Hotărârea nr. 240/2009

Hotărârea 240/2009 - Aprobarea semnării Actului adiţional nr. 2 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/2007.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării Actului adițional nr. 2 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării Actului adițional nr. 2 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70604 / 01.04.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea semnării Actului adițional nr. 2 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă semnarea Actului adițional nr. 2 la contractul încheiat în baza Hotărârii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 345/ 2007, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 240 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.240/ 2009

ACT ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul de gestiune a serviciului public de iluminat stradal din municipiul Cluj-Napoca, din 27 iunie 2007

CAP. 1

Părți contractante:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, telefon/fax 596030, cod fiscal 4305857, cont trezorerie 5006435857, cod IBAN RO 03TREZ21624630220XXXXX, reprezentată prin primar SORIN APOSTU și director economic ec. Olimpia Moigrădan, în calitate de achizitor, pe de o parte

Și

ELIN GMBH & CO KG, cu numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului FN 2242212 z, cu sediul în Penziger Strasse nr. 76, 1141 Viena, Austria, reprezentată prin administratorul acesteia, ing. Mag. Herbert Wegleitner și împuternicitul acestuia, ing. Manfred Morth.

CAP. 2

Obiectul Actului Adițional:

Art. 1. Se completează punctul III.2.3 din contractul de concesiune, Clasificarea Corpurilor de Iluminat după tipul acestora, cu următoarele poziții:

2.3.13 Sistem de iluminat pietonal

aparat de iluminat Eden M/150 cu distribuție luminoasă indirectă asimetrică

stâlp metalic conic rotund din oțel galvanizat vopsit electrostatic, H=4.7 m deasupra solului lampă Osram tip HCI-T 150/830

Preț: 1997,00 euro/bucată, fără TVA

2.3.14 Sistem de iluminat ascendental

aparat de iluminat Tera Maxi Luna M/150/1364 inclusiv kit de instalare

lampă OSRAM HCI-T 150/830

Preț: 897,00 euro/bucată, fără TVA

2.3.15 Sistem de iluminat festiv

Cutie de conexiune (cămin prefabricat pentru cabluri) montată subteran cod EK.268 cu dimensiunile 250x250 mm compusă din placă de bază, element intermediar, element superior, cadru de oțel și capac. Căminul prefabricat pentru cabluri este echipat cu cofret de distribuție cu 2 prize monofazice și 1 trifazică.

Preț: 1300,00 euro/bucată, fără TVA

2.3.16 Firidă de distribuție IP

firidă cu 3 plecări pentru iluminat public

Preț: 900 euro/bucată, fără TVA

Art.2 Punctul II 3.4, referitor la indexarea prețurilor pentru lucrările de modernizare a

iluminatului public, se va modifica și va avea următoarea formă:

II. 3.4 Formulă de indexare a prețurilor

Prețurile din prezentul contract au la bază nivelul de prețuri din luna ianuarie 2001.

  • a) Prețurile se indexează pe baza indiciilor de mai jos, calculați de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE):

VM = Indicele prețurilor producției industriale pentru piața internă - Fabricarea echipamentelor electrice (indicele din luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil)

VMo = Indicele prețurilor producției industriale pentru piața internă - Fabricarea

echipamentelor electrice (martie 2005)

VL = Indicele actual al câștigului salarial mediu net - Construcții

(indicele din luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil)

VLo = Indicele actual al câștigului salarial mediu net - Construcții (martie 2005)

  • b) Prestațiile din contract cu privire la modernizarea instalației de iluminat public se compun din 60% materiale și 40% salarii și se indexează după indicii INSSE din România numiți mai sus . Ca atare, formula de indexare care se aplică va fi următoarea:

I (modemizare)=0,6 x VM : VMo + 0,4 x VL : VLo

Art.3 Punctul II 3.5 din contract, referitor la baza de indexare a prețurilor pentru lucrările de

modernizare a iluminatului public, se va modifica și va avea următoarea formă:

II. 3.5 Prețurile prestațiilor vor fi transformate în lei cu baza martie 2005. Formula va fi apoi aplicată pe baza indicilor prețurilor la materiale și a salariilor dați publicității de Institutul Național de Statistică și Studii Economice pentru luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil. Suma obținută se transformă în euro la cursul zilei de facturare. Plata se va face în lei.

Art. 4 Punctul III. 5.1 din contract, referitor la formula de indexare și la baza indexării prețurilor pentru lucrările de întreținere se va modifica și va avea următoarea formă:

III.5.1. Formulă de indexare a prețurilor

Prețurile din prezentul contract au la bază nivelul de prețuri din luna ianuarie 2001.

  • a) Prețurile se indexează pe baza indiciilor de mai jos, calculați de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE):

VM = Indicele prețurilor producției industriale pentru piața internă - Fabricarea echipamentelor electrice (indicele din luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil)

VMo = Indicele prețurilor producției industriale pentru piața internă - Fabricarea echipamentelor electrice (martie 2005)

VL = Indicele actual al câștigului salarial mediu net - Construcții

(indicele din luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil)

VLo = Indicele actual al câștigului salarial mediu net - Construcții (martie 2005)

  • b) Prestațiile din contract cu privire la întreținerea instalației de iluminat public se compun din 25% materiale și 75% salarii și se indexează după indicii INSSE din România numiți mai sus. Ca atare, formula de indexare care se aplică va fi următoarea:

I (întreținere) = 0,25 x VM : VMo + 0,75 x VL : VLo

Prețurile prestațiilor vor fi transformate în lei cu baza martie 2005. Formula va fi apoi aplicată pe baza indicilor prețurilor la materiale și a salariilor dați publicității de Institutul Național de Statistică și Studii Economice pentru luna în care se facturează sau ultimul indice disponibil.

Art.5. Restul prevederilor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare originale câte unul pentru fiecare parte contractantă, la data de___________________.

Achizitor,                                                    Prestator,

PRIMAR,                           ELIN GMBH&CO KG

SORIN APOSTU

DIRECTOR ECONOMIC, ec. OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIU JURIDIC - CONTENCIOS jr. ALINA RUS

DIRECTOR TEHNIC, ing. VIRGIL PORUȚIU

ȘEF SERVICIU TEHNIC, ing. GLIGOR TOP AN