Hotărârea nr. 226/2009

Hotărârea 226/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 322/ 25.04.2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu alta destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, deținut de d-na Bratu Anca Cristina - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Florea Ioan I lorea, Petric Mircea Cosmin, Csoma Botond, Vușcan Ioan Gheorghe și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 525 din 14.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, deținut de d-na Bratu Anca Cristina, în suprafață de 71,17 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005, pe durata de un an, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, în suprafață de 71.17 mp, având destinația de atelier de creație, deținut de d-na Bratu Anca Cristina.

ART.2 - Cota de asociere de 1000 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 322/25.04.2005. Contractul înceteză de drept în cazul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 226 din 28 aprilie 2009

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)