Hotărârea nr. 236/2009

Hotărârea 236/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 407/ 2005 (vânzarea unor spaţii cu altă destinaţie, în baza Legii nr. 550/ 2002).


WlNOll/lVLs LVk.rtl.. . AL 1 VIU INIV iFlUW 1

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație, in baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 407/2005 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Adrian Popa, Somogyi Gyula și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 522 din 14.04.2009 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune modificarea I lotărârii nr. 407/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IIOTĂRĂȘT E:

Art. I - Se aprobă modificarea art.l, punctul 13 din Hotărârea nr. 407/2005 care va avea următorul conținut:

"Art. 1.13. SC G&R MECANIC SRL, reprezentată prin Rogobete Constantin, prețul conform sentinței este de 925.000.000 lei, prețul final de vânzare este de 2.680.000.000 lei vechi, modalitatea de plată: avans 40% la data semnării contractului, iar diferența în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul este situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Dragoș-Vodă nr. 36, având o suprafață utilă de 225.83 mp., o suprafață desfășurată de 267,83 mp., și teren în cotă indiviză în suprafață de 300.00 mp.’’

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


icipiului, irmure


Nr. 236 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)