Hotărârea nr. 231/2009

Hotărârea 231/2009 - Aprobarea valorii minime ce poate fi ofertată în cadrul procedurilor de „selecţie de oferte” pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie de terasă alimentaţie publică amplasate în zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii minime ce poate fi ofertată în cadrul procedurilor de "selecție de oferte" pentru închirierea spațiilor cu destinație de terasă alimentație publică amplasate în zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii minime ce poate fi ofertată în cadrul procedurilor de "selecție de oferte" pentru închirierea spațiilor cu destinație de terasă alimentație publică amplasate în zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79520/14.04.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea valorii minime ce poate fi ofertată în cadrul procedurilor de "selecție de oferte" pentru închirierea spațiilor cu destinație de terasă alimentație publică amplasate în zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Văzând dispozițiile Legii nr. 215/2001 republicată, ale Legii nr. 213/1998 actualizată, ale art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2001 și ale art. 2 din HG nr. 925/2006, ale Hotărârii nr. 325/2008;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea minimă ce poate fi ofertată în cadrul procedurilor de selecție de oferte pentru închirierea spațiilor cu destinație de terasă alimentație publică amplasate în zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aprobate prin Hotărârea nr. 325/2008, desfășurate în cursul anului 2009, respectiv 34,5 lei/mp/lună. în cursul anilor următori aceasta valoarea va fi modificată în funcție de cursul inflației/deflației corespunzătoare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 231 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)