Hotărârea nr. 235/2009

Hotărârea 235/2009 - Vânzarea unor spaţii cu altă destinaţie în baza Legii nr. 550/ 2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea spațiilor cu altă destinație in baza Legii nr. 550/2002 - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor locali: Adrian Popa, loan Gheorghe Vușcan si Somogyi Gyula;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. >50/2002, prin care se propune aprobarea proceselor-verbale ale Comisiei stabilite în baza Legii nr. 550/2002 cu privire la negocierea vânzării unor spații cu altă destinație pentru care există sentințe definitive și irevocabile de obligare la vânzarea prin negociere directă,

în urma dezbaterilor ce au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l.-Sc aprobă vânzarea următoarelor spații cu altă destinație, în baza Legii nr. 550/2002:

  • 1. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bolyai nr. 4, solicitantei S.C. IOANA MARIA COMERCIAL IMPEX SRL. Prețul, conform raportului de evaluare, este 22.294 EURO, prețul final de vânzare este 26.000 EURO. Prețul în lei va fi stabilit la cursul lei/Euro al BNR (4,2291ei/EURO), înregistrat la data ședinței Consiliului local, când va fi adoptată hotărârea de vânzare a spațiului. Prețul va fi achitat în rate, astfel: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafață utilă 15.28 mp., suprafață desfășurată 23.24 mp. teren în cotă indiviză 23,24 mp.

  • 2. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Ștefan ccl Mare nr. 14, solicitantei S.C. AIR TRANSILVANIA SERVICE SRL. prețul - conform raportului dc evaluare, este 73.539 EURO, prețul final de vânzare este 79.999 Euro. Prețul în lei va fi stabilit la cursul lei/Euro al BNR înregistrat la data ședinței Consiliului local, când va fi adoptată hotărârea de vânzare a spațiului. Prețul va fi achitat în rate, astfel: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența, in rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafața utilă 53,77 mp.; suprafața desfășurată 70,30 mp., si 53 mp. teren în cotă indiviză.

Art. 2 îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia pentru vânzarea spațiilor în baza Legii nr. 550-2002 și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Jr. Radu-MariitMdisin


Secretarul municipiului, Jr. AurorMTărniiire

arm ure


Nr. 235 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)