Hotărârea nr. 223/2009

Hotărârea 223/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 618/2004 (atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 618/2004 (atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 618/2004 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 45 din 15.04.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 618/2004 privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui BOB SIMION;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al.2 lit.”c”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 618/2004, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă atribuirea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 14, ap. 12-14 pentru d-1 BOB SIMION, cu următoarea structură: una cameră = 16,33 mp.; una cameră = 15,50 mp.; una bucătărie = 8,60 mp; un hol= 5,80 mp.; una baie=3,92 mp. și una cămară alimente = 2,15 mp.”

ART.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 223 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)