Hotărârea nr. 238/2009

Hotărârea 238/2009 - Stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă proprietatea municipiului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea

municipiului


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea loan Florea, Nicoleta Niculescu, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, loan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 85180 din 23.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului ;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.06.2009, se aprobă chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului, conform Anexei I, precum și metodologia de aplicare a acestora, conform Anexei II.

Art.2,- Tarifele cuprinse în anexă se indexează periodic cu rata inflației.

Art.3 - începând cu data de 01.06.2009, își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr. 672/2004,712/2000, 224/1999, 24/1998, 228/1997, 25/1997.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății ’ ~’



Nr.238 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată 26 voturi)

Nomenclator cu tarife pentru calculul chiriei

Nr. crt.

Destinație

TARIF ÎNCEPÂND CU 01.06.2009

suprafața de baza lei/mp/luna

dependințe (lei/mp/luna)

1

aqentie turism

133.50

16,70

2

agenții de bilete pt activtati social culturale

5,77

1,94

3

aqentii de bilete pentru transportul in comun

5,77

1,94

4

ateliere de creație artistica

2,28

1.14

5

ateliere producție, inclusiv ateliere foto clasice

6,71

2,82

6

ateliere pt reparații, intretinere curatare diferite obiecte

11,13

3,96

7

spatii cu destinație de prestări servicii

27,83

7,84

8

copiere inscrisuri, prelucrare date

33,39

11,13

9

ateliere foto

33,39

10,06

10

localuri de banei, CEC

333,71

111,24

11

casa de amanet

166,89

83,48

12

birouri de avocati si notari, intermediere valori imobiliare sau mobiliare

222,47

44,52

13

locuri de noroc

222,47

44,52

14

ocuri distractive

50,09

7,84

15

restaurant, pizzerie. disco-vdeo si club, rotiserie

55,65

7,84

16

cofetărie, ceainărie, patiserie, plăcintărie, covrigarie, gogoserie

27,83

5,57

17

gradina de vara sezon

33,39

5,57

gradina de vara extrasezon

0,23

1,14

18

depozit en-gros

44,52

11,13

19

depozit-maqazii mărfuri sau materiale de uz gospodăresc pt. activtatea firmei

7,84

2,28

20

curți aferente spatiilor cu alta destinație: - acces

0,27

curți aferente spatiilor cu alta destinație: - depozitare

4,49

21

magazine alimentare

27,83

6,71

22

magazine nealimentare

30.04

6.71

23

magazin mixt (alimentare si nealimentare)

33,39

6.71

24

florarii

22,26

5.57

25

birouri sedii firme, reprezentanta

38,96

6 71

26

cabinete medicale private

16,70

4 49

27

farmacii

16.70

4 49

28

librarii - numai vanzare carte/presa

22.26

5 57

29

librarii cu papetarie si jucării

27.83

6,71

30

spatii in care funcționează ONG-uri si partide politice

0.50

0,50

31

spatii pentru sedii sindicate

0,34

0,34

32

sala mare de ședințe a Primăriei

20,00

33

pivnița subsoluri (apartinatoare spațiului de baza care nu se pot folosi in niciuna din destinațiile de mai sus)

I                   1,68

-

34

garaje si cai de acces inchiriate efrn OG. 40/1999

1,07

-

35

reprezentanta telefonie mobila

222,47

36

internet

67,05

33,53

37

casa de schimb valutar

167,63

84,48

38

cooperativa de credit

109.96

37,55

39

societăți de asigurări

241.38

80,46

40

prelucrare date si efectuare plăti pt soc.de distribuție energie electrica, gaz, apa-canal, serveii poștale

67,05

21.46

41

Medici de familie si spitale                                                                                                          0,34                |               0,34

42

închiriere sala mica de ședința (tarif/ora)                                                                                             10

-

43

închiriere sala de sticla (tarif/ora)                                                                                                           20

-

Anexa nr. I la Hotararea nr.238/2009


Anexa II la Hotărârea nr.23 8/2009

Metodologia de aplicare a tarifelor în vederea stabilirii chiriilor, cât și alte situații de stabilire a acestora

Propunem următoarele;

  • a) Fișa de calcul a chiriei se întocmește în baza contractului de închiriere, din care face parte integrantă, ea trebuie să reflecte situația reală din teren, situație care trebuie să se regăsească în datele înscrise în contract sau în acte adiționale la contractele de închiriere. Se întocmește de serviciul de specialitate și se comunică Serviciului Rate, chirii, tarife, prețuri, care efectuează toate operațiunile financiar-contabile de încasare și aplicare a majorărilor pentru întârzieri de plată la termen, precum și Indexarea cu rata oficială a inflației.

Nesemnarea sau neridicarea de către chiriaș a acestei fișe nu schimbă caracterul ei obigatoriu. Chiriașul este în drept să conteste numai încadrarea la diferite destinații ale spațiilor, nu și tariful în vigoare al acestuia.

  • b) Contestațiile chiriașilor se rezolvă de către Comisia mixtă a Consiliului local, comisie care rezolvă și cererile de schimbare de desținatie și transcriere de contract, precum și alte modificări ale clauzelor contactuale, asocieri sau colaborări, iar cererile de schimbare de destinație a spațiilor deținute cu contracte de închiriere sau asociere, de către executiv.

  • c) Direcția economică, DPMEP și Serviciul juridic, contencios acționează împotriva celor care încalcă prevederile contractului de închiriere sau a contractului de asociere.

Serviciul juridic, contencios - asigură asistență juridică, iar la cererea DPMEP și a Direcției economice, întocmește acțiuni în justiție, pentru rezilierea contractului de închiriere, evacuarea din spațiu și recuperarea debitelor și punerea în executare a unor sentințe

  • d) în cazul în care închirierea se face pentru mai multe încăperi, la același chiriaș, fiecare încăpere va fi tarifată distinct, în funcție de destinația reală, în condițiile respectării contractului.

în situația în care o încăpere are mai multe destinații bine delimitate prin sectorizare fizică, se aplică tariful adecvat fiecărei activități. Ex: în sala unui restaurant se organizează un separeu pentru jocuri de noroc, fiecare va fi tarifat cu tariful său.

  • e) Tariful este unic indiferent de dotare al unei încăperi cu instalații; de apă, canal, încălzire și electricitate.

  • f) Tarifele se reduc cu 50% pentru spațiile închiriate către invalizi și handicapați fizico-locomotori sau nevăzători atestați medical sau de către firme în care cel puțin 60% din personalul care ființează in acel spațiu sunt de categoria de mai sus, sau veterani de război și pensionari, beneficiari de contracte de închiriere conform Legii nr. 341/2004.

  • g) Prin termenul de dependințe menționat la Cap. 1 se înțeleg încăperile aflate în componența unui spațiu închiriat, având o destinație de bază și care au una din următoarele; coridoare, holuri, băi, grup social, garderobe, săli de așteptare pentru cabinete medicale, de avocatură și notariat, debarale tehnice cu instalații.

  • h) Tarifele din prezenta hotărâre nu se aplică în cazul închirierii prin licitație, situație în care se aplică chiria adjudecată la licitație, corectându-se lunar cu rata inflației, iar la data expirării contractului, în cazul prelungirii acestuia se negociază chiria, astfel încât aceasta să nu fie mai mică decât cea stabilită cu ocazia licitației. Chiria se indexează de către serviciul de specialitate din cadrul Direcției economice de la data adoptării hotărârii de Consiliul local privind atribuirea spațiului cu altă destinație.