Hotărârea nr. 23/2009

Hotărârea 23/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru locuinţe familiale D+P+E(M) în regim de construire izolat şi cuplat, str. Oaşului fn.; beneficiar: Ţiala Vasile.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuințe familiale D+P+E(M), în regim izolat și cuplat str. Oașului fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuințe familiale I)+P+E(M), în regim izolat și cuplat - str. Oașului fn. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 154953 din 18.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale D+P+E(M), în regim izolat și cuplat - str. Oașului fn., beneficiar: Țiala Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39917/100216 din 23.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuințe familiale D+P+E(M), în regim izolat și cuplat - str. Oașului fn., beneficiar: Țiala Vasile prin care se rezolvă accesul dinspre str. Oașului pe o alee carosabilă de 6,0 m. lățime plus trotuare de 1,0 m. și parțial de 5,5 m., se reglementază amplasarea pe teren a locuințelor propuse, la 8,0 m. de strada Oașului și la 5,0 m. de la aleea de acces. Până la limitele laterale distanța va fi de 3,0 m. Se asigură acces auto și garare în incintă.

Se propun P.O.T. max. = 35 % și C.U.T. max. = 0,7 în zona CM4 și P.O.T. max. = 20 % și C.U.T. max. = 0,4 în zona L2c - indicatori aprobați prin P.U.Z. Autorizarea locuințelor este condiționată de realizarea cu prioritate a infrastructurii - drumuri și rețele - executate în baza unor proiecte de specialitate și a autorizațiilor de construire necesare.

Trasarea pe teren a construcției va fi urmărită și avizată de Inspectoratul de Stat în Construcții și reprezentanți ai primăriei.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39917/100216 din 23.07.2008.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 23 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)