Hotărârea nr. 248/2009

Hotărârea 248/2009 - Aprobarea studiului de fezabilitate, caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire parapeţi şi lucrări de reparaţii la zidul de sprijin pe Canalul Morii – tronsonul str. Regele Ferdinand – P-ţa. Mihai Viteazu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand - P-ța Mihai Viteazu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand - P-ta Mihai Viteazu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84.951 din 23.04.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate, a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand - P-ța Mihai Viteazu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate, caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de spijin pe Canalul Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand - P-ța Mihai Viteazu”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic va fi făcută din bugetul local pe anul 2009, Cap. 70.02 / C poziția 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 248 din 12 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 248 /2009


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“înlocuire parapeți și lucrări de reparații la zidul de sprijin pe Canalul Morii - tronsonul str. Regele Ferdinand- P-ța Mihai Viteazu”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna (tronsonul str. Regele Ferdinand -P-ța Mihai Viteazu)

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, inclusiv TVA, este:

VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI                3.548,782 mii lei cu TVA

Din care C+M                          3.308,02 mii lei cu TVA

Etapa1

  • - realizarea a două ziduri de sprijin din beton armat pe fiecare mal al tronsonului studiat, intre podurile circulate auto si acoperirea fundului albiei cu o placa de beton armat.

  • - balustrada de protecție pentru pietoni va fi realizata din elemente metalice de oțel asamblate prin sudura pe module, iar asamblarea în situ se va face mecanic cu prindere în șuruburi;

Lungimea canalului pe care se execută lucrarea de reparare ziduri de sprijin este de 300 m, iar suprafața este de 3240 mp.

Etapa 2

  • - schimbarea destinației parcării actuale de pe malul canalului, zona aferentă parcărilor să fie amenajată în scop pietonal, prin pavarea cu blocuri de granit (7x7 cm), delimitate de carosabil (care va fi realizat tot din blocuri de granit 18x18 cm), printr-o rigolă din grătare de fontă și de un sistem anti-parking compus din blocuri de granit, amplasate la distanță de 2 m. Lungimea pietonalului este de 300 m, iar suprafața este de 2235 mp.

  • - se vor înlocui stâlpii pentru iluminat, folosindu-se rețeaua existentă, care vor fi amplasați pe zona de demarcație între carosabil și pietonal.

Indicatorii tehnico-economici ai fiecărei etape sunt următorii:

VALOAREA ETAPEI 1

2391,817 mii Iei cu TVA 2226,026 mii Iei cu TVA

1156,97 mii lei cu TVA 1082,00 mii lei cu TVA


Din care C+M

VALOAREA ETAPEI 2

Din care C+M

Sursa de finanțare a investiției: bugetul local.

Durata lucrărilor este de 12 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.