasile [semnătura și ștampila]

Comuna Călățele

Prin primar Tuadere Petru [semnătura și ștampila]

Comuna Cămărașu

Prin primar Mocean Jancu Marcel [semnătura și ștampila]

Comuna Căpușu Mare

Prin primar Bodea Ionel

[semnătura și ștampila]

Comuna Cășeiu

Prin primar Boldor Silviu

[semnătura și ștampila]

Comuna Cătina

Prin primar Bota Alexandru [semnătura și ștampila]

Comuna Ceanu Mare

Prin primar Păcurar Virgil [semnătura și ștampila]

Comuna Chinteni

Prin primar Suciu Magdalena Lucia [semnătura și ștampila]

Comuna Chiuești

Prin primar Mihuț Gavril

[semnătura și ștampila]

Comuna Ciucea

Prin primar Popa Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Ciurila

Prin primar Popa Teodor Cristinel [semnătura și ștampila]

Comuna Câțcău

Prin primar Mureșan Călin [semnătura și ștampila]

Comuna Cojocna

Prin primar Ranga Radu Sorin [semnătura și ștampila]

Comuna Comești

Prin primar Mureșan Aurel Ilișie [semnătura și ștampila]

Comuna Cuzdrioara

Prin primar Bătinaș Nicolae [semnătura și ștampila]

Comuna Dăbâca

Prin primar Petrindean Vaier [semnătura și ștampila]

Comuna Feleacu

Prin primar Balea Nicolae [semnătura și ștampila]

Comuna Fizeșu Gherlii

Prin primar Mureșan Virgil Marinei [semnătura și ștampila}

Comuna Florești

Prin primar Vancea Ioachim [semnătura și ștampila}

Comuna Frata

Prin primar Trif Vasile [semnătura și ștampila}

Comuna Geaca

Prin primar Miron Ioan

[semnătura și ștampila}

Comuna Gilău

Prin primar Sfârlea Dumitru [semnătura și ștampila}

Comuna Gârbău

Prin primar Broaină Gh. Lucian [semnătura și ștampila}

Comuna lara

Prin primar Popa Ioan Dorin [semnătura și ștampila}

Comuna Iclod

Prin primar Mureșan Maria [semnătura și ștampila}

Comuna Izvoru Crișului

Prin primar Antal Ioan

[semnătura și ștampila}

Comuna Jichișu de Jos

Prin primar Moncea Ioan [semnătura și ștampila}

Comuna Jucu

Prin primar Pojar Ioan Dorel [semnătura și ștampila}

Comuna Luna

Prin primar Giurgiu Aurel [semnătura și ștampila}

Comuna Măguri Răcătău

Prin primar Prigoană Petru [semnătura și ștampila} Comuna Mănăstireni

Prin primar Coldea Petru [semnătura și ștampila}

Comuna Mărgău

Prin primar Suciu Mircea Sorin [semnătura și ștampila}

Comuna Mărișel

Prin primar Mariș Trai an [semnătura și ștampila}

Comuna Mica

Prin primar Goron Pavel [semnătura și ștampila}

Comuna Mihai Viteazu

Prin primar Zeng Ioan [semnătura și ștampila}

Comuna Mintiu Gherlii

Prin primar Oltean Dumitru [semnătura și ștampila}

Comuna Mociu

Prin primar Marton Horvath [semnătura și ștampila}

Comuna Moldovenești Prin primar Kanyaro Paul [semnătura și ștampila}

Comuna Negreni

Prin primar Manea Dorin [semnătura și ștampila}

Comuna Palatca

Prin primar Huldușan Ioan [semnătura și ștampila}

Comuna Panticeu

Prin primar Lungu Aron [semnătura și ștampila}

Comuna Petreștii de Jos

Prin primar Pîrv Ioan [semnătura și ștampila}

Comuna Ploscoș

Prin primar Sabău Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Poieni

Prin primar Boca Gh. Constantin [semnătura și ștampila]

Comuna Recea Cristur

Prin primar Rus Laurean Alexandru [semnătura și ștampila]

Comuna Rașca

Prin primar Morar Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Săcuieu

Prin primar Potra Aurel

[semnătura și ștampila]

Comuna Săndulești

Prin primar Pădurean Florin Traian [semnătura și ștampila]

Comuna Săvădisla

Prin primar Tamaș Gebe Andrei [semnătura și ștampila]

Comuna Sic

Prin primar Sallai Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Sîncraiu

Prin primar Poka Andrei Gh. [semnătura și ștampila]

Comuna Sînmărtin

Prin primar Fartan Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Sînpaul

Prin primar Colceriu Ovidiu [semnătura și ștampila]

Comuna Suatu

Prin primar Szobo Mihai [semnătura și ștampila]

Comuna Tritenii de Jos

Prin primar Sașa Vaier [semnătura și ștampila]

Comuna Tureni

Prin primar Mănăilă Elena Daniela

[semnătura și ștampila]

Comuna Țaga

Prin primar Mâr za Romulus [semnătura și ștampila]

Comuna Unguraș

Prin primar Mureșan Ildiko

[semnătura și ștampila]

Comuna Vad

Prin primar Pruncan David

[semnătura și ștampila]

Comuna Valea Ierii

Prin primar Duma Gabriel Alexandru [semnătura și ștampila]

Comuna Viișoara

Prin primar Roman loan

[semnătura și ștampila]

Comuna Vultureni

Prin primar Mureșan Eugen

[semnătura și ștampila]

Anexa 3 la Hotărârea nr. 252/2009

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ECO-METROPOLITAN CLUJ

Asociații:

 • 1.  Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989

nr.58, județul Cluj, cod 400094, reprezentat de Alin Tișe, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de

........,CNP....................în calitate de Președinte al Consiliului Județean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.___din______2008 ;

 • 2. Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Sorin Apostu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea........... județul..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 3. Municipiul Cîmpia Turzii, prin Consiliul Local al Municipiului Cîmpia Turzii, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Io an Vasinca, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 4. Municipiul Dej, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Costan Morar, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din_____2008 ;

 • 5. Municipiul Gherla, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod ............ reprezentat de Ionel Ovidiu Drăgan

Giurgean, cetățean român născut la data de ...........,în localitatea .........., județul

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap......identificat prin BI/CI seria.......

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 6. Municipiul Turda, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Tudor Ștefănie, cetățean

român născut Ia data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr..........ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, leg:


scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • I.  Orașul Huedin, prin Consiliul Local al Orașului Huedin, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mircea Moroșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

8 Comuna Aghireșu, prin Consiliul Local al Comunei Aghireșu, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Sorinei Gelu Lehene, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 9.  Comuna Alton, prin Consiliul Local al Comunei Aiton, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Nicolae Făgădar, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 10. Comuna Aluniș, prin Consiliul Local al Comunei Aluniș, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mihai Sav, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • II. Comuna Apahida, prin Consiliul Local al Comunei Apahida, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de lonal Fărcaș, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............Ia data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 12. Comuna Așchileu, prin Consiliul Local al Comunei Așchileu, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Porumb, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 13. Comuna Baciu, prin Consiliul Local al Comunei Baciu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Pop, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea.........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.__din__2008 ;

 • 14. Comuna Băișoara, prin Consiliul Local al Comunei Băișoara, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Minodora Susana Luca, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicită în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 15. Comuna Beliș, prin Consiliul Local al Comunei Beliș, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod...........reprezentat de Viorel Crainic, cetățean român

născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/C1 seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

16 Comuna Bobîlna, prin Consiliul Local al Comunei Bobîlna, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Augustin Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 17. Comuna Bonțida, prin Consiliul Local al Comunei Bonțida, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Vasile Baciu, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ......,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 18. Comuna Borșa, prin Consiliul Local al Comunei Borșa, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Mariana Secară, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 19. Comuna Buza, prin Consiliul Local al Comunei Buza, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ștefan Czcgher, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 20. Comuna Căianu, prin Consiliul Local al Comunei Căianu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Vasile Pop, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 21. Comuna Călărași, prin Consiliul Local al Comunei Călărași, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Vasile Racolța, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 22. Comuna Călățele, prin Consiliul Local al Comunei Călățele, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Petru Tuadere, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 23. Comuna Cămărașu, prin Consiliul Local al Comunei Cămărașu, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Iancu Marcel Mocean,

cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 24. Comuna Căpușu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare, cu sediul în

..................... str...................nr......, județul ........., cod............reprezentat de Ionel Bodea, cetățean român născut Ia data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BL/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 25. Comuna Cășeiu, prin Consiliul Local al Comunei Cășeiu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Silviu Boldor, cetățean român născut la data de..........,în localitatea...........județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotăiârea Consiliului Local nr. nr._____din______2008 ;

 • 26. Comuna Cătina, prin Consiliul Local al Comunei Cătina, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Alexandru Bota, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 27. Comuna Ceanu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Virgil Păcurar, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 28. Comuna Chinteni, prin Consiliul Local al Comunei Chinteni, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Magdalena Lucia Suciu, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 29. Comuna Chiuiești, prin Consiliul Local al Comunei Chiuiești, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ga vrii Mihuț, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din__2008 ;

 • 30. Comuna Ciucea, prin Consiliul Local al Comunei Ciucea, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Popa, cetățean român născut la data de..........,în localitatea...........județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____din__2008 ;

 • 31. Comuna Ciurila, prin Consiliul Local al Comunei Ciurila, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Teodor Cristinel Popa, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din__2008 ;

 • 32. Comuna Câțcău, prin Consiliul Local al Comunei Câțcău, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul........., cod............reprezentat de Călin Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/Cl seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 33. Comuna Cojocna, prin Consiliul Local al Comunei Cojocna, cu sediul în...................., str.

nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Sorin Radu Ranga, cetățean

român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 34. Comuna Cornești, prin Consiliul Local al Comunei Comești, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Aurel Ilișie Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de pPrimar, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 35. Comuna Cuzdrioara, prin Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Nicolae Bătinaș, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 36. Comuna Dăbâca, prin Consiliul Local al Comunei Miceștii de Câmpie, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............ reprezentat de Vaier Petrindean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

37. Comuna Feleacu, prin Consiliul Local al Comunei Feleacu, cu sediul în ...................., str.


..................nr......, județul ........., cod............reprezentat de Nicolae Balea, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

38. Comuna Fizeșu Gherlii, prin Consiliul Local al Comunei Fizeșu Gherlii, cu sediul în ...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Virgil Marinei Mureșan, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ...........,

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......,

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

39. Comuna Florești, prin Consiliul Local al Comunei Florești, cu sediul în ...................., str.


..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioachim Vancea, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 40. Comuna Frata, prin Consiliul Local al Comunei Frata, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Vasile Trif, cetățean român

născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 41. Comuna Geaca, prin Consiliul Local al Comunei Geaca, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............ reprezentat de loan Miron, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BT/CT seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. nr._____din______2008 ;

 • 42. Comuna Gilău, prin Consiliul Local al Comunei Gilău, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Dumitru Sfârlea, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap...... identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 43. Comuna Gârbău, prin Consiliul Local al Comunei Gârbău, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Lucian Gh. Broaină, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 44. Comuna Iara, prin Consiliul Local al Comunei Iara, cu sediul în ...................., str.

..................nr......Județul........., cod............reprezentat de loan Dorin Popa, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 45. Comuna Iclod, prin Consiliul Local al Comunei Iclod, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Maria Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 46. Comuna Izvoru Crișului, prin Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de loan Antal, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din__2008 ;

 • 47. Comuna Jichișu de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Jichișu de Jos, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul ........., cod............reprezentat de loan Moncea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 48. Comuna Jucu, prin Consiliul Local al Comunei Jucu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de loan Dorel Pojar, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată

de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 49. Comuna Luna, prin Consiliul Local al Comunei Luna, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul ........., cod............reprezentat de Aurel Giurgiu, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 50. Comuna Măguri-Răcătău, prin Consiliul Local al Comunei Măguri-Răcătău, cu sediul în

...................., str...................nr......județul........., cod............reprezentat de Petru Prigoană, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 51. Comuna Mănăstireni, prin Consiliul Local al Comunei Mănăstireni, cu sediul în

...................., str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Petru Coldea, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 52. Comuna Mărgău, prin Consiliul Local al Comunei Mărgău, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mircea Sorin Suciu, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr__din______2008 ;

 • 53. Comuna Mărișel, prin Consiliul Local al Comunei Mărișel, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Traian Mariș, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 54. Comuna Mica, prin Consiliul Local al Comunei Mica, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod............reprezentat de Pavel Goron, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 55. Comuna Mihai Viteazu, prin Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Zeng, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din__2008 ;

 • 56. Comuna Mintiu Gherlii, prin Consiliul Local al Comunei Mintiu Gherlii, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Dumitru Oltean, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ,

 • 57. Comuna Mociu, prin Consiliul Local al Comunei Mociu, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Marton Horvath, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

58 Comuna Moldovenești, prin Consiliul Local al Comunei Moldovenești, cu sediul în ...................., str................... nr......Județul........., cod............reprezentat de Paul Kanyaro, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 59. Comuna Negreni, prin Consiliul Local al Comunei Negreni, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul .......... cod............reprezentat de Dorin Manea, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 60. Comuna Palatca prin Consiliul Local al Comunei Palatca, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Huldușan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.___din______2008 ;

 • 61. Comuna Panticeu, prin Consiliul Local al Comunei Panticeu, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Aron Lungu, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 62. Comuna Petreștii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Petreștii de Jos, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Pîrv, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

âj. Comuna Ploscoș, prin Consiliul Local al Comunei Ploscoș, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Sabău, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............Ia data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr ____din______2008 ;

 • 64. Comuna Poieni, prin Consiliul Local al Comunei Poieni, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod............reprezentat de Gh. Constantin Boca, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 65. Comuna Recea Cristur, prin Consiliul Local al Comunei Recea Cristur, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Laurian

Alexandru Rus, cetățean român născut la data de..........,în localitatea..........Județul

domiciliat în localitatea.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria

nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar,

legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 66. Comuna Rișca, prin Consiliul Local al Comunei Rîșca, cu sediul în ....................,

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Morar, cetățean român născut Ia data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din_____2008 ;

 • 67. Comuna Săcuieu, prin Consiliul Local al Comunei Săcuieu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Aurel Potra, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 68. Comuna Săndulești, prin Consiliul Local al Comunei Săndulești, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Florin Traian Pădurean,

cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 69. Comuna Săvădisla, prin Consiliul Local al Comunei Săvădisla, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Gebe Andrei Tamas,

cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 70. Comuna Sic, prin Consiliul Local al Comunei Sic, cu sediul în...................., str...................

nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Sallai, cetățean român născut la data de

..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de

........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 71. Comuna Sîncraiu, prin Consiliul Local al Comunei Sîncraiu, cu sediul în...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Andrei Gh. Poca, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____ din______2008 ;

 • 72. Comuna Sînmărtin, prin Consiliul Local al Comunei Sînmărtin, cu sediul în ....................,

str...................nr......, județul........., cod............reprezentat de Ioan Fartan, cetățean român

născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 73. Comuna Sînpaul, prin Consiliul Local al Comunei Sînpaul, cu sediul în .1................, str.

..................nr......, județul........., cod...........reprezentat de Ovidiu Colceriu, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 74. Comuna Suatu, prin Consiliul Local al Comunei Suatu, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Mihai Szobo, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 75. Comuna Tritenii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Tritenii de Jos, cu sediul în

...................., str................... nr......, județul .........„ cod ............reprezentat de Vaier Sașa, cetățean român născut la data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr.......,

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr ____din______2008 ;

76 Comuna Tureni, prin Consiliul Local al Comunei Tureni, cu sediul în ................., str.

..................nr......, județul........., cod............reprezentat de Elena Daniela Mănăilă, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicită în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr._____din______2008 ;

 • 77. Comuna Țaga, prin Consiliul Local al Comunei Țaga, cu sediul în ...................., str.

.................. nr......, județul ........., cod ............ reprezentat de Romulus Mârza, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

.........., strada........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest

scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 78. Comuna Unguraș, prin Consiliul Local al Comunei Unguraș, cu sediul în...................., str.

..................nr......, județul........., cod...........reprezentat de Ildiko Mureșan, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea..........,

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 79. Comuna Vad, prin Consiliul Local ai Comunei Vad, cu sediul în ...................., str.

..................nr......, județul ........., cod............reprezentat de David Prunean, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.____din______2008 ;

 • 80. Comuna Valea Ierii, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ierii, cu sediul în

str................... nr......, județul ........., cod............reprezentat de Gabriel Alexandru Duma,

cetățean român născut la data de ..........,în localitatea.........., județul ..........., domiciliat în

localitatea .........., strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr

eliberat/eliberată de .............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr___din_____2008 ;

 • 81. Comuna Viișoara, prin Consiliul Local al Comunei Viișoara, cu sediul în....................,

.................. nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Ioan Roman, cetățean român născut la data de..........,în localitatea.........., județul..........., domiciliat în localitatea

strada ........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de

.............la data de ........,CNP....................în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr__din__2008 ;

 • 82. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local al Comunei Vultureni, cu sediul în ....................,

str................... nr......, județul........., cod............cu sediul în ...................., str...................

nr......, județul ........., cod ............reprezentat de Eugen Mureșan, cetățean român născut la

data de ..........,în localitatea .........., județul ..........., domiciliat în localitatea .........., strada

........, nr........., ap....., identificat prin BI/CI seria......, nr......., eliberat/eliberată de.............la data de ........,CNP.................... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.__din______2008 ;

denumiți în continuare împreună “Asociații” și separat „Asociatul”

Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, precum si ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ (denumită în continuare „Asociația”), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut.

CAPITOLUL I-DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA ASOCIAȚIEI

Art.l-Denumirea Asociației este „ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 69336/02.02.2009, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii.

Art.2-(1) Asociația are sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.58, județul Cluj, România.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ - teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art.3-Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL n - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.4-(1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare al localităților, incluzând activitățile de colectare, transport, tratare și depozitare deșeuri municipale (denumit în continuare “Serviciul”) de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia (denumită în continuare „Strategia de dezvoltare”).

 • (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza mai multor contracte de delegare a gestiunii (denumite în continuare „Contracte de Delegare”), atribuite operatorilor, conform prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale aplicabile.

 • (3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al autorităților locale din județul Cluj, privind:

 • (1) îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul „poluatorul plătește”;

 • (ii) atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului înconjurător;

 • (iii) creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Art.5-(1) Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • a.  să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;

 • b.  să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • c.  să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului, inclusiv realizarea investiției aferente Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Cluj”(denumit în cele ce urmează Proiectul), prin accesarea de fonduri europene;

 • d.  să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în ceea privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

 • e.  să elaboreze și să aprobe caietele de sarcini și regulamentul Serviciului;

 • f.  să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art.31Al din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • g.  să încheie Contractele de Delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art.30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • h.  să monitorizeze executarea Contractelor de Delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale să aplice penalitățile contractuale;

 • i.  să identifice și să propună orice acțiuni care vizează creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

 • (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul statut, Asociații mandatează Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții legate de Serviciu:

 • a) să elaboreze și să aprobe Strategia de Dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciului, programele de înființare a unor noi infrastructuri, precum și programele de protecție a mediului;

 • b) să asigure coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • c)  să consulte asociațiile utilizatorilor pentru a stabili politicile și strategiile locale și modalitățile de organizare și funcționare a Serviciului și să informeze periodic utilizatorii asupra stării Serviciului și asupra politicilor de dezvoltare;

 • d) să elaboreze și să aprobe următoarele documente:

 • (I) studiile de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului;

 • (II) documentația de atribuire (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor) pentru licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii Serviciului; caietele de sarcini și contractele de furnizare/prestare se vor întocmi în conformitate cu caietele de sarcini-cadru, respectiv cu contractele-cadru de furnizare/prestare elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.

 • (III) regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului, întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru al Serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C.

 • e) să numească membrii comisiilor de evaluare, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractelor de Delegare;

 • f) să monitorizeze și să controleze respectarea obligațiilor și a responsabilităților asumate de către operatori prin contractele de delegare a gestiunii, cu privire la:

 • (1)  respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

 • (2)   ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii;

 • (3)   exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al Asociaților, afectate Serviciului;

 • (4)  asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (5)  asigurarea protecției utilizatorilor;

 • g) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de performanță la care s-au obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

 • h) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori la cererea uneia dintre părți;

 • i) să stabilească, să ajusteze, să modifice și să aprobe prețurile, tarifele și taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.

 • j) să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile Serviciului, pe baza avizului de specialitate emis de A.N.R.S.C.

 • k) să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • l) să stabilească o politică tarifară coerentă la nivelul întregii arii a Proiectului;

 • m) să aprobe rezilierea unilaterală a contractele de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;

 • n) să asigure un tratament egal pentru toți operatorii;

 • o) să asigure un mediu de afaceri concurențial, transparent și loial;

 • p) să respecte angajamentele asumate față de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului;

r) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.6-(1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o parte și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al Asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către Asociați, pe de altă parte.

 • (2) Patrimoniul inițial al Asociației, este în valoare totală de 61.500 lei, alcătuit din contribuția în numerar a Asociaților, după cum urmează:

Județul Cluj                   - 5.000 lei

Municipiul Cluj-Napoca 5,000 lei Municipiul Turda           - 3.000 lei

Municipiul Campia Turzii - 3.000 lei Municipiul Dej               - 3.000

Municipiul Gherla           - 3.000

Orașul Huedin               - 2.000

Comune                  - 500

 • (3) Beneficiarul Proiectului va fi Consiliul Județean Cluj, devenind proprietarul tuturor bunurilor noi realizate prin investiții în cadrul Proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente Serviciului și care deservesc mai mulți Asociați, conform art. 10 alin(6) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7-Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele :

 • a) Contribuțiile Asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile Asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre;

 • b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale ;

 • c) Donații, sponsorizări sau legate ;

 • d) Orice alte surse legale de venituri;

Art.8-Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art.9-Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV- ASOCIAȚII

Art. 10-Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației.

Art.ll-Asociații au următoarele obligații :

 • a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, plata urmând să se facă până la data de 30 martie a fiecărui-an? .începând cu anul următor constituirii asociației. Pentru anul 2009 cotizația anuală se va plăti în

termende 60 de zile de'îa data cunstituii ii asociației:                      "

Cotizația pentru primul an este fixată pnn prezentul statut la suma de 0,5 lei/an pentru fiecare locuitor cu domiciliul în mediul rural, respectiv 0.7 lei/an pentru fiecare locuitor cu domiciliul în mediul urban. Cotizația Consiliului Județean Cluj pentru primul an este fixată prin prezentul Statut la suma de 25.000 lei;

 • c) să promoveze și să participe activ Ia acțiunile desfășurate de Asociație.

 • d) să participe, prin reprezentanții lor la ședințele Adunării Generale a Asociației;

Art.l2-(1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului articol.

(2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Contractul de Delegare la care este parte în calitate de Delegatar. Dacă oricare dintre Asociați dorește să se retragă din Contractul de Delegare și, respectiv, din Asociație, acesta va notifica Președintelui Asociației și celorlalți Asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociaților în maxim 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Adunarea Generală va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun la Contractele de Delegare (în special în ceea ce privește investițiile), conform prevederilor fiecărui Contract de Delegare și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației.

 • (4) în cazul în care un Asociat nu aprobă Contractul de Delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului Contract de Delegare), acesta va fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat la cunoștință respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la Contractele de Delegare (în special cu privire la investiții), în conformitate cu prevederile Contractelor de Delegare respective și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut și a Actului Constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectvului asociat , a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art.17 alin (2), punctul 7, din alte motive decât un vot negativ.

 • (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației;

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractele de Delegare.

Art.l3-(1) Asociația poate accepta noi membri, cu acordul Asociaților. Aceștia au dreptul si obligația sa atribuie gestiunea Serviciului către operatorul cu care Asociația a încheiat sau va încheia Contractul de Delegare în numele și pe seama Asociaților, în condițiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții Asociaților în Adunarea Generală a Asociației, au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unității administrative-teritoriale pe care o reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după caz.

 • (2) In urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un act adițional la prezentul Statut prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile Statutului și Actului Constitutiv al Asociației la data aderării sale.

 • (4) în situația în care noul membru are dreptul conform prevederilor legale să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat Contractul de Delegare în numele și pe seama Asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator și se va încheia un act adițional la Contractul de Delegare, care va fi semnat de Asociație în numele și pe seama Asociatului respectiv.

CAPITOLUL V- ORGANELE ASOCIAȚIEI

Adunarea Generală al Asociației

Art. 14(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotarare a autoritarilor deliberative ale acestora.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației.

(3) Hotărârile de numire, revocare sau înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 ( trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 15-Adunarea Generală alege dintre membrii săi președintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 16-(l) Adunarea Generală îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către Asociați prin prezentul statut.

 • (2) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt:

 • a)  stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul încheiat și proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

 • e) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori;

 • f)  aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10.000 Euro;

 • h) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • i)  dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • j)  aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii sau excluderii unor membri din Asociație;

 • k) aprobarea cotizației anuale;

 • l)  orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

 • (3) Atribuțiile adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art. 5 alin.2 sunt :

 • a)  să aprobe Strategia de Dezvoltare, programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente aferente Serviciilor, programele de creare a unor noi infrastructuri precum și programele de mediu elaborate de Consiliul Director al Asociației, conform art. 23 alin. (3) lit. a) din prezentul Statut;

 • b)  să stabilească, să ajusteze, să modifice și să aprobe prețurile, tarifele și taxele speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • c)  să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru activitățile Serviciului, pe baza avizului de specialitate emis de A.N.R.S.C.;

 • d)  să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • e)  să stabilească o politică tarifară coerentă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu, la nivelul întregii arii a Serviciului;

 • f)  să aprobe următoarele documente elaborate și prezentate de Consiliul Director, conform art. 23 alin. (3) lit. b) din prezentul Statut:

 • (I) studiile de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului;

 • (II) documentația de atribuire (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor) pentru licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii Serviciului; caietele de sarcini și contractele de fumizare/prestare se vor întocmi în conformitate cu caietele de sarcini-cadru, respectiv cu contractele-cadru de furnizare/prestare elaborate de A.N.R.S.C.

 • (III) regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru al Serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C.

 • g)  să aprobe rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați;

 • h)  să numească membrii comisiilor de evaluare, pentru procedurile de licitație publică organizate în vederea atribuirii Contractelor de Delegare;

 • i)  să aprobe măsurile propuse în rapoartele de monitorizarea executării Contractului de Delegare, elaborate și prezentate de Consiliul Director, conform art. 23 alin. (3) lit. g) din prezentul Statut,

 • j)   să adopte hotărâri privind sancționarea operatorului în cazul în care aceste nu respectă nivelul indicatorilor de eficiență și de performanță la care s-au obligat și nu asigură continuitatea Serviciului;

Art. 17-(1) în temeiul art. 16 alin. (3) din prezentul Statut, Adunarea Generală deliberează asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al Asociaților, în special:

Strategia de dezvoltare;

 • -  Contractele de Delegare;

 • -   Politica tarifară.

 • (2) în legătură cu acestea, Asociații convin:

 • 1.  Asociația va asigura elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului. Pe baza Strategiei de Dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând seama de Strategia de Dezvoltare.

 • 2.  Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale ale Asociaților, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor.

 • 3.  Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele adunării generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. In funcție de investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi anexate și vor face parte integrantă din Contractele de Delegare corespunzătoare.

 • 4.  Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației, înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarul bunurilor rezultate în urma investițiilor)

 • 5.  Gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale acestuia, precum și concesiunea sistemelor de utilități publice aferente Serviciului/activităților componente ale acestuia, vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor Contract/Contracte de Delegare.

 • 6.  Contractul/Contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităților componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociație, în numele și pe seama asociaților/acelor asociați care deleagă împreună prin același contract de delegare activitățile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora;

 • 7.  Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin Contractul/Contractele de Delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura concesionată și va gestiona Serviciul/activitățile componente ale Serviciului pe riscul și răspunderea sa, conform clauzelor Contractului de Delegare.

 • 8.  Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligațiilor care îi/le incumbă în temeiul Contractului de Delegare.

 • 9.  Asociația va exercita, în numele și pe seama Asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.

Art 18-Reprezentanții Asociaților în Adunarea Generală sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19-(1) Adunarea Generală va fi convocată ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data pe an, de către Președintele Asociației sau de un număr de cel puțin o treime din Asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

 • (3) în funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților Asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri, conform prevederilor prezentului statut.

 • (4) Ședințele Adunării Generale vor fi conduse de către Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre participanți.

 • (5) Adunarea Generală va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta procesul verbal al ședinței.

 • (6) Procesul verbal este semnat de către președintele ședinței și de către secretar. O copie a procesului verbal trebuie să fie transmisă, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin.(2), indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost prezent sau nu la ședință.

 • (7) Hotărârile adunării generale se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art. 20-(l) Fiecare Asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală.

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc doar pe anumiți asociați, respectiv asociații care vor delega/au delegat împreună gestiunea activităților componente ale Serviciului, în baza aceluiași Contract de Delegare și/sau, după caz, Asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor) precum și Asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, denumiți în continuare „Asociați Implicați”, doar reprezentanții acestora au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale

 • (3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) -h) și 1) din prezentul Statut, se iau în prezența a trei pătrimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți.

 • (4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit.h)-j) din prezentul Statut, se iau în prezența tuturor Asociaților/Asociaților Implicați și cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul Asociaților /Asociaților Implicați care însumează cel puțin doua treimi din numărul total al populației tuturor Asociaților /Asociaților Implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul Asociaților /Asociaților Implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al populației tuturor Asociaților/Asociaților Implicați.

Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de Asociați Implicați prezenți și va hotărî cu majoritatea Asociaților /Asociaților Implicați prezenți.

 • (5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale, adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) literele i) - k) si la art. 16 alin. (3) literele a) - g) din prezentul Statut, se iau în prezența și cu votul favorabil al tuturor Asociaților, cvorum și majoritate obligatorii la oricare convocare.

 • (6) In oricare din situațiile prevăzute la alin.3 - 5 de mai sus, dacă o hotărâre a Adunării Generale privește în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit Asociat, nici o hotărâre nu poate fi luată fără prezența și votul favorabil al reprezentantului acestuia.

 • (7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociați nu poate participa la ședința unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității-administrativ teritoriale, împuternicit în acest scop.

Art 21-(1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) - k) și art. 16 alin. (3) lit. a) - g) nu pot fi votate de reprezentanții Asociaților decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a Asociatului al cărei reprezentant este.

 • (2) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Asociației vor fi aduse Ia cunoștința autorităților deliberative ale Asociaților sau Asociaților Implicați, după caz, în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data ședinței. Asociația este de asemenea obligata să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin.(3) din prezentul statut, poate iniția acțiune în justiție , conform prevederilor legale in vigoare.

Consiliul Director

Art.22-(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă doi membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.

 • (2) Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director.

 • (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Următoarele persoane sunt numite membri ai primului Consiliu Director:

 • •  ..............[date de identificare} - Președintele Asociației;

 • •   ..............[date de identificare} - un reprezentant al municipiilor/orașului;

 • •  ..............[date de identificare} - un reprezentant al comunelor;

Art.23-(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

 • (2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației :

 • a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate aferent perioadei anterioare, execuția bugetului de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu financiar și proiectul programelor Asociației;

 • b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 10 000 Euro;

 • d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată de Adunarea Generală și ținând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală;

 • e) în relația cu Asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva Asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul statut;

 • f)  îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

 • (3) Consiliul Director are următoarele atribuțiile cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociați conform art.5 alin.2 :

 • a) asigură elaborarea strategiilor privind îmbunătățirea si dezvoltarea Serviciilor, folosind principiul planificării strategice multi-anuale, a programelor privind reabilitarea, extinderea si modernizarea infrastructurii existente aferente Serviciilor, a programelor privind crearea unei infrastructuri noi, inclusiv cu consultarea operatorilor, precum și a programelor de protecție a mediului, pe care le supune Adunării Generale spre aprobare;

 • b) asigură elaborarea următoarelor documente pe care le supune aprobării Adunării Generale:

 • (I) studiile de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului;

 • (II) documentația de atribuire (inclusiv condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor) pentru licitațiile organizate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii Serviciului; caietele de sarcini și contractele de furnizare/prestare se vor întocmi în conformitate cu caietele de sarcini-cadru, respectiv cu contractele-cadru de furnizare/prestare elaborate de A.N.R.S.C.

(IU) regulamentul consolidat și armonizat al Serviciului întocmit în conformitate cu regulamentul-cadru al Serviciului de salubrizare, elaborat de A.N.R.S.C.

 • c)  asigură coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • d) asigură consultarea asociațiilor de utilizatori, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților de organizare și funcționare a Serviciului;

 • e) solicită informații cu privire la nivelul și calitatea activităților prestate în cadrul Serviciului și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Asociaților, încredințate pentru realizarea Serviciului;

 • f)  asigură gestionarea și administrarea Serviciului de către operator pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială;

 • g) asigură monitorizarea și controlul modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii, a căror execuție o monitorizează, cu privire la:

 • (1)  respectarea indicatorilor de performanță și a calității serviciilor;

 • (2)  ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii;

 • (3)  exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al Asociaților, afectate Serviciului;

 • (4)  asigurarea protecției mediului și a domeniului public;

 • (5)  asigurarea protecției utilizatorilor;

în acest sens Consiliul Director elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale, pe care le prezintă adunării generale a Asociației.

 • h) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • i)  invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii;

 • j)   informează periodic utilizatorii asupra stării Serviciului și asupra politicilor de dezvoltare a acestuia;

 • (4) Consiliul director poate delega o parte dintre atribuțiile sale aparatului tehnic al Asociației.

Art. 24-(l) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) un contabil;

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • d) un număr suficient de specialiști pentru monitorizarea executării Contractelor de Delegare, conform mandatului acordat Asociației prin prezentul statut.

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale aparatului tehnic al Asociației.

Art. 25-(l) Consiliul Director se întrunește în ședințe lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui Asociației.

 • (2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii consiliului director.

 • (3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință sau din aparatul tehnic al Asociației un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Controlul Financiar al Asociației

Art. 26-(l) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii .

 • (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

 • (3) Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 • (4) Comisia de cenzori are următoarele atribuții, conform prevederilor prevăzute Ia art.27 din OG nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;

 • b) întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale;

 • c) poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot;

 • d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

 • (5) Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociației sunt:

 • - Dl./D-na..........., cetățean român, născut(ă) la data de........, cu domiciliul în............, titular(ă) al/a

B.I./C.I. seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...

 • - Dl./D-na..........., cetățean român, născut(ă) ia data de........, cu domiciliul în............, titular(ă) al/a

B.I./C.I. seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...

 • - Dl./D-na..........., cetățean român, născut(ă) ia data de........, cu domiciliul în............, titular(ă) al/a

B.I./C.I. seria ... nr. ... eliberat(ă) de .... la data de ...

CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 27-Asociația se dizolvă :

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art.28-Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de trei, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art.29 -Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când:

 • a)  scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art.30-(l) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art.31-(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Art.32-(1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Adiționale semnate de reprezentanții tuturor Asociaților, special împuterniciți în acest scop.

 • (2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. In situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi prezentate spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prezentul Statut a fost semnat în................exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII

Județul Cluj,

Prin președintele Consiliului Județean Tișe Alin [semnătura și ștampila]

Municipiul Cluj-Napoca

Prin primar Apostu Sorin

[semnătura și ștampila]

Municipiul Câmpia Turzii

Prin primar Vas mea Ioan

[semnătura și ștampila]

Municipiul Dej

Prin primar Morar Costan

[semnătura și ștampila]

Municipiul Gherla

Prin primar Drăgan Giurgean Ionel Ovidiu

[semnătura și ștampila]

Municipiul Turda

Prin primar Ștefănie Tudor

[semnătura și ștampila]

Orașul Huedin

Prin primar Moroșan Mircea

[semnătura și ștampila]

Comuna Alton

Prin primar Făgădar Nicolae

[semnătura și ștampila]

Comuna Aluniș

Prin primar Sav Mihai

[semnătura și ștampila]

Comuna Apahida

Prin primar Fărcaș Ionel

[semnătura și ștampila]

Comuna Așchileu

Prin primar Porumb Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Baciu

Prin primar Pop Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Băișoara

Prin primar Luca Minodora Susana

[semnătura și ștampila]

Comuna Beliș

Prin primar Crainic Viorel [semnătura și ștampila]

Comuna Bobâlna

Prin primar Mureșan Augustin [semnătura și ștampila]

Comuna Bonțida

Prin primar Baciu Vasile

[semnătura și ștampila]

Comuna Borșa

Prin primar Secară Mariana

[semnătura și ștampila]

Comuna Buza

Prin primar Czegher Ștefan [semnătura și ștampila]

Comuna Căianu

Prin primar Pop Vasile

[semnătura și ștampila]

Comuna Călărași

Prin primar Racolța Ioan Vasile [semnătura și ștampila]

Comuna Călățele

Prin primar Tuadere Petru

[semnătura și ștampila]

Comuna Cămărașii

Prin primar Mocean Iancu Marcel

[semnătura și ștampila]

Comuna Căpușu Mare

Prin primar Bodea Ionel

[semnătura și ștampila]

Comuna Cășeiu

Prin primar Boldor Silviu

[semnătura și ștampila]

Comuna Cătina

Prin primar Bota Alexandru [semnătura și ștampila]

Comuna Ccanu Mare

Prin primar Păcurar Virgil [semnătura și ștampila]

Comuna Chinteni

Prin primar Suciu Magdalena Lucia [semnătura și ștampila]

Comuna Chiuești

Prin primar Mihuț Gavril

[semnătura și ștampila]

Comuna Ciucea

Prin primar Popa Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Ciurila

Prin primar Popa Teodor Cristinel [semnătura și ștampila]

Comuna Câțcău

Prin primar Mureșan Călin [semnătura și ștampila]

Comuna Cojocna

Prin primar Ranga Radu Sorin [semnătura și ștampila]

Comuna Comești

Prin primar Mureșan Aurel Dișie [semnătura și ștampila]

Comuna Cuzdrioara

Prin primar Bătinaș Nicolae [semnătura și ștampila]

Comuna Dăbâca

Prin primar Petrindean Vaier

[semnătura și ștampila]

Comuna Feleacu

Prin primar Balea Nicolae

[semnătura și ștampila]

Comuna Fizeșu Gherlii

Prin primar Mureșan Virgil Marinei

[semnătura și ștampila]

Comuna Florești

Prin primar Vancea loachim

[semnătura și ștampila]

Comuna Frata

Prin primar TrifVasile

[semnătura și ștampila]

Comuna Geaca

Prin primar Miron loan

[semnătura și ștampila]

Comuna Gilău

Prin primar Sfarlea Dumitru

[semnătura și ștampila]

Comuna Gârbău

Prin primar Broaină Gh. Lucian

[semnătura și ștampila]

Comuna Iara

Prin primar Popa loan Dorin

[semnătura și ștampila]

Comuna Iclod

Prin primar Mureșan Maria [semnătura și ștampila]

Comuna Izvoru Crișului

Prin primar Antal loan [semnătura și ștampila]

Comuna Jichișu de Jos

Prin primar Moncea loan [semnătura și ștampila]

Comuna Jucu

Prin primar Pojar loan Dorel [semnătura și ștampila]

Comuna Luna

Prin primar Giurgiu Aurel

[semnătura și ștampila]

Comuna Măguri Răcătău

Prin primar Prigoană Petru [semnătura și ștampila]

Comuna Mănăstireni

Prin primar Coldea Petru [semnătura și ștampila]

Comuna Mărgău

Prin primar Suciu Mircea Sorin [semnătura și ștampila]

Comuna Mărișel

Prin primar Mariș Trai an [semnătura și ștampila]

Comuna Mica

Prin primar Goron Pavel [semnătura și ștampila}

Comuna Mihai Viteazu

Prin primar Zeng Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Mintiu Gherlii

Prin primar Oltean Dumitru [semnătura și ștampila]

Comuna Mociu

Prin primar Marton Horvath [semnătura și ștampila]

Comuna Moldovenești

Prin primar Kanyaro Paul [semnătura și ștampila]

Comuna Negreni

Prin primar Manea Dorin [semnătura și ștampila]

Comuna Palatca

Prin primar Huldușan Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Panticeu

Prin primar Lungu Aron [semnătura și ștampila]

Comuna Petreștii de Jos Prin primar Pîrv Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Ploscoș

Prin primar Sabău Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Poieni

Prin primar Boca Gh. Constantin [semnătura și ștampila]

Comuna Recea Cristur

Prin primar Rus Laurean Alexandru

[semnătura și ștampila]

Comuna Râșca

Prin primar Morar Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Săcuieu

Prin primar Potra Aurel

[semnătura și ștampila]

Comuna Săndulești

Prin primar Pădurean Florin Traian [semnătura și ștampila]

Comuna Săvădisla

Prin primar Tamaș Gebe Andrei [semnătura și ștampila]

Comuna Sic

Prin primar Sallai Ioan

[semnătura și ștampila]

Comuna Sîncraiu

Prin primar Poka Andrei Gh.

[semnătura și ștampila]

Comuna Sînmărtin

Prin primar Fartan loan

[semnătura și ștampila]

Comuna Sînpaul

Prin primar Colceriu Ovidiu

[semnătura și ștampila]

Comuna Suatu

Prin primar Szobo Mihai [semnătura și ștampila]

Comuna Tritenii de Jos

Prin primar Sașa Vaier

[semnătura și ștampila]

Comuna Tureni

Prin primar Mănăilă Elena Daniela

[semnătura și ștampila]

Comuna Țaga

Prin primar Mârza Romulus [semnătura și ștampila]

Comuna Unguraș

Prin primar Mureșan Ildiko

[semnătura și ștampila]

Comuna Vad

Prin primar Prunean David

[semnătura și ștampila]

Comuna Valea Ierii

Prin primar Duma Gabriel Alexandru [semnătura și ștampila]

Comuna Viișoara

Prin primar Roman Ioan [semnătura și ștampila]

Comuna Vultureni

Prin primar Mureșan Eugen [semnătura și ștampila]