Hotărârea nr. 246/2009

Hotărârea 246/2009 - Atribuirea, în regim de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 3, Fundaţiei Prison Fellowship din România.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație situat în municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3 Fundației Prison Fellowship din Romania

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examanând proiectul de hotărâre privind atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrire 1989 nr. 3, Fundației Prison Fellowship din România - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan Horea, Petric Mircea Cosmin, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 91322 din 04.05.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, în suprafață de 76 mp., Fundației Prison Fellowship din România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se atribuie, în regim de comodat, pe o perioadă de trei ani, spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, în suprafață de 76 mp., Fundației Prison Fellowship din România.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 246 din 12 mai 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)