Hotărârea nr. 220/2009

Hotărârea 220/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii locuinţei, a terenului în suprafaţă de 65 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 65 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 65 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77375 din 10.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 65 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 9711/2, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13, în suprafață de 236 mp. în două parcele, respectiv:

  • -  parcela cu nr. topo. 9711/2/1, teren în suprafață de 171 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj;

  • -  parcela cu nr. topo. 9711/2/2, teren în suprafață de 65 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj;

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 65 mp., parcela cu nr. topo. 9711/2/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13, în favoarea domnului Balog Dezideriu și a soției Balog Maria, în vederea extinderii locuinței.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, întocmită de Pop Alexandru, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. nou- Cluj, cu nr. topo. 9711/2/2, în suprafață de 65 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 2500 lei/mp.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 220 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 220/2009

FIȘA LUCRĂRII

DOCUMENTATE CADASTRALĂ

1

BENEFICIAR:

BALOG DEZIDERIU și soția

BALOG MARIA

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE MEMORIU JUSTIFICATIV EXTRAS C.F.

PIESE DESENATE:

PLAN CADASTRAL SC. 1:500

MEMORIUTEHNIC

1. Denumirea lucrării: Plan de situație.

  • 2. Beneficiarul lucrării: BALOG DEZIDERIU și soția BALOG MARIA.

3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

4. Obiectivul lucrării: Plan de situație.

  • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută în scopul depunerii la Consiliul Local al

Municipiului Cluj-Napoca.

6. Amplasamentul obiectivului:

Str. Emil Petrovici Nr. 13, Mun. Cluj-Napoca, Județul Cluj, având următorii vecini:

la Nord: Proprietate privată.

la Est: Gali Istvan.

la Sud: Str. Emil Petrovici.

la Vest: Borzan Cristina.

7. Situația juridică a terenului:

Terenul este înscris în C.F. Nr. 7632; Nr. topo. 9711/2; în suprafață de 236 mp.

  • 8. Operațiuni topo - cadastrale: Din lucrarea executată anterior am folosit punctele de contur din care s-au făcut calculele pentru dezlipire precum și tabelul de mișcare a parcelelor.

întocmit:

POP ALEXAND^Hj-

PLAN CADASTRAL

Scara l>500

Loc. Cluj-Napoca


PR. PRIVATA


BDRZAN CRISTINA


PR. PRIVATA

Nr. topo. 9711/2

lCc

S=236np


STR. EMIL PETRDVICI


SITUAȚIA ACTUALA<

> »—

(Z)


_J <r o


Teren înscris in C.F. 7632 al loc. Cluj Napoca

Teren ce se concesionează 65np.


Nr. topo. 9711/2/2

S=65mpNr. topo. 9711/2/1

S=171mp


>

F-

00

_J _I

< O


STR. EMIL PETRDVICI


SITUAȚIA VIITOAREMartie 2009