Hotărârea nr. 22/2009

Hotărârea 22/2009 - Aprobarea P.U.D., pentru trei locuinţe unifamiliale S+P+1E, str. Făgetului fn.; beneficiari: Marusciac Iulian şi Nistor Viorel.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

trei locuințe unifamiliale S+P+1E - str. Făgetului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - trei locuințe unifamiliale, S+P+1E, str. Făgetului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53209/43/18.11.2008 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - trei locuințe unifamiliale, S+P+1E, str. Făgetului f.n., beneficiari; Marusciac Iulian și Nistor Viorel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 74366/9326/11.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - trei locuințe unifamiliale S+P+1E, str.

Făgetului f.n., beneficiari; Marusciac Iulian și Nistor Viorel, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto.

Indicii de ocupare a terenului: P.O.T. propus = 20% (P.O.T. max. = 30%) și C.U.T. propus = 0,4 ADC/m.p. teren (C.U.T. max. = 0,6 ADC/m.p. teren).

în vederea autorizării se va prezenta dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafeței necesare pentru regularizarea căii de acces.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 74366/9326/11.10.2007.

Se stabilește perioada de valabilitate a P.U.D. până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 22 din 13 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)