Hotărârea nr. 237/2009

Hotărârea 237/2009 - Aprobarea etapelor şi termenelor ce se impun în scopul derulării proiectelor de realizare de locuinţe în zona Borhanci Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea etapelor și termenelor ce se impun în scopul derulării proiectelor de realizare de locuințe în zona Borhanci Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea etapelor și termenelor ce se impun în scopul derulării proiectelor de realizare de locuințe în zona Borhanci Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84408/451/23.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind aprobarea etapelor și termenelor ce se impun în scopul derulării proiectelor de realizare de locuințe în zona Borhanci Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată nerespectarea, de către Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe CASAROM CLUJ-NAPOCA SA, a termenului limită de depunere a documentației complete în vederea obținerii autorizației de construire, pentru terenul ce face obiectul Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Hotărârea nr. 372/2007, ce se constituie în Faza I a ansamblului rezidențial Borhanci.

Se aprobă diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul concesiunii cu suprafața de teren de 11 ha., reglementată urbanistic prin Planul Urbanistic de Detaliu.

Art.2. Se aprobă termenele de realizarea a investiției de către Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe CASAROM CLUJ-NAPOCA SA, pe terenul ce reprezintă diferența de suprafață dintre cele 36 ha. de teren ce fac obiectul concesiunii și terenul în suprafață de 11 ha., studiat prin PUD aprobat prin Hotărârea nr. 372/2007 și care va fi destinat exclusiv construcției de locuințe, instalarea infrastructurii necesare, respectiv introducerea rețelelor de drumuri, rețele de canalizare, electricitate, gaz, apă după cum urmează:

- termenul de finalizare a documentațiilor de urbanism este de șase luni de la data adoptării prezentei hotărâri;

  • - termenul de predare a terenului care face obiectul documentațiilor de urbanism este de 15 zile de la data aprobării acestora;

  • - termenul limită de depunere a documentației complete în vederea obținerii autorizației de construire pentru terenul ce face obiectul documentațiilor de urbanism este de două luni de la data adoptării hotărârii de aprobare a documentațiilor de urbanism.

Nerespectarea fiecăruia dintre aceste termene va duce la rezilierea contractului de concesiune, încheiat în baza Hotărârii nr. 11/1999.

Art.3. După finalizarea integrală a infrastucturii, corespunzătoare documentațiilor de urbanism aprobate, aceasta împreună cu terenul aferent vor fi predate de către Societatea pentru Dezvoltarea Construcției de Locuințe CASAROM CLUJ-NAPOCA SA, cu titlu gratuit, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și vor fi incluse în proprietatea publică a municipiului.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 237 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)