Hotărârea nr. 225/2009

Hotărârea 225/2009 - Extinderea ap. nr. 5 din str. Tipografiei nr. 21, cu suprafaţa de 32,14 m.p., în favoarea d-nei Berki Ileana.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind extinderea, ap. 5 din municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, cu suprafața de 32,14 mp., în favoarea d-nei BERKI ILEANA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea în spațiu locativ fond de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 42 din 15.04.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea extinderii ap. 5 din municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, cu suprafața de 32,14 mp., în favoarea d-nei BERKI ILEANA;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă extinderea ap. 5 din municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, cu suprafața de 32,14 mp. compusă din: una cameră = 21,04 mp., una bucătărie = 7,90 mp. și un antreu = 3,20 mp., reprezentând ap. 6 din municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21, devenit liber prin decesul locatarului Ceasar Francisc, în favoarea d-nei BERKI ILEANA.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 225 din 28 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)