Hotărârea nr. 242/2009

Hotărârea 242/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor de oportunitate ale

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93771/43/06.05.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

22185/357/28.04.2009 - PUZ - str. Al. Vaida Voevod

SC BB IMOBILIARE SRL, cu amendamentele :

  • 1) . h/2 față de imobilele existente sau proiectate și față de limitele de

proprietate;

  • 2) . locurile de parcare vor fi realizate subteran

216400/367/23.03.2009- PUZ-Dealul Steluța - Breaza

ASOCIAȚIA BONSA1;

57816/368/24.03.2009 - PUZ - Schimbare funcțiune zonă din UTR = Al în UTR = L3c

zona Mănăștur Sud (lângă rezervor)

RAȚIU 1OAN.

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 242 din 12 mai 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)