Hotărârea nr. 250/2009

Hotărârea 250/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 91641 din 04.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 01.07.2009, de la data expirării contractelor, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 250 din 12 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată 27 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr.250/2009


Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

NR. CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

SUPRAFAȚA MP.

CHIRIE ,CONFORM

HCL nr. 672/2004

1.

S.C. Farmacia Hera S.R.L.

str. G. Bruno nr. 26

13.03.2009

49,94

385,6

2.

Sigma Societate Cooperativă Meșteșugărească

str. V. Goldiș nr. 1

13.03.2009

24,11

139,83

3.

Asociația pentru Protejarea și

Ajutorarea Handicapaților Motori

str. A. Iancu nr. 25

08.04.2009

107,31

12,21